Höga temperaturer i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Målabråten

I området är det en hög luftfuktighet vilket gynnar flera mossarter. Foto: Claes Uhlén

Målabråtens naturreservat är en frodig lövskog, viktig för mossarter som trivs i den fuktiga miljön.

Syfte

 • bevara och vårda en äldre blandlövskog dominerad av ädellövträd, asp och al med inslag av grova ädellövträd, grov asp och grov hassel
 • bevara och vårda en stor artrikedom av växter och djur knutna till blandlövskog, grova ädellövträd, asp, al och död ved
 • bevara områdets geologiska värden för tolkningen av inlandsisens avsmältning
  i samspel med bevarandet av naturvärden tillgodose allmänhetens behov av friluftsliv och möjlighet till motion och rekreation

Växt- och djurliv

Målabråtens naturreservat är en lövskog med stor andel lövträd. Ek, ask och alm är dominerande bland lövträden. Ek växer huvudsakligen i höglänta torra delar av reservatet medan ask och alm är mer frekventa i de delar av reservatet som ligger mellan blöta och torra partier. I blöta delar, längs bäcken och på översilningsmark, växer det gott om klibb­al. Även gråal förekommer i reservatet. Förekomst av grova aspar och grov hassel bidrar till områdets höga natur­vär­den. Området ligger i en nordsluttning, ca en kilometer söder om Landsjön, med en höjdskillnad på 100 meter.

I området är det en hög luftfuktighet vilket gynnar flera mossarter. Trubbfjädermossa, stubbspretmossa, porellor, baronmossor, källgräsmossa och rävsvansmossa är några av alla de mossor du kan hitta i området. Den ovanliga alsidenmossan växer på murken alved på flera platser i reservatet.

Bland växterna kan nämnas skogsbingel, rödblära, hässleklocka, stinksyska och skogsstarr. I de nedre delarna av ravinerna växer den högvuxna ormbunken strutbräken som för tankarna till en urtidsskog. Kransrams är sällsynt i Småland men har sina främsta förekomster i södra Vätterbygden och växer på flera platser i reservatet. Andra växter som växer i näringsrika lövskogar och på källpåverkad mark och som också förekommer är trolldruva, springkorn, storrams, gullpudra och lundarv. Rödlistade arter som noterats i reservatet är bland annat svamparna narrtagging som växer på hassel och stor aspticka som växer på asp samt blyertslav som växer på ek.

Fågelarter som har observerats i området är gröngöling, spillkråka, mindre hackspett och stenknäck - arter som trivs i lövskog.

Friluftsliv

Lövskogen ligger nära Kaxholmens samhälle och utnyttjas flitigt för friluftsliv. Ett antal större och mindre stigar genomkorsar området, både markerade och omarkerade. En av lederna är pilgrimsleden Franciskusleden. I väster övergår skogsområdet i ett friluftsområde med elljusspår och andra motionsspår. En del av motionsspåren går in i det avgränsade reservatsområdet. Över området finns en framtagen orienteringskarta.

Ek, ask och alm är dominerande bland lövträden. Foto: Claes Uhlén.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar eller delar av träd eller buskar
 • cykla annat än på befintliga stigar eller väg
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar, med undantag av matsvamp för husbehov. Undantag gäller även för insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter sig göras i fält förutsatt att dessa rapporteras till Länsstyrelsen eller ArtDatabanken (artportalen)
 • samla in ryggradslösa djur med hjälp av fällor
 • bedriva lägerverksamhet
 • Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2012
Storlek: 19,4 ha
Kommun: Jönköping
Läge: Jönköpings kommun, 3,7 km sydväst om Skärstads kyrka
Ägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla och strövstigar.

Hitta hit

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss