Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Brunnstorp

Foto: Länsstyrelsen

Naturreservatet Brunnstorp är ett stort område väster om sjön Rusken. Det är en del av ett gammalt herrgårdslandskap med grova ekar, åkerlyckor och betesmarker. Här finns både trädklädda betesmarker med jätteträd och ädellövskogar.

Det som gör Brunnstorp unikt är de hundratals grova och gamla träd som finns i området. Dessa träd har en mycket stor betydelse för fauna och flora. De ovanliga arterna oxtungsvamp, almlav och lunglav finns på ek i naturreservatet. Här trivs också skalbaggsarter som ädelguldbagge, ekbrunbagge och smalknäppare.

I grova ekar i Brunnstorp är kattuggla observerad liksom olika arter fladdermöss. Den ovanliga fladdermusen pipistrell har hittats här som det första fyndet i länet.

Betes- och jordbruksmark är viktiga inslag för en rad olika artgrupper. Genom att marken brukas och hålls öppen gynnas värmeälskande och marklevande insekter. Dessa i sin tur lockar till sig fåglar och fladdermöss. Kring jordbruksmarken finns även en värdefull brynmiljö mellan öppen jordbruksmark och sluten skog.

Genom hela reservatet löper små bäckar och centralt i området finns en sumpskog. Här finns gott om död ved och man kan hitta ovanliga arter som grön sköldmossa, långfliksmossa, stubbspretmossa och källpraktmossa. Längs bäckarna växer gullpudra, missne och bäckbräsma.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Enligt 7 kapitlet 30 § miljöbalken är det inom Brunnstorps naturreservat förbjudet för allmänheten att:  

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar eller delar av träd eller buskar
  • plocka eller samla in kärlväxter, mossor, lavar eller svampar, med undantag av bär och matsvamp för husbehov
  • samla in ryggradslösa djur med hjälp av fällor 
  • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning

Inom reservatet är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

  • använda reservatsområdet för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande med fler än 100 deltagare
  • använda reservatsområdet för lägerverksamhet med fler än 30 deltagare.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förCykelled Cykelled
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Storlek: 107 hektar
Ägare: Staten
Läge: Värnamo kommun, väster om sjön Rusken
Naturtyp: Ädellövskog och betesmark
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla, bänkbord, parkering

Hitta hit

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss