Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Sundsängen

En betad, gles skog med enar och ekar.

Reservatet är en trädbeklädd betesmark med gamla grova ädellövträd, hasselbuskage och solbelysta, betade luckor.

Sundsängens naturreservat är en gammal betesmark som ligger på en udde ut i Skirösjön. Här finns värdefulla träd i olika åldrar, och de äldre exemplaren är värdar för flera ovanliga arter. Under våren bubblar skogen av småfåglarnas sång och här finns också spår från bronsåldersmänniskor.

Welcome to Sundsängen!

This nature reserve is an old pastureland that today has become a mosaic of different environments. Because of the small spots of different nature types, many rare species of insects, fungi, lichens and mosses are found here. In spring birds are singing in all kinds of melodies in the area.

Explore the reserve

There are no footpaths or other facilities in Sundsängen. Despite that it is a nice area to explore if you like walking in a hilly country. Except from beautiful tree values, you can also find traces from the bronze age humans that once lived in the area. Be aware that grazing animals are present during parts of the year.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • destroying or damaging permanent natural objects or surface formations
 • damaging fallen or standing trees and bushes
 • collecting insects with killing traps
 • digging up plants
 • putting up any kind of sign or poster

Syfte

Reservatets syfte är att:

 • bevara och vårda trädklädd betesmark med kontinuitet av grova ädellövträd
 • bevara biologisk mångfald knuten till denna naturtyp
 • inom ramen för bevarande av biologisk mångfald tillgodose behov av områden för friluftsliv.

Växt- och djurliv

Sundsängens naturreservat bjuder på många varierade miljöer och tack vare det trivs många olika arter här. I området finns till exempel både friska marker med mycket hassel och torrare och magrare områden som domineras av en. Här finns översilade klipphällar men också solbelysta luckor. I hela området finns det mycket död ved och det är en bristvara i dagens industriellt brukade skogar. Många skalbaggar, lavar, mossor och svampar är helt beroende av grov, död lövträdsved .

Sundsängen är en fin skalbaggslokal som hyser flera signalarter och rödlistade arter, som till exempel glänsande blombagge och barkrödrock.

Andra rödlistade arter som har observerats är tårticka, oxtungsvamp, parasitsotlav och rosa skärelav. Lövskogen är en fin miljö för många fågelarter året om. Under försommaren stöter du på flera av våra sångare som svarthätta, grön- och lövsångare samt svartvit flugsnappare. Under vinterhalvåret rör sig mesar och hackspettar i området.

Området har en del mer eller mindre synliga historiska spår från lång tid tillbaka. Det finns rester från en boplats, gravar i form av rösen, ett hundratal röjningsrösen, stensatta terrasser, stensträngar och fossil åkermark från bronsåldern.

Friluftsliv

Sundsängen är ett vackert område att ströva i, men reservatet saknar helt tillgänglighetsanpassningar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut. Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar
 • samla in insekter med fällor som dödar
 • gräva upp växter
 • varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2016
Storlek: 10,9 hektar
Naturtyp: Trädbeklädd betesmark med historiska spår av mänsklig verksamhet
Kommun: Vetlanda
Läge: Sundsängen ligger ungefär två mil öster om Vetlanda
Markägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla

Hitta hit

Man kan parkera vid Skirö kyrka och har sedan en cirka 700 meters promenad innan man är framme i reservatet.

Vägbeskrivning:
Sundsängen ligger ungefär två mil öster om Vetlanda. När man kommer närmare kan man ta sikte på Skirö kyrka. Sundsängen ligger cirka 700 meter söder om Skirö kyrka och drygt en kilometer norr om Vallby Säteri.

Koordinater:
57°22'3.33"N, 15°22'8.37"E
57.36759, 15.36899

Tillgänglighet

I Sundsängen finns inga särskilda tillgänglighetsanpassningar. Terrängen är kuperad men i övrigt relativt lättvandrad. Delar av året går här betesdjur. I västra hörnet finns en stätta över stängslet.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss