Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hökesån-Hallebo

Strömmande vattendrag med block i. Längs kanten både barr- och lövträd.

Hökesån är ett värdefullt vattendrag mellan Hökesjön och Vättern. Längs vattendraget finns flera reservat som bildats vid olika tidpunkter. Några av dem är svåra att nå, men just Hökesån-Hallebo är lätt att komma till eftersom det ligger nära Habo. På flera platser korsar ett motionsspår reservatet.

Welcome to Hökesån-Hallebo!

Hökesån is a stream that stretches from lake Vättern to lake Hökessjön. It is nearly covered by nature reserves that are established at different times. The meandering stream of Hökesån is valuable because of its animal life. Fish like trout, alpine bullhead and grayling are mating here. At some places there are colonies of the rare and protected freshwater pearl mussel. This freshwater pearl mussel can reach ages above 200 years, but it is very sensitive when it comes to reproducing.

The area also contains a lot of dead wood which give insects, fungi, lichens and mosses a good habitat. And where there are lots of insects, the insects eating birds will come. Except from woodpeckers this reserve also houses i.e. white-throated dipper, grey wagtail and common kingfisher.

Explore the reserve

This reserve starts south from the road Bränningeleden south of Habo. There are no trails that follow the stream, but a jogging track crosses the reserve at some places. If you want to enjoy Hökesån where it is easier to walk by the stream, we recommend you to visit its neighbour reserve, that is called Hökesån. It goes through the small town Habo and is easy to reach.

Hökesån

The other nature reserves of Hökesån are:

Hökesån nedre

Hökesån Lampen

Regulations for visitors

The usual right of public access do not fully apply in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • destroying or damaging permanent natural objects or surface formations
 • destroying or damaging fallen or standing dead trees or bushes, or parts of dead trees or bushes
 • digging up plants
 • picking or collecting mosses, lichens or fungi. Exceptions:
  • mushrooms for household requirements
  • occasional specimen needed for determination of species that cannot be done out in the field.

Without permission from the County Administrative Board you are also prohibited from:

 • putting up any kind of sign or poster
 • collecting invertebrates with killing traps.

Syfte

Reservatets syfte är att:

 • bevara och stärka biologisk mångfald knuten till strömmande vattendrag med fria vandringsvägar och lämpliga miljöer för öring och andra vattenlevande organismer
 • bevara och nyskapa en varierad skog med dess biologiska mångfald och dess ekologiska funktion som kantzon mot vattendraget
 • tillgängliggöra ett tätortsnära naturområde och ge möjlighet för friluftsliv och pedagogisk verksamhet.

Växt- och djurliv

Vattnet i Hökesån är ömsom snabbt strömmande och ömsom lugnt rinnande. I området kring just sträckan Hökesån-Hallebo finns vidsträckta områden med finsand. Troligen har sanden en gång lämnats där av en issjö som bildades i inlandsisens spår.

Den varierande vattenhastigheten ger en stor mångfald av olika arter. Hela Hökesån är värdefull på grund av sin artrika fiskfauna. Förutom fiskar som bergsimpa, harr och vätteröring finns här rundmunnen flodnejonöga och den sällsynta flodpärlmusslan. Den kvicka strömstaren häckar längs ån, liksom den långstjärtade forsärlan. Strömstaren dyker ner under vattnet för att fånga insekter medan forsärlan vadar omkring i vattnet och plockar insekter vid vattenytan. Har du riktig tur kan du också se den färggranna kungsfiskaren svischa förbi!

Längs med stora delar av Hökesån-Hallebo växer det träd. Träden skuggar vattendraget men förhindrar också erosion i och med att rötterna binder jorden. Dessutom hindrar de att för mycket näring rinner ner från omgivande marker. Träd som ramlar ner i vattnet gör att den biologiska mångfalden ökar. Här skapas gömställen för småfiskar och insekter, och den döda veden bidrar också med mat.

Historia

Hökesån är även intressant för sin kulturhistoria. Längs ån har man funnit stenyxor och bearbetad flinta. Det vittnar om att människor levt på den här platsen sedan stenåldern. Det finns också domarringar och andra stensättningar som härrör från äldre järnåldern.

Under lång tid har ån utnyttjats för fiske. Den allra viktigaste fisken var vätteröringen. Den fångades när den var på väg uppströms för att leka och var en viktig inkomstkälla för många människor. De äldsta skriftliga uppgifterna om fiske i ån är daterade till år 1322. 

Hökesån har också varit kraftkälla till ett stort antal kvarnar, stampar och fabriker. Stampar är stora hammare som kan drivas av vattenkraft och till exempel användas vid smide.

Restaurering

För att fisk och andra djur ska kunna vandra upp från Vättern och till Hökesjön har Länsstyrelsen gjort omfattande restaureringar. Hinder, till exempel i form av dammar, har tagits bort. För att värna åns naturvärden ser man också till att vattennivån inte sjunker för lågt.

Friluftsliv

På ett par platser passerar ett motionsspår som Länsstyrelsen inte ansvarar för genom Hökesån-Hallebo. Länsstyrelsen kommer att sätta upp informationsskyltar och ett bänkbord, men eftersom reservatet är helt nytt är det inte gjort än. Gränserna är heller inte markerade.

I Hökesån har det bildats flera reservat på rad för att täcka in vattendraget. Det som är allra lättast att besöka är Hökesån som går genom samhället Habo.

Hökesån-Habo

Hökesån nedre

Hökesån Lampen

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka Hökesån-Hallebo, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar eller delar av träd eller buskar
 • gräva upp växter
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar. Undantag för:
  • plockning av matsvamp
  • insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter sig göras i fält.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

 • varaktigt sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande
 • samla in ryggradslösa djur med fällor som dödar.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslutsår: 2022
Storlek: 49 hektar, varav 2,5 hektar vatten
Naturtyp: Vattendrag, lövsumpskog, lövskog, barrskog och våtmark.
Kommun: Habo
Läge: Längs med Hökesån från Habo samhälle till Habo kvarn
Markägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Reservatet är alldeles nytt och har ännu varken informationsskyltar eller gränsmarkering.

Hitta hit

Vägbeskrivning:
Hökesån-Hallebo ligger sydväst om tätorten Habo och börjar söder om Bränningeleden.

Koordinater (där den norra informationsskylten kommer att stå):
N 57° 54' 24.07", E 14° 3' 45.78"
57.90669, 14.06272

Koordinater (där den södra informationsskylten kommer att stå):
N 57° 53' 11.31", E 14° 2' 57.29"
57.88648, 14.04925

Tillgänglighet

Hökesån-Hallebo ligger tätortsnära och delar av reservatet är lätt att nå. Hökesån går från Vättern och genom Habo, och Hökesån-Hallebo börjar sydväst om Habo, vid Bränningeleden där reservatet Hökesån tar slut. Det finns ingen speciell parkering som hör till reservatet.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss