Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Nynäs

Skogen är mycket varierad med gammal tallskog på bergkrönen, granskog i branter och sluttningar. Foto: Joanna Stenback.

Nynäs ligger strax norr om sjön Ruppen, i Aneby kommun. Terrängen i området är kuperad med bergknallar och branter. Området är tydligt präglad av den långa perioden av skogsbete, som är särskilt värdefull för ovanliga marksvampar och insekter.

Syfte

 • bevara biologisk mångfald knuten till asprik lövskog, skogsbetespåverkad barrblandskog och barrskog med naturskogskaraktär,
 • bevara och ge förutsättningar för hög artrikedom i ovan nämnda naturmiljöer,
 • ge möjlighet till naturupplevelser inom ramen för bevarandet av naturvärdena.

Växt- och djurliv

Skogen är mycket varierad med gammal tallskog på bergkrönen, granskog i branter och sluttningar, samt lövskog vid sjön och vid gården. I reservatets södra delar växer gott om asp, där många av träden är grova och håliga. Tillgången av gamla håliga träd är av stort värde för bland annat insekter och fåglar. Arter som mindre hackspett, större hackspett, gröngöling och spillkråka trivs här. De gamla tallarna betas av tjäder och i fuktstråken hittar järpen lövträdsknopp och örter. Lodjur tillhör de mer ovanliga däggdjur som passerar området, liksom utter som regelbundet förekommer i Ruppen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet.Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar eller delar av träd eller buskar
 • elda annat än med medhavd ved
 • plocka eller samla in lavar eller svampar, med undantag av matsvamp för husbehov
 • cykla eller rida annat än på befintliga vägar
 • ställa upp husvagn eller husbil
 • samla in ryggradslösa djur
  sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning.

Inom reservatet är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

 • använda reservatsområdet för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande
 • använda reservatsområdet för lägerverksamhet.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2008
Storlek: 26,4 hektar
Ägare: Enskilda
Kommun: Aneby
Läge: Aneby kommun, ca 4 km norr Haurida kyrka. Naturtyp: Barr- och lövblandskog, igenväxt hagmark
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla och parkering.

Hitta hit

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss