• Eldningsförbud i hela länet

  Nu är det eldningsförbud i hela Jönköpings län. Nu är brandrisken stor och samtliga kommuner i länet har beslutat om eldningsförbud för att minska risken för brand i skog och mark. Förbudet gäller från och med kl. 10.00 tisdag 30 maj och tills vidare.

Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Högemålsbranten

Högemålsbranten är 1 kilometer lång sprickdal med cirka 60 meter skillnad mellan den högsta och lägsta punkten. Det finns flera utsiktspunkter med vidsträckt utblick över skogarna.

Terrängen har många stora stenblock och berghällar. En bäck rinner delvis genom reservatet innan den mynnar i Stensjön. Större delen av branten är klädd med lövskog. Reservatet ligger i samma område som reservaten Huluskogen och Brattaberget.

Syfte

bevara och återskapa ett olikåldrigt lövskogsområde med både triviallövträd och ädellövträd i brantmiljö, med dess biologiska mångfald bevara
förstärka substrat och strukturer som gynnar artrikedomen knuten till död ved, översilade lodytor och gammal och grov asp, sälg och lönn.

Växt- och djurliv

I lövskogen hittar du gamla och grova aspar, gammal sälg, lönn och tall och stora och gamla buskar av hassel. I branterna finns rikligt med döda träd och död ved av olika trädslag och nedbrytningsgrad. Det är en miljö som många djur- och växtarter trivs i. Sammanlagt har åtta rödlistade lavar och mossor noterats från området. I de partier där träden är relativt unga, finns lavar som vanligen växer på äldre träd. Lunglav och gelélavar förekommer ofta även på yngre träd med klenare grenar och stammar. Här har man också noterat, den för trakten ovanliga, aspfjädermossan. På lönnarna finns korallblylav och ärgmossa.

Historik

Naturreservatet är svårtillgängligt på grund av den branta terrängen. Här har det under lång tid vuxit skog. Det är sannolikt att branten förr användes för bete och hamling.

I branterna finns rikligt med döda träd och död ved av olika trädslag och nedbrytningsgrad. Foto: Länsstyrelsen

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål
 • skada levande eller döda, stående eller liggande träd eller buskar 
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar, med undantag av matsvamp för husbehov
 • samla in ryggradslösa djur med hjälp av fällor
 • elda annat än med medhavd ved
 • framföra motordrivet fordon 
 • sätta upp tavla, affisch, skylt, inskrift, eller därmed jämförlig anordning

Inom reservatet är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål samt att anordna lägerverksamhet med fler än 30 personer.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2011
Storlek: 12,6 hektar
Kommun: Jönköping
Ägare: Staten och enskilda
Lägesbeskrivning: Strax öster om gården Högemålen drygt 5 kilometer nordost om Örserum
Naturtyp: Lövskog
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: En besöksparkering samt informationstavla.

Hitta hit

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet