Hackareviken

Stig som går parallellt med en bäck. På marken är det grönt av örter och lövträdsstammarna står tätt.

Naturreservatet Hackareviken är en oas för lavar, mossor och fåglar. Här finns rikligt med död ved och många sällsynta arter som fladdermusen barbastell och kärlväxten gulplister.

Welcome to Hackareviken!

This is a nice walking area in historical farmland with lots of both natural and cultural values. The reserve consists of many different kinds of environments and is thus a home for many species. In this reserve you find old trees, old meadows, stone walls, cottage ruins, a stream, swampy forest as well as farmland still in use and planted spruce.

Explore the reserve

Hackareviken is situated between Eksjö and Nässjö towards Sävsjö. The road to the parking is marked with a small wooden sign that says "Naturreservat". When you are on road 128, keep your eyes open when you pass the blue sign "Paradis".

There is a parking adjacent to the reserve. The first part of the marked trail is easy to walk and will lead you to a picnic area near a small stream. From there the trail is more narrow and hilly. It has a total leangh of 1.5 kilometres and at some points you might pass grazing horses.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • destroying or damaging permanent natural objects or surface formations
 • destroying or damaging dead trees or bushes or parts of trees or bushes
 • making a fire if you haven't brought your own firewood
 • driving a motor vehicle with exception from common road and road leading to the parking
 • setting up a caravan or motorhome over night
 • picking or collecting mosses, lichens or fungi with exception from mushrooms for household requirements or collection of occasional specimen needed for determination of species that cannot be done out in the field
 • digging up plants
 • digging up or collecting the plant yellow archangel (Lamiastrum galeobdolon)
 • picking, damaging or cultivate plants in area 4 on the map in Bilaga 1 (found in the documents for decision and managing of the nature reserve Hackareviken).

Without permission from the County Administrative Board you are also prohibited from:

 • collecting insects with killing traps with exception from collection of occasional specimen needed for determination of species that cannot be done out in the field
 • using the area for organized competitions, training camps or similar activities with more than 100 participants
 • using the area for organized camps for more than 20 participants.

Syfte

Syftet med naturreservatet är att:

 • bevara och vårda en äldre lövskog med förekomst av grova ädellövträd, hamlade träd, död lövved och stenrösen av värde för biologisk mångfald i landskapet
 • bevara en naturlig bäckmiljö med dess fuktighetsgynnade flora och fauna
 • bevara och skapa förutsättning för biologisk mångfald och ekologiskt funktionella ekosystem i lövskog och bäckmiljö
 • inom ramen för bevarandet av naturvärdena, tillgodose allmänhetens behov av naturupplevelser och områden för friluftsliv.

Historia

Historiska kartor från 1750 visar att Hackareviken hade ungefär samma åkermarker som idag. Resten av området var trädbevuxet och brukades som ängsmark med små insprängda åkertegar. Här fanns också både ett soldattorp och flera vanliga torp.

År 1956 fridlystes ett 1,2 hektar stort område som naturminne på grund av dess blomsterprakt. När Hackareviken blev naturreservat utvidgades området till de dryga 22 hektar det är idag, och naturminnet finns inte längre kvar. Det låg där den gamla landsvägen korsar Hackareviksbäcken, det vill säga där rastbordet finns idag.

Hackareviken är alltså ett igenväxande odlingslandskap och här finns många lämningar som hägnadsrester, stenmurar, odlingsrösen och torplämningar. På den gamla landsvägen finns en välbevarad stenbro över bäcken och här lär drottning Kristina ha färdats. Kartorna visar att området under 300 år har använts på ungefär samma sätt, och det ger en lång kontinuitet till de växter, svampar och djur som trivs på kulturmark.

Växt- och djurliv

Hackareviken är lummigt och småkuperat. Det genomkorsas av Hackareviksbäcken, den gamla landsvägen och Höglandsleden. Tidigare har merparten av området brukats som inägor och det finns två väl synliga torplämningar i anslutning till stigen. Tack vare att området länge varit småskalig jordbruksmark finns här många olika sorters miljöer som till exempel lövängsrester med hassellundar, grova ädelträd, stenmurar och rösen och tidigare hamlade träd. På igenväxande odlingsmarker med högt grundvatten växer klibbal i klungor och bildar sumpskog. I andra delar av reservatet dominerar lövträd och asp. Inom området finns också brukad åkermark och produktiv skogsmark med planterad gran.

Tack vare de många olika miljöerna finns det en stor mångfald av arter här, varav flera är sällsynta och hotade. Exempel på sådana arter är almlav, tvåblad, gulplister och fladdermusen barbastell.

I hålträd nära bäcken lever blanksvart trämyra och lite längre bort från bäcken växer lunglav. I reservatet trivs också många småfågelarter som flugsnappare, grönsångare och svarthätta. Variationen av träd i området och den stora mängden död ved gör att många insekter trivs här.

Friluftsliv

Hackareviken har en parkering som ligger precis i anslutning till reservatet. Från parkeringen utgår en orangemarkerad stig som är relativt bred och lättvandrad de första 250 metrarna. Efter det delar sig stigen och den som går norrut viker av och blir mer smal och kuperad. Det finns en rastplats i stigskiftet. Går man hela rundslingan (som bitvis går utanför reservatet) är det en promenad på 1,5 kilometer. I delar av reservatet betar ibland hästar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

 • Ikon för Förbud att bryta kvistar Förbud att bryta kvistar
 • Ikon för Förbud fyrhjuling Förbud fyrhjuling

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller döda träd eller buskar eller delar av träd eller buskar
 • elda annat än medhavd ved
 • framföra motordrivet fordon med undantag av samfälld väg samt till parkering (sakägare, se föreskrift A7 i beslutsdokumentet)
 • ställa upp husvagn eller husbil över natt
 • plocka eller samla in, mossor, lavar eller svampar, med undantag av matsvamp för husbehov. Undantag gäller också insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter sig göras i fält
 • gräva upp växter eller gräva upp eller samla in kärlväxten gulplister (Lamiastrum galeobdolon)
 • plocka, skada eller kultivera växter inom föreskriftsområde 4 på kartan i bilaga 1 (bilagan finns i beslutsdokumentet som du kan hitta via länken till Skyddad natur)

Inom naturreservatet är det utan länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

 • samla in insekter med fällor som dödar. Undantag gäller insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter sig göras i fält
 • anordna organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande med fler än 100 deltagare
 • anordna lägerverksamhet med fler än 20 deltagare.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 2014 (naturminne sedan 1956)
Areal: 22,5 hektar, varav 0,1 hektar vatten
Naturtyp: Lövskog med inslag av ädellöv, lövsumpskog, bäckmiljö och jordbruksmark
Kommun: Eksjö
Läge: Cirka 10 kilometer sydväst om Eksjö, 700 meter väster om sjön Södra Vixens vik vid Orrarp
Markägare: Staten och privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkering, informationstavla, rastplats och markerad stig.

Hitta hit

Från väg 40 mellan Eksjö och Nässjö:
Ta in på väg 128 mot Sävsjö. Ungefär 2,5 kilometer in på väg 128, strax efter att du passerat en blå vägskylt som det står "Paradis" på finns det en liten träskylt där det står "Naturreservat" på höger sida. Sväng in där så ligger parkeringen på vänster sida.

Från Sävsjö:
Ta väg 128, mot Eksjö, från Sävsjö. Efter 3 mil, strax efter en blå vägskylt som det står "Paradis" på finns det en liten träskylt där det står "Naturreservat" på vänster sida. Sväng in där så ligger parkeringen på vänster sida.

Koordinater till parkeringen:
N 57° 36' 49.20", E 14° 51' 5.62"
57.61367, 14.85156

Tillgänglighet

Det finns en parkering i anslutning till reservatet, och från den och cirka 250 meter in är stigen lättvandrad och relativt bred. Där finns också ett bänkbord. I resten av reservatet är stigarna smalare och terrängen mer kuperad. I delar av reservatet går det ibland inhägnade hästar.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss