• Eldningsförbud i hela länet

  Nu är det eldningsförbud i hela Jönköpings län. Nu är brandrisken stor och samtliga kommuner i länet har beslutat om eldningsförbud för att minska risken för brand i skog och mark. Förbudet gäller från och med kl. 10.00 tisdag 30 maj och tills vidare.

Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hackareviken

Foto: Länsstyrelsen

Naturreservatet Hackareviken är en oas för lavar, mossor och fåglar. Här finns rikligt med död ved och många sällsynta arter som fladdermusen barbastell och kärlväxten gulplister.

Syfte

Syftet med naturreservatet är att:

 • bevara och vårda en äldre lövskog med förekomst av grova ädellövträd, hamlade träd, död lövved och stenrösen av värde för biologisk mångfald i landskapet
 • bevara en naturlig bäckmiljö med dess fuktighetsgynnade flora och fauna
 • bevara och skapa förutsättning för biologisk mångfald och ekologiskt funktionella ekosystem i lövskog och bäckmiljö
 • inom ramen för bevarandet av naturvärdena, tillgodose allmänhetens behov av naturupplevelser och områden för friluftsliv

Växt- och djurliv

Naturreservatet innefattar skogen öster om gården Älgstorp i norr till infartsvägen till Kulla i söder. Det lummiga och småkuperade området genomkorsas av den naturliga Hackareviksbäcken, den gamla landsvägen och Höglandsleden. Området bär även tydliga spår av vildsvin och deras bökande. Tidigare har merparten av området brukats som inägor och här finns ännu två väl synliga torplämningar i anslutning till strövstig och vandringsled. Här finns mosaikartade lövängsrester med hassellundar, grova ädellövträd liksom kulturlämningar som stenmurar, rösen och tidigare hamlade träd. På igenväxande odlingsmarker med högt grundvatten växer klibbal vilka lokalt bildar partier med sumpskog. Här finns lundmiljöer med främst ek, hassel, björk och asp.

I hålträd nära bäcken lever blanksvart trämyra och lite längre bort från bäcken växer lunglav. I västra hörnet finns ett planterat granbestånd med några invuxna grova ekar. Området som helhet är till stor del nyckelbiotopsklassat. Utöver det har det påvisats ett antal sällsynta och hotade arter som almlav, tvåblad, gulplister och fladdermusen barbastell. I dessa miljöer trivs många småfågelarter, exempelvis flugsnappare, grönsångare och svarthätta. Variationen av träd i området och mängden död ved gör att flera insektsarter trivs i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller döda träd eller buskar eller delar av träd eller buskar
 • elda annat än medhavd ved
 • framföra motordrivet fordon med undantag av samfälld samt till parkering
 • ställa upp husvagn eller husbil över natt
 • plocka eller samla in, mossor, lavar eller svampar, undantaget matsvamp för husbehov. Undantag gäller insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter sig göras i fält
 • gräva upp växter eller gräva upp eller samla in kärlväxten gulplister (Lamiastrum galeobdolon)
 • plocka, skada eller kultivera växter inom föreskriftsområde 4 på bifogad karta (bilaga 1) 

Inom naturreservatet är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

 • samla in insekter med fällor som dödar. Undantag gäller insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter sig göras i fält
 • anordna organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande med fler än 100 deltagare
 • anordna lägerverksamhet med fler än 20 deltagare

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2014
Areal: 22,5 hektar
Kommun: Eksjö
Lägesbeskrivning: Cirka 10 kilometer sydväst om Eksjö, 700 meter väster om sjön Södra Vixens vik vid Orrarp
Fastighetsägare: Staten (Naturvårdsverket), enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkering, informationstavla, rastplats och vandringsled.

Hitta hit

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet