Harghults kalkbarrskog

Mossklädd, blockig mark där det växer granar av olika storlek.

I Harghults kalkbarrskog har marken täckts av granskog under lång tid. Det ger plats till arter som behöver just sådana miljöer, och här finns gott om sällsynta svampar. Marken är bitvis blockig och täckt av mossa.

Welcome to Harghults kalkbarrskog!

This seven hectar big forest is valuable because of its long continuity. The ground is sloping towards north and it is full of stones and rocks. The main tree you find here is spruce, but it is mixed up with pine, birch, aspen and alder. Since this area has been covered by trees for such a long time there are lots of rare species of fungi and mosses that thrives here.

Explore the reserve

There is a parking area just outside the reserve, but except from that you have to visit this area on nature's own terms. There are no marked trails or other facilities. Since the reserve is very new, there is no information sign yet.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • destroying or damaging permanent natural objects or surface formations
 • destroying or damaging fallen or standing dead trees or bushes
 • permanently putting up any kind of sign or poster
 • making a fire if you haven't brought your own firewood
 • collecting invertebrates with killing traps
 • picking or collecting mosses, lichens or fungi with exception from mushrooms for household requirements or collection of occasional specimen needed for determination of species that cannot be done out in the field.

Syfte

Syftet med naturreservatet är att:

 • bevara och vårda en äldre barrblandskog med där det länge vuxit gran och gamla träd på basisk berggrund
 • bevara och vårda biologisk mångfald, främst mykorrhizasvampar, som är knuten till ovanstående skog
 • inom ramen för bevarandet av naturvärdena ge besökare möjlighet till naturupplevelser och ett rikt friluftsliv.

Växt- och djurliv

Här har skogen stått länge på samma plats. Den består främst av gran, men här växer också tall, klibbal, björk och asp. Marken sluttar mot nord och miljön är varierad med gott om block, små bergväggar och fuktigare sänkor. Det tillsammans med fallna träd av varierande storlek och åldrar ger gott om olika livsmiljöer för olika arter.

Marken domineras av vanliga mossarter som hus- och väggmossa, men här finns även så kallade signalarter, det vill säga arter som indikerar att sällsynta arter trivs här. Exempel på sådana signalarter är västlig hakmossa, vågig sidenmossa och grönpyrola.

I hela naturreservatet finns det värden som är knutna just till mark där det länge vuxig gran och där marken är basisk. Det finns en stor artrikedom av svampar som trivs här och flera av dem är ovanliga och sällsynta. Skarp droppsvamp, orange taggsvamp, svartvit taggsvamp, gul taggsvamp och ullticka är några exempel.

Friluftsliv

Det finns en parkering, men inga andra anordningar för besökare i reservatet. Du är självklart ändå välkommen att besöka Harghults kalkgranskog på naturens egna villkor! Terrängen är blockig och bitvis kuperad.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar
 • varaktigt sätta upp skylt, affisch, inskrift eller liknande
 • elda annat än medhavd ved
 • samla in ryggradslösa djur med fällor som dödar
 • plocka eller samla in, mossor, lavar eller svampar, med undantag av matsvamp för husbehov. Undantag gäller också insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter sig göras i fält.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslutsår: 2023
Storlek: 7 hektar
Naturtyp: Barrskog
Kommun: Vetlanda
Läge: Cirka 600 meter sydväst om Kvillsfors samhälle
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla (ännu inte uppsatt)

Hitta hit

Från väg 47 från Vetlanda:
Åk på väg 47 mot Målilla. Passera Holsbybrunn och Repperda. Drygt 10 kilometer efter Repperda tar du höger där det är skyltat Skinskälla och Harghult. Drygt 450 meter in på den vägen tar du den första vägen in till höger. Ytterligare cirka 300 meter senare är du framme vid reservatsparkeringen.

Från väg 47 från Målilla:
Åk på väg 47 mot Vetlanda. Passera Järnforsen och Kvillsfors. Strax efter Kvillsfors ligger en stor byggnad på vänster sida. Vid den tar du in på vägen skyltad Skinskälla och Harghult. Drygt 450 meter in på den vägen tar du den första vägen in till höger. Ytterligare cirka 300 meter senare är du framme vid reservatsparkeringen.

Kollektivtrafik:
Det finns en busshållplats (Harghultsvägen) ungefär 800 meter från reservatet. Vid hållplatsen, fortsätt in på vägen som är skyltad Skinskälla och Harghult. Drygt 450 meter in på den vägen tar du den första vägen in till höger. Ytterligare cirka 300 meter senare är du framme vid reservatsparkeringen.

Koordinater till parkeringen:
N 57° 23' 31.83", E 15° 29' 47.09"
57.39218, 15.49641

Tillgänglighet

Harghults kalkbarrskog är ett av de naturreservat som man får besöka på naturens egna villkor. Det kommer att finns en parkering med plats för en bil, men inga leder. Terrängen är blockig och bitvis kuperad.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss