Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Oxhagsberget

Det står en bänk vid utsikten från Oxhagsberget. Bänken är ogiven av en gles tallskog med inslag av lövträd och en. 

Oxhagsberget är en gammal beteshage, delvis omgiven av rasbranter med rikt växt- och djurliv. Området ger en bild av det gamla småländska, blomsterrika bondelandskapet, mitt i den urskogsbetonade vildmarken.

Welcome to Oxhagsberget!

The name of this reserve means "the hill of the ox pasture" and it pretty much describes its history. The area has been used as a hay meadow and pastureland. It is now a sparse forest of pine and oak in the middle, surrounded by an old spruce forest with a lot of deciduous trees in it.

Oxhagsberget is not a big reserve. It is valuable since there are a lot of standing and fallen dead trees here that give food and shelter to several rare species.

Explore the reserve

There is a parking area connected to this reserve, but it's not marked with a P-sign. You know you have found it when you come to a sign for a walking trail that crosses the gravel road and points in two directions. Walk towards the information sign of the nature reserve. Follow the orange markings. This is a part of a longer trail and it will take you to, and through, the reserve. To come back you have to walk the same trail in the other direction. From the parking and back the trail is around 1.5 kilometres. The landscape is hilly and the trail is narrow. On the top of the hill you can sit down on a bench and enjoy the nice view over the area.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • destroying or damaging permanent natural objects or surface formations
 • damaging living or dead, fallen or standing trees and bushes
 • picking or collecting mosses, lichens or fungi, with excpetion of mushrooms suitable for eating
 • collecting invertebrates
 • climbing in trees with animal nests or in other ways disturbing animal life
 • biking or riding
 • mountain-climbing
 • making a fire if you haven't brought your own firewood
 • putting up any kind of sign or poster
 • using the area for organized competitions, training activities or similar.

Syfte

Syftet med reservatet är att:

 • bevara och utveckla en ädellövskog och de arter som är knutna till den miljön
 • bevara de listade habitaten enligt EU:s art- och habitatdirektiv i gynnsamt tillstånd.

Historia

Historiskt har området vid Oxhagsberget använts för slåtter, lövtäkt och odling. Odlingsrösen och gamla lövträd minner fortfarande om den tiden. Slåtterängen på toppen av berget hävdades ända fram till början av 1990-talet. Området fridlystes som naturminne 1960.

Växt- och djurliv

Oxhagsberget höjer sig drygt 30 meter över omgivningen och går du upp här kan du njuta av en fin utsikt mot Trollebo, vid sjön Värnern. Toppen av berget är glest bevuxen med ek- och tallskog medan branterna domineras av gran. Granskogen är dock uppblandad med många lövträdsarter: ek, asp, lind, vårtbjörk, rönn, bok, fågelbär och oxel. Skogen är hundraårig.

I branterna växer gott om blåsippa och på den gamla slåtterängen trivs fortfarande gullvivor. I reservatet finns det gott om döda och döende träd. Det tillsammans med många gamla träd ger en bra livsmiljö till flera arter som bara finns i gammal skog. På döda ekar som delvis tappat barken kan man hitta ovanliga arter som gulpudrad spiklav, gul dropplav och gammelekslav. På ännu levande ekar växer violettbrun skivlav, skuggorangelav och lunglav.

Friluftsliv

Oxhagsberget är ett litet fint reservat som passeras av Smålandsleden. Leden går från parkeringen (som saknar P-skylt) och tar dig till och igenom reservatet. Om du vill återvända till parkeringen får du vända och gå samma väg tillbaka. Sträckan är cirka 1,5 kilometer tur och retur. Stigen är markerad orange och är smal och kuperad. Det finns en bänk vid en vacker utsikt ungefär mitt i reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

 • Ikon för Förbud att bryta kvistar Förbud att bryta kvistar

Allemansrätten gäller inte fullt ut. Inom naturreservatet Oxhagsberget är det förbjudet för allmänheten att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål
 • skada levande eller döda, stående eller liggande träd eller buskar
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar, med undantag av matsvamp
 • samla in ryggradslösa djur
 • klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet
 • cykla eller rida
 • klättra i berg
 • elda annat än med medhavd ved
 • sätta upp tavla, affisch, skylt, inskrift, eller liknande
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller liknande verksamhet.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2006
Storlek: 3,9 hektar
Naturtyp: Lövskog med inslag av tall
Kommun: Vetlanda
Läge: Cirka 300 meter nordväst om Holmasjön, 1,5 kilometer sydväst om Trollebo gård
Markägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkeringsplats, informationstavla, bänk och en cirka 700 meter lång stig (enkel väg) inklusive sträckan från parkeringen.

Hitta hit

Vägbeskrivning från Nye:
Ta väg 125 mot Fagerhult. Efter drygt 4 kilometer, sväng vänster mot Lemnhult och Trollebo. Efter cirka 2 kilometer kommer det en mindre väg in till vänster som är skyltad Sjöholmen och Edstorp. Här finns även en liten skylt "Naturreservat". Sväng in där och följ sedan naturreservatsskyltarna tills du kommer till en orange ledmarkeringsstolpe med vandringspilar åt båda håll. Här kan du parkera bilen. Gå sedan mot informationsskylten och fortsätt följa de orange markeringarna så kommer du rätt.

Vägbeskrivning från Korsberga:
Strax norr om Korsberga svänger du vänster mot Trollebo, Nye och Lemnhult. Efter 3,5 kilometer svänger du mot Lemnhult. Fortsätt tills du kommer till Lemnhult. Där svänger du vänster mot Nye och Trollebo. Efter 4 kilometer (passera Trollebo) svänger vägen kraftigt åt vänster. Där kör du rakt fram in på den mindre väg som är skyltad Sjöholmen och Edstorp. Här finns även en liten skylt "Naturreservat". Följ sedan naturreservatsskyltarna tills du kommer till en orange ledmarkeringsstolpe med vandringspilar åt båda håll. Här kan du parkera bilen. Gå sedan mot informationsskylten och fortsätt följa de orange markeringarna så kommer du rätt.

Koordinater till parkeringen:
N 57° 18' 32.75", E 15° 18' 40.73"
57.30910, 15.31131

Tillgänglighet

Stigen går från parkeringen och fortsätter in i reservatet. Den är markerad orange och är smal och kuperad. Stigen går inte i en rundslinga eftersom den är en del av Smålandsleden. Stigen är ungefär 1,4 kilometer tur och retur. Det finns en bänk vid utsikten.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss