• Eldningsförbud i hela länet

  Nu är det eldningsförbud i hela Jönköpings län. Nu är brandrisken stor och samtliga kommuner i länet har beslutat om eldningsförbud för att minska risken för brand i skog och mark. Förbudet gäller från och med kl. 10.00 tisdag 30 maj och tills vidare.

Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Oxhagsberget

Oxhagsberget är bildat för att bevara resterna av en lövängskultur och skydda de intressanta rasbranterna vid bergets sluttningar. Foto: Eva Wallander.

Oxhagsberget är en gammal beteshage, delvis omgiven av rasbranter med rikt växt- och djurliv. Området ger en bild av det gamla småländska, blomsterrika bondelandskapet, mitt i den urskogsbetonade vildmarken.

Syfte

bevara och utveckla en ädellövskog och de arter som är knutna till den miljön,
bevara de listade habitaten enligt EU:s art- och habitatdirektiv i gynnsamt tillstånd.

Växt- och djurliv

Naturreservatet Oxhagsberget är bildat för att bevara resterna av en lövängskultur och dessutom skydda de intressanta rasbranterna vid bergets sluttningar. Berget höjer sig drygt 30 meter över omgivningen och från toppen har man fin utsikt mot Trollebo vid sjön Värnen.

I den sydvända branten växer rikligt med senvuxna gamla ekar. Lavfloran på de gamla träden bjuder på ovanliga arter som gulpudrad spiklav, gul dropplav och gammelekslav. På levande ekar växer violettbrun skivlav, skuggorangelav och lunglav. Lunglaven växer även på asp.

Äldre gran i den norra och östra branten har höga naturvärden. Torrträd är vanliga och ett senvuxet träd som har varit dött en längre tid har varit värdträd till långhorningslarver av bronshjon. I blockrika delar förekommer lind, även gamla träd. Grova träd finns av gran, asp och björk.

Det finns höga naturvärden kopplade till granskogen med asp i. Värdena i lövskogen är under utveckling. Den gamla slåtterängen är av torrängstyp och glest bevuxen med ek i olika åldrar, dock finns inga träd som är äldre än 150 år. Ängen är mest känd för sina gullvivor. På senare år har kruståtel och andra gräs tagit överhanden och många sommarblommor har minskat i antal.

Njut av utsiktsvyn uppe på berget. Foto: Eva Wallander.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut. Inom naturreservatet Oxhagsberget är det förbjudet för allmänheten att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål skada levande eller döda, stående eller liggande träd eller buskar
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar, med undantag av matsvamp
 • samla in ryggradslösa djur
 • klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet
 • cykla eller rida
 • klättra i berg
 • elda annat än med medhavd ved
 • sätta upp tavla, affisch, skylt, inskrift, eller därmed jämförlig anordning
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller liknande verksamhet.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2006
Storlek: 3,9 hektar
Ägare: Skogsstyrelsen i Jönköpings län
Kommun: Vetlanda
Läge: Vetlanda kommun, cirka 300 meter nordväst om Holmasjön
Naturtyp: Slåttermark, lövskog, urskog
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla, parkeringsplats, rastplats strövstig

Hitta hit

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet