Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Djupaskuran-Lillån

Lavklädd klippbrant med ljung, tallar, lövträd och granar.

Foto: Claes Uhlén

Djupaskuran-Lillån bjuder på dramatisk terräng och många sällsynta arter. Mossor och svampar trivs i den fuktiga miljön och gott om död ved av olika slag ger upphov till ett fyrverkeri av olika arter. Höglandsleden går genom den sydöstra delen, men det är kuperat och leden är inget för den som lätt blir trött i benen.

Welcome to Djupaskuran-Lillån!

Through this reserve stretches a ravine, or to be fair, three ravines. One of them is particularly dramatic: Djupaskuran (which means Deep ravine), a one hundred metre long ravine with steep walls. In the bottom of the ravines there are creeks.

The forest here is old due to the harsch terrain. It was simply very difficult to cut trees down here, so the forest was left to develop by itself. This means there are lot of old trees and dead wood - yummy for many species of mosses, lichens, fungi and insects.

The even humidity in the ravine is a perfect environment for many mosses.

Explore the reserve

This is a brand new reserve and there is yet no parking, information sign or border markings. A part of Höglandsleden (Höglands trail) passes by through the reserve which means there is a trail ready to use. Be aware of the hilly terrain though. One part of the trail goes through the impressive Djupaskuran.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • destroying or damaging permanent natural objects or surface formations
 • damaging fallen or standing dead trees and bushes or parts of fallen or standing dead trees and bushes
 • putting up any kind of sign or poster
 • mountain-climbing
 • biking or riding a horse outside existing roads
 • collecting mosses, lichens or fungi living on wood with exception from occasional specimen needed for determination of species that cannot be done out in the field, or picking mushroom for household requirements
 • digging up plants.

Without permission from the County Administrative Board you are also prohibited from:

 • collecting insects with killing traps.

Syfte

Reservatets syfte är att:

 • bevara en naturskogsartad barrblandskog med kontinuitet av gran och tall på näringsrik berggrund
 • bevara biologisk mångfald, främst mykorrhozasvampar och kärlväxter, som är knutna till den här typen av skog (se punkt ett)
 • bevara en ekologiskt funktionell kantzon mot vattendraget
 • bevara och vårda biologisk mångfald knuten till strömmande vattendrag med lämpliga habitat för öring och andra vattenlevande organismer
 • ge besökare möjlighet till naturupplevelser och friluftsliv så länge det inte påverkar bevarandet av den biologiska mångfalden.

Historia

Det finns ett tiotal fornlämningar och andra kulturhistoriska lämningar inom reservatets gränser. De flesta är mer sentida, som kvarnlämningar och en torpgrund. I östra delen finns också en stenvalvsbro med visst behov av lite kärlek. Det finns också en varggrop, det vill säga rester av en fångstgrop för vargar. Historiskt sett har markerna använts som betesmark, och på grund av den kuperade terrängen har man på stora områden inte kunnat bedriva traditionellt skogsbruk. Tack vare det har vi idag många gamla träd och gott om död ved i reservatet.

Växt- och djurliv

En djupt skuren ravin går genom reservatet och i dess botten rinner Lillån. Sluttningarna mot ravinen är täckta av stenskravel och stora stenblock. Vinkelrätt mot huvudravinen går den hundra meter långa, dramatiska Djupaskuran med nästan lodräta bergväggar. I botten på den går en bäck som rinner ut i Lillån. Även längst i norr finns en kortare bäckravin med branta väggar som ansluter till huvudravinen. Raviner med branta väggar kallas för skuror, det är därför reservatet heter som det gör. Ravinerna är spår efter smältvatten från inlandsisen som en gång forsat fram här med en väldig kraft.

Tack vare att det varit svårt att komma intill skogen i sluttningarna har stora delar av skogen kunnat utvecklas fritt. Det finns både gamla granar och tallar som utvecklat pansarbark, ett tecken på att de är gamla. I sluttningarna finns också gott om död ved, både i form av stående torrträd, högstubbar och fallna stammar i olika skeden av nedbrytning. Död ved är en bristvara i skogen generellt, vilket är ett problem eftersom många arter är beroende av det.

Det finns hela 19 hotade arter av svampar i reservatet. Några förekommer spritt över hela området, som orange taggsvamp och svart taggsvamp, medan andra bara har hittats på enstaka platser. Här finns arter som bitter taggsvamp, raggtaggsvamp, grangråticka och koppartaggsvamp. Den sällsynta svampen bombmurkla har hittats i reservatet - och det är dess enda kända växtplats i Småland!

Även växterna bjuder på stor artrikedom i området med flera signalarter. En signalart är en art som i sig inte behöver vara ovanlig, men som växer i värdefulla naturmiljöer. Exempel på signalarter som hittats i Djupaskuran är dvärghäxört, svart trolldruva, tibast och strutbräken. En del av dessa arter signalerar också att berggrunden är basisk.

Nere i ravinen är det en jämn luftfuktighet, och det gillar mossorna. En del arter trivs för att det är gott om död ved, andra för att berggrunden är basisk. Exempel på mossor som hittats i reservatet är grön sköldmossa, vedtrappmossa, blåsflikmossa, kruskalkmossa och stor bandmossa.

I Lillån finns en stark öringpopulation. I övrigt är djurlivet inte särskilt väl undersökt. En som lämnar spår efter sig är vildsvinet, och det verkar flera av svamparna uppskatta.

Foto: Claes Uhlén

Friluftsliv

Det finns en blåmarkerad rundslinga i södra delen av reservatet. Ungefär mitt på gör leden en avstickare till en mäktig utsikt där Djupaskuran störtar brant neråt. Leden är 2,5 kilometer lång, inklusiva avstickare, och går genom raviner och längs med Lillån, men också uppe på krön. Vandringsleden Smålandsleden går delvis parallellt med den blå leden, men fortsätter vidare där den blå leden svänger tillbaka.

Den dramatiska terrängen och den fina floran lockar besökare trots att lederna är krävande. Eftersom naturreservatet är så nytt har det ännu inte fått några informationsskyltar. Det finns en parkering för en handfull bilar.

Observera att terrängen bitvis är mycket kuperad. Det kan vara stenigt, slipprigt och halt. På två ställen finns det kedjor till hjälp.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut. Inom naturreservatet Djupaskuran-Lillån är det förbjudet för allmänheten att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål
 • förstöra eller skada hela eller delar av liggande eller stående döda träd eller buskar
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande. Undantag gäller informationsskyltar om natur- eller kulturvärden i anslutning till stig eller led
 • klättra i berg
 • cykla eller rida annat än på befintliga vägar
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar. Undantag för insamling av enstaka exemplar för artbestämning som inte låter sig göras i fält. Undantag även för plockning av matsvamp
 • gräva upp växter

Inom naturreservatet är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

 • samla in insekter med fällor som dödar.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslutsår: 2022
Storlek: 82,8 hektar varav 1,4 hektar är vatten
Naturtyp: Barrblandskog, ravin och vattendrag
Kommun: Vetlanda
Läge: 6,5 kilometer nordväst om Kvillsfors
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkering för en handfull bilar.

Hitta hit

Vägbeskrivning från Vetlanda:
Kör väg 47 österut mot Målilla. I Repperda, sväng norrut mot Ädelfors. Passera igenom Ädelfors på väg 899 och fortsätt följa huvudvägen i cirka sex kilometer så kommer du till reservatets gräns.

Koordinater till parkeringen:
N 57°26'3.64", E 15°23'37.65"
57.43434, 15.39379

Tillgänglighet

Hela området i reservatet Djupaskuran-Lillån är mycket kuperat. Terrängen gör att det inte går att tillgänglighetsanpassa området. I sydöstra delen finns det två leder att följa, en blå rundslinga samt Smålandsleden som passerar genom reservatet. I de två brantaste partierna finns det kedjor att hålla sig i. I sydost finns också en parkering för cirka fem bilar.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss