Stänkelstorp

Grova tallstammar och unga granar. Marken är täckt av mossa.

Ett litet men värdefullt skogsområde har bevarats i Stänkelstorp. Här växer gamla tallar och granar - värdefulla för flera växt- och djurarter. Stänkelstorp ligger i norra delen av Adelöv socken i Tranås kommun, cirka 3 kilometer söder om länsgränsen mot Östergötland.

Området utgörs av ett höjdparti med kalkpåverkad mark samt ett mindre område med sumpmark. Större delen av området har varit skogsbeklätt åtminstone de senaste 150 åren. De östra delarna domineras av en högrest talldominerad barrskog och den sydvästra delen har en tydlig prägel av skogsbete. De äldsta tallarna i området indikerar liten påverkan av människan sedan 1600-talet. Naturvärden i naturreservatet är knutna främst till de gamla tallarna, men även till grov gran och asp.

Syfte

restaurera och bevara en gles, ljusöppen tallnaturskog på näringsrik mark med förekomst av gammal tall och inslag av lövträd, samt bevara naturtypens biologiska mångfald
bevara en flerskiktad luckig barrblandskog med lövträdsinslag, död ved, grova barrträd och grov asp, samt bevara naturtypens biologiska mångfald.

Växt- och djurliv

Den gamla skogen skapar förutsättningar för att många arter ska trivas. I barken av de äldsta granarna syns spår av skalbaggen granbarkgnagare. På många av tallarna förekommer fruktkroppar av svampen tallticka. Tallticka orsakar vitröta och är vanligast på tallar som är mellan 150 och 200 år. Mängden av innanmurkna och rötade träd gör området attraktivt för insekter. De grova rötskadade tallarna är dessutom lämpliga som boträd för spillkråka och de gamla hålträden nyttjas av pärluggla, sparvuggla och andra hålhäckande fågelarter. Även tjäder har observerats i området. På marken hittar man blåsippa, vätterros, ormbär och den lilla orkidén knärot.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte full ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar eller delar av träd eller buskar
  • ställa upp husvagn eller husbil
  • plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar, med undantag av matsvamp för husbehov
  • samla in ryggradslösa djur
  • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning.

Inom naturreservatet är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

  • använda reservatet för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande med fler än 50 deltagare
  • använda reservatsområdet för lägerverksamhet med fler än 20 deltagare.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2011
Storlek: 12,4 hektar
Kommun: Tranås
Läge: Cirka 5 km norr om Adelöv kyrka
Ägare: Staten (Naturvårdsverket)
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Naturtyp: Barrskog, främst tall och gran
Anordningar: Informationstavla och parkering.

Hitta hit

Från Tranås:
Ta Grännavägen västerut, förbi Nya Griftegården. Vid T-korsningen svänger du höger mot Duvebo. Fortsätt på den vägen, passera Duvebo och fortsätt sedan rakt fram mot Uppgränna. När det kommer en skylt om Äskeryd 2 svänger du vänster. När du åker förbi en skylt där det står Stenkilstorp ska du passera alla husen. Precis efter det sista huset på vänster sida går det in en väg med grässträng i mitten till en beteshage. Du passerar genom grindar (se till att stänga dem efter dig om det är stängda) och fortsätter du på den vägen i ungefär 800 meter har du sedan reservatsskylten och en liten parkering på vänster sida.

Från Gränna:
Ta lilla vägen norrut mot Uppgränna. Strax innan Uppgränna håller du höger mot Duvebo och fortsätter sedan på den vägen i drygt en mil. När det kommer en skylt om Äskeryd 2 svänger du höger. När du åker förbi en skylt där det står Stenkilstorp ska du passera alla husen. Precis efter det sista huset på vänster sida går det in en väg med grässträng i mitten till en beteshage. Du passerar genom grindar (se till att stänga dem efter dig om det är stängda) och fortsätter du på den vägen i ungefär 800 meter har du sedan reservatsskylten och en liten parkering på vänster sida.

Koordinater till parkeringen:
N 58° 4' 4.84", E 14° 39' 41.77"
58.06801, 14.66160

Tillgänglighet

Det finns en parkering som rymmer två bilar samt en informationsskylt. I övrigt finns inga anordningar i reservatet, men det hindrar inte att det är relativt lätt att ta sig fram här ändå. Från parkeringen går det går en gammal brukningsväg som är lätt att följa och det går också en mängd djurstigar kors och tvärs i reservatet. Området är aningen kuperat.

Kontakt

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss