Höga temperaturer i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Solgens södra övärld

I Solgenområdet finns ett rikt växt- och djurliv både på land och i vattnet. Foto: Anders Hildingsson

Natur­reservatet omfattar öarna Kraftö, Vallholmen, Ängholmen och en landremsa norr om Ängholmen i Eksjö. Det är ett välbesökt friluftsområde som har ett rikt djurliv både på land och under vattenytan.

Syfte

 • bevara och vårda en strandmiljö och insjöarkipelag bevuxen med varierad högåldrig strandtrivial­lövskog och löv-tallskog med hög andel död och döende triviallövved med dess biologiska mångfald,
 • bevara och vårda biologisk mångfald knuten till lövsuccessions­stadier, vilket ger livsmiljöer lämpliga för vitryggig hackspett,
 • återställa grandominerade områden till varierad högåldrig strandtriviallövskog med hög andel död och döende triviallövved med dess biologiska mångfald,
 • ge möjligheter till naturupplevelser och ett rörligt friluftsliv i en insjöarkipelag, inom ramen för bevarandet av naturvärdena.

Växt- och djurliv

Omgivningarna runt Solgen och öarna har påverkats av två stora sjösänkningar som utfördes under 1800- och 1900-talen. Skogarna på de före detta sjöbottnarna domineras av asp och björk medan klibbal och sälg är vanligt utmed stränderna. På landremsan norr om Ängholmen finns flera gamla spärrgreniga jätteträd av både tall, björk och ek. De är idag trängda av täta granbestånd. Skogsmiljöerna i reservatet utgörs av löv-tallskog och trivial­lövskog på låglänt mark och tidvis översvämmad mark. Det varierande vattenståndet skapar mycket död ved längs stränderna.

I Solgenområdet finns ett rikt växt- och djurliv både på land och i vattnet. Sjön hyser 12 fiskarter, däribland benlöja, gös och siklöja. I strandkanterna växer jättestarr, slokstarr och stora bestånd av bladvass. Här finns en rik fauna av sötvattensnäckor. Änder, skrakar och svanar använder sjön som rastlokal. På de lövträdklädda öarna häckar mindre hackspett och mindre flugsnappare. I skogarna hittar du skalbaggar som grön aspvedbock och stekelbock.

Friluftsliv

Solgenområdet är ett välbesökt friluftsområde. Under vår, sommar och höst nyttjas sjön till allt från bad, kanoting och småbåtstrafik till fiske och sjöfågeljakt. Under vinterhalvåret ligger isen ofta tjock och attraherar både skridskoåkare och isfiskare.

Skydda hela Solgen

Vattenområdet ingår i reservatet av arronderingsskäl och ingen särskild skötsel ska utföras i den delen. En del av centrala sjön är sedan 1998 naturreservatet

Naturvårdsbränning i Solgen 2016. Foto: Anders Hildingsson.

Logotyper för projekt Taiga, projekt Life och Natura 2000

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka Solgens södra övärld, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål, döda träd eller buskar eller delar av träd eller buskar
 • elda annat än med medhavd ved
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar, med undantag för husbehov
 • sätta upp tavla, skylt, affisch, göra inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Inom reservatet är det utan Länsstyrelsens tillstånd att:

 • använda reservatsområdet för lägerverksamhet med fler än 10 deltagare
 • använda reservatsområdet för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande med fler än 100 deltagare. Undantag gäller för aktiviteter på vattnet.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2010
Storlek: 135 hektar, varav vatten 115 hektar
Ägare: Sveaskog AB
Kommun: Eksjö
Läge: Eksjö kommun, sjön Solgen ligger 17 km sydväst om Eksjö, ca 2,5 km söder om Edshults kyrka.
Naturtyp: Sjö, lövskog, löv-tallskog
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Bad, Informationstavla

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss