Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Klevenbranten

Klevenbranten har en rik landsnäcksfauna bland annat förekommer de rödlistade arterna större barksnäcka och bukspolsnäcka. Foto: Länsstyrelsen

Klevenbranten är ett stycke mycket värdefull natur som ingår i Östra Vätterbranternas biosfärområde. Här finns gamla träd som hyser flera spännande insekter och som har upplevt historiska vingslag! 

Syfte

 • bevara och vårda gammal ädellövskog med fuktigt mikroklimat
 • bevara och vårda en gammal blandskog i brantmiljö med solexponerade tallar och senvuxna ekar
 • bevara biologisk mångfald knuten till dessa naturtyper.

Växt- och djurliv

Trots att Klevenbranten inte är något stort naturreservat finns här mycket varierad natur. I områdets översta delar och i branten är den torra och steniga marken bevuxen med tall, lind och ekskog. Nedanför branten är marken istället fuktig och bördig och i norr ger Narbäckens ravin ett ännu blötare och mer skyddat mikroklimat. I dessa delar dominerar ek, alm, ask och hassel i trädskiktet. I området finns ett antal jätteträd och även en del hamlade träd. Det är måttlig tillgång på stående och liggande död ved och på trädhåligheter. I området finns fem registrerade nyckelbiotoper.

Klevenbranten har en rik landsnäcksfauna bland annat förekommer de rödlistade arterna större barksnäcka och bukspolsnäcka. Klevenbranten och närliggande naturreservatet Boerydsberget har inventerats med avseende på insekter. Man har då bland annat hittat de rödlistade arterna enfärgad brandsvampbagge, svartbrun brunbagge och sprängtickgnagare. Sammanlagt har man hittat 11 rödlistade evertebrater.

I lövskogens finns många växtarter, bland annat tandrot, trolldruva, gulsippa, bäckbräsma och skärmstarr. På våren breder en vit matta av blommande och doftande ramslök ut sig över reservatets fuktiga delar. Även en rad intressanta mossor och lavar har påträffats inom reservatet. Några av dess är gammelekslav, savlundlav, stiftklotterlav, skogsbäckmossa och västlig husmossa.

Historia

Naturreservaten Klevenbranten och Boerydsberget samt det närbelägna naturreservatet Narbäcken-Holkaberg vid länsgränsen, ligger i ett område vars uppodling och gårdsstrukturer har ett ursprung i en medeltida kolonisation. I samband med fornminnesinventeringar i närområdet har det hittats fornlämningsliknande lämningar som enstaka rund stensättning (Raä Ödeshög 176:1), äldre odlingsrösen och fyndplats för stenyxa (Raä Gränna 102:1). Området genomkorsas av den ursprungliga sträckningen av Västra Hålavedsvägen. Grusvägen som vackert ringlar genom landskapet utgör en liten orörd del av den gamla landsvägen mellan Östergötland och Småland, sannolikt med förhistoriskt ursprung.

Vägen och områdets strategiska och lättförsvarade terräng har utgjort ett område där det är känt att strider ägt rum. År 1452 omtalas en strid mellan en svensk försvarsstyrka och en angripande dansk-tysk här i närheten av Narbäck. Under det såkallade Rantzaus fälttåg 1567 passerade en stor dansk-tysk här genom området med målsättning att plundra Östergötland. Delar av styrkan passerade Klevenbranten. Efter en kort strid mot ett svenskt uppbåd av försvarare, kunde hären ta sig igenom den trånga passagen på den gamla Hålavedsvägen in i det rika Östergötland.

Friluftsliv

Inga anordningar för friluftslivet finns i reservatet. Vill man uppleva naturen i området är det lättare att besöka Boerydsberget, ca 2 km söderut.
På lämplig plats kommer det att finnas en rastplats med bord och bänkar. Parkeringsplats till Klevenbranten finns vid länsgränsen mot Östergötland. Parkeringsplats och informationstavla till Boerydsberget finns i anslutning till Turistvägen där strövstigen startar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut inom naturreservatet. Det är förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål, träd eller buskar eller delar av träd eller buskar
 • ställa upp husvagn eller husbil
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar, med undantag av matsvamp för husbehov samt för
 • insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter sig göras i fält
 • samla in insekter med fällor som dödar
 • varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2014
Areal: 16,4 hektar
Kommun: Jönköping
Lägesbeskrivning: Cirka 9 km norr om Gränna tätort vid länsgränsen mot Östergötland
Fastighetsägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordning: Parkering och informationstavla.

Hitta hit

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss