Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Röjeberget

Röjeberget är ett brantområde som ligger vid byarna Grav och Fingalstorp mellan Huskvarna och Gränna längs E4:an och är en del av Östra Vätterbrantsområdet.

Röjeberget är varierat med både blandskog, lövskog, ädellövskog, hamlade träd och en mindre betesmark på en ”hylla” i branten. Inom området finns både rika, fuktiga miljöer och magra hällpartier som är solbelysta. Mycket höga naturvärden finns i de bäckraviner som löper ned mot Vättern. Naturvärdena är knutna till ett flertal olika trädslag och ädellövskogen är särskilt värdefull. Brantmiljön är rik på lodväggar som ofta översippras av vatten. Här, liksom på gamla lövträd och hamlade träd, finns en rik flora av mossor, lavar och svampar.

Syfte

bevara och vårda naturskogsartad ädellövskog och blandskog i brantmiljö med solexponerade tallar och senvuxna ekar med dess biologiska mångfald,
bevara och vårda hamlade träd med dess biologiska mångfald,
bevara och vårda trädklädd betesmark och brynmiljöer med dess biologiska mångfald,
restaurera granplantering till betesmark och blandskog,
bevara de listade habitaten enligt EU:s art- och habitatdirektiv i gynnsamt tillstånd,
ge möjligheter till naturupplevelse och ett rörligt friluftsliv, inom ramen för bevarandet av naturvärdena.

Mycket höga naturvärden finns i de bäckraviner som löper ned mot Vättern. Foto: Länsstyrelsen.

Växt- och djurliv

Den stora variationen av miljöer och småbiotoper ger goda förutsättningar för många olika arter. I de fuktigare och ädellövskogsdominerade delarna finns en rik flora med arter som skogsbingel, tandrot, desmeknopp, blåsippa, gulsippa, vätteros, ramslök och trolldruva. Hasselbuskar är vanliga. På marken växer det bland annat kranshakmossa och tujamossa. Några signalarter av mossor som noterats är platt fjädermossa, grov fjädermossa, västlig husmossa och olika baronmossor. Flera rödlistade lavar växer på främst de senvuxna ekarna, till exempel blyertslav, gul dropplav och rosa skärelav.

Friluftsliv

Vid Röjebergets naturreservat finns en parkeringsplats. Där startar den 950 meter långa strövstigen som går upp i branten. Vid dess slut finns en utsiktsplats med en vidunderlig utsikt över Vättern. En enklare bänk kan användas att vila benen på. Bättre ställe att dricka en stilla kopp kaffe får man leta efter. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar eller delar av träd eller buskar
 • elda annat än med medhavd ved
 • cykla eller rida annat än på befintliga stigar och vägar som är torra eller tjälade
 • ställa upp husvagn eller husbil (förbudet gäller inte tillfällig parkering på anvisad parkeringsplats)
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar, med undantag av matsvamp för husbehov
 • samla in ryggradslösa djur
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning

Inom reservatet är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

 • använda reservatsområdet för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande med fler än 100 deltagare
 • använda reservatsområdet för lägerverksamhet med fler än 30 deltagare

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2011
Storlek: 60,6 hektar
Ägare: Enskilda samt staten
Kommun: Jönköping
Läge: ca 5 km nordväst om Skärstad kyrka
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla, parkeringsplats, strövstig och utsiktsplats

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss