Mässeberg

Växt- och djurarter är beroende av den blandade skogsmiljön. På bilden syns en korallrot. Foto: Henrik Gustafsson.

Mässebergs naturreservat är en trolsk och bitvis svårframkomlig skog. Berg och stenblock sätter sin prägel på naturen.

Syfte

 • bevara en äldre talldominerad barrblandskog inom en värdetrakt för bevarande av
 • barrskogar i Jönköpings län
 • bevara myrmark och sumpskog
  bevara biologisk mångfald knuten till talldominerad barrblandskog, myrmark och sumpskog

Växt- och djurliv

Mässeberg är en skiftande äldre skog där hela området är småkuperat med inslag av berg i dagen och storblockighet. På stora delar dominerar gamla och grova tallar. De står glest och är märkta av ålder, bland annat iform av bohål som skogens största hackspett, spillkråkan, mejslat ut. Torrträd och lågor är spridda i området och insprängt i skogen står även gamla björkar. En del av skogen är mörkare och mer sluten då den består av granar. Flera växt- och djurarter är beroende av den blandade skogsmiljön. Lavar och mossor är beroende av gammal och blandad skog. Här kan du bland annat hitta stor revmossa, garnlav, långflikmossa och gammelgranslav.

I de blötare delarna av skogen växer blommor som missne, korallrot och spindelblomster (en orkidée). Skogsfåglarna tjäder och duvhök häckar i anslutning till reservatet. Hela området tillsammans med Marieholmsskogens naturreservat har en stor betydelse för den biologiska mångfalden.

Mässebergs reservat är småkuperat med inslag av berg. Foto: Henrik Gustafsson.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Inom naturreservatet är det förbjudet för allmänheten att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar eller delar av träd eller buskar
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller vedsvampar, med undantag för insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter sig göras i fält
 • samla in insekter med fällor som dödar
 • gräva upp växter
 • varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2013
Areal: 18,7 hektar
Kommun: Vaggeryd
Lägesbeskrivning: 3,5 km nordost om Marieholm kyrka
Ägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla

Hitta hit

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss