Fåglarödjan

Foto: Claes Uhlén

Fåglarödjans naturreservat ligger inom det lövrika Östra Vätternbrantsområdet, ett unikt område som sträcker sig från Tenhult i söder upp till Omberg i Östergötland i norr. Naturreservatet har bildats för att bevara en lövskog med grova träd.

Syfte

Att bevara och utveckla en lövskog med grova träd och död ved samt de listade habitaten enligt EU:s art- och habitatdirektiv i gynnsamt tillstånd.

Foto: Länsstyrelsen.

Växt- och djurliv

Branter, block, bäckmiljö och ett litet klibbalkärr bidrar till områdets varierande natur. Högsta punkten ligger cirka 275 meter över havet.

Berggrunden utgörs av granit och jordarten av morän. En bäck rinner genom hela reservatet mot nordnordväst. I reservatets sydöstra del finns en hålväg.

Lövskogen i Fåglarödjan domineras av ek, asp, klibbal och björk, med inslag av alm, rönn, tall och gran. Hassel och hägg förekommer i buskskiktet. Moss- och lavfloran är rik, med arter som källpraktmossa, långfliksmossa, mörk husmossa, porellor, skogshakmossa, gulpudrad spiklav och traslav.

Eftersom det finns rikligt med både stående och liggande döda träd av både löv och tall så trivs fåglar väldigt bra. Under våren kan du avnjuta grönsångare, flugnappare och svarthättors sång.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:  

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller liggande eller stående, levande eller döda träd eller buskar
  • elda annat än med medhavd ved
  • tälta mer än en natt
  • cykla eller rida
  • klättra i berg
  • klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet
  • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
  • använda området för organiserade tävlingar eller motsvarande.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 2004
Storlek: 5 hektar
Ägare: Staten
Kommun: Jönköping
Läge: Jönköpings kommun, cirka 1 kilometer öster om Skärstad kyrka
Naturtyp: Igenväxt äng/hagmark av lind-ektyp
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla