Risk för gräsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Skams hål

Här kliver du in i ett naturområde som rymmer en mängd spännande mossarter. Under sensommaren och hösten kan du även hitta goda matsvampar i området.

Syfte

 • bevara och utveckla en källpåverkad sumpskog med ett flertal rödlistade och sällsynta arter av framförallt kärlväxter och mossor,
 • bevara de listade habitaten enligt EU:s art- och habitatdirektiv i gynnsamt tillstånd,
 • ge möjligheter till naturupplevelse och ett rörligt friluftsliv, inom ramen för bevarandet av naturvärdena.

Växt- och djurliv

Inom reservatet finns källflödet Skams hål som är en registrerad kulturlämning. Lallerydsbäcken med biflöden rinner norrut och avvattnar området. Södra delen av reservatet ligger i Hallbyterrängen som är ett kamelandskap, vilket kännetecknas av kraftiga åsryggar och djupt nedskurna raviner.

I norra delen av området är den näringskrävande rödgula trumpetsvampen mycket vanlig. Längs med bäckarna och i anslutning till källflöden växer den hotklassade dunmossan och den ovanliga rutlungmossan. För att arterna ska fortsätta att växa är det viktigt att skogen inte avverkas och att områdets hydrologi inte förändras.

De vanliga däggdjuren som älg, rådjur, grävling och mård finns i området. Här finns fågelarter som spillkråka, större hackspett, mindre korsnäbb och olika mesarter.

Längs med bäckarna och i anslutning till källflöden växer den hotklassade dunmossan och den ovanliga rutlungmossan.

Längs med bäckarna och i anslutning till källflöden växer den hotklassade dunmossan och den ovanliga rutlungmossan. Foto: Claes Uhlén

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut. Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar
 • plocka eller samla in växter, växtdelar eller svamp med undantag av bär eller matsvamp för husbehov
 • fånga eller samla in ryggradslösa djur
 • störa djurlivet genom närgånget uppträdande vid till exempel spelplats, fågelbo eller gryt
 • elda
 • tälta
 • framföra motordrivet fordon, med undantag av befintlig väg eller för uttransport av fälld älg med mindre fordon på fastmark
 • parkera annat än på anvisad parkeringsplats
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn
 • cykla eller rida annat än på befintliga vägar och anvisade leder
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning.

Utöver vad som i övrigt gäller är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller liknande som inte är spårbunden eller har färre än 200 deltagare.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2005
Storlek: 43,3 hektar
Ägare: Statligt och privat
Kommun: Jönköping
Läge: Jönköpings kommun, cirka 5 kilometer väster om centrala Jönköping
Naturtyp: Sumpgranskog och granskog på fastmark
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Skams hål ligger inom ett välbesökt friluftsområde. Det går flera motionsspår genom reservatet. Parkeringsplats och informationstavla i mitten av reservatet längs skogsvägen mellan Rustorp och Toveryd.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss