Huskvarnabergen

Huskvarnabergen ligger i Östra Vätterbranternas biosfärområde och upptar en 3,5 kilometer lång sträcka av förkastningsbranten mot Vättern och höjdplatån österut, där de högsta delarna ligger över 300 meter över havet.

Syfte

Att bevara ett område med såväl geologiska och botaniska, som kulturhistoriska värden som samtidigt har stor betydelse för det rörliga friluftslivet, men också för visst anläggningsbundet friluftsliv.

Växt- och djurliv

Berggrunden, består av kalkrika grönstenar. Höjdskillnaderna är stora i berg och dalar och lövrikedomen är stor. Växtligheten innehåller en rad ovanliga och sällsynta växter, särskilt i rasbranterna och bäckdalarna. Här växer bland annat vildkaprifol, tibast, murgröna, bergjohannesört, ärtvicker och kransrams. Av orkidéväxter är noterat Sankt Pers nycklar och tvåblad, samt nästrot och spindelblomster. På bergsplatån finns ett kulturlandskap med många hävdgynnade arter som jungfrulin, slåtterfibbla, slåttergubbe, solvända, ormrot och jordtistel. Det är ett rikt fågelliv inom reservatet och under våren ljuder det av sång från svarthätta, grönsångare, flugsnappare, rödhakar och trädgårdssångare.

På bergen finns en hel del odlingsmark, främst kring gårdarna Vassarp, Stibbarp, Läxarp och Smedstorp. De öppna områdena ökar variationen i landskapet och gör det tilltalande. De innehåller dessutom en hel del biologiska värden.

Vägbeskrivning

Från E4 vid trafikplats Huskvarna, tag avfart mot Aneby, i Ådalsvägens uppförsbacke sväng vänster vid skylt Naturreservat. Parkera antingen på södra parkeringsplatsen vid norra Klevaliden och IKHP-stugan eller norra Parkeringsplatsen mellan Stibbarp och Vassarp. Bussförbindelser finns.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • föra motordrivet fordon annat än på allmän väg
 • parkera annat än på anvisade parkeringsplatser
 • cykla annat än på allmän väg och anvisad stig
 • rida annat än på anvisad ridväg och allmän väg
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • tälta
 • göra upp eld annat än på särskild anvisad plats
 • plocka blåsippa, gulsippa, liljekonvalj, smörboll och gullviva
 • gräva upp buskar, örter eller ormbunkar
 • ta bort mossor, lavar eller trädlevande svampar
 • vintertid gå till fots eller föra hund i skidspår som är markerat i bilaga 2:2 stadigvarande
 • sätt upp tavla, skylt, inskrift, orienteringskontroll, affisch eller därmed jämförlig anordning.

Vid arrangemang av friluftssporttävlingar skall samråd ske med naturvårdsförvaltaren.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRidled Ridled
 • Ikon förSkidled Skidled
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1999
Storlek: 375 hektar
Läge: Jönköpings kommun, norr om Huskvarna. Kollektivtrafik i närheten.
Naturtyp: Berg varierat med odlingslandskap och lundmiljö.
Ägare: Jönköpings kommun, staten och privat markägare.
Förvaltare: Jönköpings kommun
Anordningar: Parkeringsplatser, informationstavlor, motions-, cykel- och skidspår, motionsanläggningen IKHP, cafeteria, vandringslederna "John Bauer" och "Södra Vätterleden", skidbacke med enklare lift, utsiktsplatser. Grillplatser och rastplatser.

Hitta hit

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Helena Jonsson

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss