Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Råbyskogen

Råbyskogen bjuder på en varierande miljö. Foto: Claes Uhlén med flera.

Naturreservatet Råbyskogen ligger i det område som kallas Östra Vätterbranterna, ett unikt område som sträcker sig från Tenhult i söder upp till Omberg i Östergötland i norr. I Råbyskogen finns ett ovanligt stort område med gammal barrskog, och terrängen är både bergig och brant. Det finns också mer låglänta områden med gölar och sumpskog.

 

Observera att det för närvarande pågår skogsrestaurering i området och att den ger upphov till körspår. Dessa kommer att åtgärdas när markförhållandena är de rätta!

Welcome to Råbyskogen!

Råbyskogen is a nature reserve that consists mainly of fir forest. It is hilly country and you find both steep rock slopes, swamps and tiny lakes inside its borders. On the hills the dominating tree is pine, some of them old and impressive. In the slopes spruce in different ages is the main tree species.

This large, old forest holds many rare species of insects, mosses, lichens and fungi. Also many birds like owls, woodpeckers and grouses find both food and shelter in the reserve.

Explore the reserve

There is a two kilometres path that starts from the parking area and goes in a loop in the southern part of the reserve. The path passes by the only remaining cottage, Hägnen, where the local community association sometimes has activities. Near Hägnen there is a path leading out from the reserve that connects to the John Bauer trail that goes between Huskvarna and Gränna.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • felling, breaking twigs or in any other way damaging living or dead trees
 • destroying or damaging permanent natural objects or surface formations
 • making a fire if you haven't brought your own firewood
 • setting up a tent for more than one night
 • biking or riding
 • mountain-climbing
 • climbing up in trees where animals nest or in other ways disturb the animal life
 • driving a motor vehicle without special permission
 • putting up any kind of sign or poster
 • digging up or picking plants or fungi, with exception from berries and mushrooms for household requirements
 • collecting or trapping invertebrates

Syfte

Syftet med naturreservatet är att:

 • bevara och utveckla en naturskogsartad barrblandskog
 • bevara och ge förutsättningar för en hög artrikedom knuten till en naturskogsartad barrblandskog
 • bevara de listade habitaten enligt EU:s art- och habitatdirektiv i gynnsamt tillstånd
 • inom ramen för bevarandet av naturvärdena, ge möjligheter till naturupplevelse, naturstudier och vetenskaplig forskning

Historia

Inom reservatet fanns förr fyra torp. Idag finns bara Hägnen kvar och det ägs av Skärstad hembygdsförening. Hägnen var bebott fram till 1999, trots att det varken finns väg, el eller vatten draget till torpet.

Gamla träd och död ved

Råbyskogen har höga naturvärden som är knutna till gammal barrblandskog. Områdets storlek, orördhet och avskildhet gör det unikt. Terrängen är omväxlande och kuperad. Här finns både bergsbranter och stup, kärr, mossar och små gölar.

Stora delar av skogen är gammal. På höjderna är den talldominerad och där finns stora och grova tallar. På sluttningarna växer tät, olikåldrig granskog med få spår av skogsbruk. Det finns bitvis gott om död ved i reservatet och mängden döda träd ökade ytterligare i stormarna 1995 och 2005.

Växt- och djurliv

De många döda träden bidrar till att här finns stora mängder av mer eller mindre ovanliga arter av lavar, mossor, svampar och insekter. Insekterna drar i sin tur till sig insektsätande fåglar, som till exempel olika arter av hackspettar. Exempel på rödlistade arter som hittats i reservatet är nordlig plattbagge, bronshjon, vedtrappmossa, grön sköldmossa, brunpudrad sköldlav och stor aspticka. 

Både ugglor, hackspettar och skogshöns trivs i reservatet. Exempel på fåglar som observerats är hornuggla, pärluggla, kattuggla, spillkråka, gröngöling, större och mindre hackspett, tjäder, orre, järpe, nötkråka, rödstjärt och törnskata.

Vy över en stilla tjärn omgiven av tät skog.

Foto: Claes Uhlén.

Friluftsliv

Råbyskogen är, trots sin avskildhet, tämligen välbesökt. John Bauer-leden går strax utanför reservatets sydöstra hörn och det finns en stig från leden till torpet Hägnen som ligger inom reservatet. Skärstad hembygdsförening äger Hägnen och ordnar en hel del aktiviteter vid torpet. Jönköpings kommuns naturskola bedriver en del av sin verksamhet i området.

En två kilometer lång strövstig och en parkeringsplats har ställts i ordning för att underlätta för besökare i reservatet. Här finns också ett dass.

Observera att det för närvarande pågår skogsrestaurering i området och att den ger upphov till körspår. Dessa kommer att åtgärdas när markförhållandena är de rätta!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut. Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller liggande eller stående, levande eller döda träd eller buskar
 • elda annat än med medhavd ved
 • tälta mer än en natt
 • cykla eller rida
 • klättra i berg
 • klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet
 • framföra motordrivet fordon, med undantag för sakägare för att genomföra skötselåtgärder enligt skötselplan, för uttransport av fälld älg med mindre fordon på fastmark samt för hembygdsföreningens transporter till Hägnen
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande
 • gräva upp eller plocka växter, växtdelar eller svamp, med undantag av bär eller matsvamp för husbehov
 • fånga eller samla in ryggradslösa djur.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

 • använda reservatsområdet för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande med fler än 200 deltagare
 • använda reservatsområdet för lägerverksamhet med fler än 30 deltagare.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2006, reviderad 2021
Storlek: 116 hektar
Naturtyp: Gammal barrskog, tallskog, sumpskog, gölar, torpmiljö
Kommun: Jönköping
Läge: Cirka 2 kilometer ostsydost om Skärstad kyrka
Markägare: Staten och privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkeringsplats för buss och bil, rastbord, informationstavla, dass, led markerad med orange.

Hitta hit

Råbyskogen ligger ett par kilometer öster om Skärstad. Åk in på vägen mot Siringe och Ramsjöholm. Följ vägvisning söderut vid Stackeryd (cirka en kilometer öster om Siringe). Det är ungefär 2,3 kilometer längs en skogsbilväg till reservatets parkering. Där finns tillräckligt med plats så att även buss kan vända och parkera.

Koordinater:
57°52'14.67"N, 14°24'28.50"E
57.87074, 14.40792

Tillgänglighet

Terrängen i reservatet är omväxlande och kuperad. Här finns både branter, kärr och mossar. Från parkeringen går det en stig som är cirka två kilometer lång och markerad i orange.

Parkeringen är anpassad för både bilar och buss. Vid parkeringen finns även rastbord och dass.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss