Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Krakhultabäcken

Krakhultabäcken har en hög grad av naturlighet med få tecken på exploatering. Foto:Claes Uhlén

Krakhultabäcken är ett vattendrag i form av strömmande vatten. Bäcken mynnar ut i Nissan och utgör exempelvis en viktig reproduktionslokal för öringen. Området är utpekat som nationellt särskilt värdefullt med avseende på natur och fiske.

Syfte

 • bevara ett strömmande vattendrag utan mänskligt tillverkade vandringshinder och med en hög ekologisk ytvattenstatus
 • bevara och förstärka en ekologiskt funktionell kantzon mot vattendraget
  bevara och stärka biologisk mångfald knuten till strömmande vattendrag

Växt- och djurliv

Jämfört med övriga vattendrag i trakten har Krakhultabäcken en hög grad av naturlighet med få tecken på exploatering eller andra mänskliga ingrepp som påverkar vattendragets naturliga profil, vilket gör att flera känsliga arter trivs i området. I vattendragen fortplantar sig öringen. Andra fiskarter som har noterats här är lake, elritsa, gädda, bäcknejonöga och bergsimpa. Den rödlistade och mycket försurningskänsliga dagsländan Rhithrogena germanica, liksom nattsländan Hydropsyche sazonica, förekommer i bäcken. Skogen kring Krakhultabäcken utgörs av barrblandskog med inslag lövträd samt enstaka gamla, grova tallar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller levande eller döda träd eller buskar
  plocka eller samla in mossor, lavar eller trädsvampar, med undantag för insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter sig göras i fält
 • samla in ryggradslösa djur med fällor som dödar
 • gräva upp växter
 • varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
 • Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2013
Areal: 9,3 hektar, varav 0,2 hektar vatten
Kommun: Jönköping
Läge: cirka 10 km sydväst om Mulseryds kyrka
Ägare: Svenska kyrkan (Skara stift)
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla. Krakhultabäcken är i dag inte ett välbesökt område. En vandringsled med tillhörande bro och utgångspunkt från närbelägna Spaafors stiftsreservat passerar genom reservatet där bäcken mynnar i Nissan.

Hitta hit

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss