Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Högemålsbranten

Liggande död ved täckt av mossa. I bakgrunden ett stenblock samt en granstam.

Högemålsbranten är kilometerlång sprickdal med cirka 60 meters skillnad mellan den högsta och lägsta punkten. Här finns stora mängder död ved och det skapar en miljö som många arter av växter och djur trivs i. Området är klurigt att ta sig till och kräver både starka ben och bra skor.

Welcome to Högemålsbranten!

"Branten" means "the slope" in Swedish, and this nature reserve truly deserves its name. The majority of the slopes are covered by old, deciduous forest. The amount of dead wood is high which gives food and shelter to many species of lichens, mosses, fungi, insects, arachnids and birds. The terrain is full of rocks of different sizes. In the southern part a small stream is murmuring through rocks covered in mosses.

Explore the reserve

This nature reserve is only for the adventurous visitor. There is a parking area and an information sign, but those are the only facilities you find here. If you want to go here, bring sturdy shoes, strong legs and good orientation skills.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • destroying or damaging permanent natural objects or surface formations
 • damaging living or dead, standing or fallen trees or bushes
 • picking or collecting mosses, lichens or fungi with exception from mushrooms suitable for eating for household requirements
 • collecting evertebrates with traps
 • making a fire if you haven't brought your own firewood
 • driving a motor vehicle
 • putting up any kind of sign or poster.

Without permission from the County Administrative Board you are also prohibited from:

 • using the area for organized competitions or training activities
 • using the area for camps for more than 30 participants.

Syfte

Syftet med naturreservatet är att:

 • bevara och återskapa ett olikåldrigt lövskogsområde med både triviallövträd och ädellövträd i brantmiljö, med dess biologiska mångfald
 • bevara och förstärka substrat och strukturer som gynnar artrikedomen knuten till död ved, översilade lodytor och gammal och grov asp, sälg och lönn.

Växt- och djurliv

På grund av den branta terrängen har det under lång tid vuxit skog här. Det är sannolikt att branten förr användes för bete och hamling. Här finns många stora stenblock och berghällar och större delen av branten är klädd med lövskog. En bäck rinner genom södra delen av reservatet innan den mynnar i Stensjön.

I lövskogen hittar du gamla och grova aspar, gammal sälg, lönn och tall och stora och gamla buskar av hassel. I branterna finns rikligt med döda träd och död ved av olika trädslag och nedbrytningsgrad. Det är en miljö som många svampar, lavar, mossor, insekter, spindeldjur och fåglar trivs i. Sammanlagt har åtta hotade lavar och mossor hittats i området. I de partier där träden är relativt unga, finns lavar som vanligen växer på äldre träd, som lunglav och gelélavar. I reservatet har man också hittat aspfjädermossa, en för trakten ovanlig art. På lönnarna finns korallblylav och ärgmossa.

Friluftsliv

Detta reservat är för de äventyrliga! Det finns inga stigar eller leder att följa och parkeringen ligger några hundra ganska otillgängliga meter från själva reservatet.

Terrängen i Högemålsbranten är kuperad och brant och svår att gå i. Den delen av reservatet som närmast nås av parkeringen består främst av barrskog. Den blockiga bäcken ligger också i den änden.

Det kan vara bra att veta är att mobiltäckningen inte är så bra här. Det kan därför på vissa ställen vara svårt att ladda upp reservatskartan (som kan vara mycket användbar när man orienterar sig om man aktiverar gps:en).

Starka ben och bra skor rekommenderas om man vill utforska Högemålsbranten.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål
 • skada levande eller döda, stående eller liggande träd eller buskar 
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar, med undantag av matsvamp för husbehov
 • samla in ryggradslösa djur med hjälp av fällor
 • elda annat än med medhavd ved
 • framföra motordrivet fordon 
 • sätta upp tavla, affisch, skylt, inskrift eller liknande.

Inom reservatet är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål
 • anordna lägerverksamhet med fler än 30 personer.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2011
Storlek: 12,6 hektar
Naturtyp: Lövskog, barrblandskog och lövblandad barrskog
Kommun: Jönköping
Läge: Strax öster om gården Högemålen, drygt fem kilometer nordost om Örserum
Markägare: Staten och privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkering och informationstavla.

Hitta hit

Från väg 133 mellan Tranås och Gränna:
Sväng in mot Vändelstorp och Joenstorp. Avtagsvägen ligger strax öster om Örserum. Fortsätt på den vägen i ungefär sju kilometer. Sedan kommer du till en fyrvägskorsing där det är skyltat Högemålen till höger. Sväng av mot Högemålen och fortsätt förbi själva gården Högemålen. En dryg kilometer efter gården (strax efter att du passerar ett biotopskydd) svänger du vänster in på en väg som går snett bakåt. Kör några hundra meter, passera förbi ett torp så har du strax skylten och parkeringen på vänster sida.

Koordinater till parkeringen:
N 58° 3' 10.11", E 14° 36' 11.37"
58.05281, 14.60316

Tillgänglighet

Det finns en informationstavla och en parkering, men bortsett från det är det här naturreservatet inte alls tillgängligt. Det ligger avsides och är kuperat, blockigt och svårt att gå i. Det här är ett reservat för den med starka ben och äventyrslusta.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss