Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Höghult

En liggande tallstam i förgrunden. På marken bärris och i bakgrunden en pelarsal av tallstammar.

Foto: Claes Uhlén

Naturreservatet Höghult ligger ganska avskilt och är till stora delar opåverkat av modernt skogsbruk. Den gamla skogen, berghällarna och vattendraget ger området ett tydligt drag av vildmark och här trivs arter som är beroende av skog som stått länge.

Welcome to Höghult!

This nature reserve share its southern border with Höghult södra nature reserve. The terrain is hilly with lots of rocks and some small steeps. The bedrock is visible on many places.

The reserve is covered in forest that is nearly untouched by humans. The forest mainly consists of pine and spruce but there are also some deciduous trees. The majority of the trees are more than 100 years old. There are also three small mires and a few areas with swamp forest in the reserve.

The open bedrock is covered by different kinds of reindeer lichens and in the trees there are lots of beard lichens (both Usnea and Alectoria). There are a lot of dead wood in the reserve which is helpful for many species.

There are some remains from mills and other activities that used the water power in Gårdvedaån. Once there was a cottage here as well.

Explore the reserve

You are welcome to visit this reserve, but there are no facilities here except from an information sign. Take care of yourself and the nature!

Höghult södra nature reserve

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • destroying or damaging permanent natural objects or surface formations
 • destroying or damaging fallen or standing, living or dead trees or buches
 • making a fire. Exception: The area south of the northern road and the area north of the road but west of Gårdvedaån. Here you are allowed to make a fire if you have brought your own firewood
 • collect invertebrates with killing traps. Exception: the fishing right holders' right to fish for signal crayfish
 • picking or collecting mosses, lichens or fungi living on wood with exception from occasional specimen needed for determination of species that cannot be done out in the field
 • permantently setting up a motor vehicle, caravan or trailer
 • permanently putting up any kind of sign or poster.

Syfte

Syftet med naturreservatet är att:

 • bevara och utveckla en naturskogsartad och talldominerad barr­blandskog
 • bevara och ge förutsättningar för en hög artrikedom knuten till en naturskogsartad och talldominerad barrblandskog
 • inom ramen för naturvärdena ge besökare möjlighet till naturupplevelser och ett rikt friluftsliv.

Historia

Det finns flera fornlämningar i området. Det har bland annat funnits kvarnar i Gårdvedaån och kanske även en spiksmedja och ett snickeri. Smedjan använde vattenkraften i Gårdvedaån. Där finns också rester av ett gammalt torp som kallas Strömsberg. Platsen är utmärkt med en skylt av den lokala hembygdsföreningen.

Vid Höghultsström precis väster om reservatet har man sedan 1900-talets början utnyttjat vattenkraften i Gårdvedaån för att producera elström till husen i närheten. Elkraftverket finns kvar och används ännu idag.

Växt- och djurliv

Höghult ligger i det sydostligaste hörnet av Vetlanda kommun. Trakten är enslig med bara mindre vägar och få gårdar. Reservatet är mycket kuperat med berghällar, stenblock och på vissa ställen lodräta bergväggar. Längs ett stycke av reservatsgränsen i väster löper Gårdvedaån. Ett par kilometer från Höghult ligger naturreservatet Bockaström, också det ett område med orörd natur.

En stor del av skogen i Höghult är så kallad naturskog. Det betyder att skogen inte avverkats och att det inte planterats några nya träd. Skogen får istället föryngra sig i sin egen takt. Under de senaste århundradena har människan nästan inte rört skogen i Höghult alls, med undantag av ett hygge i nordost där det finns planterad gran. Här och där har enstaka träd tagits ner för att användas till ved.

I reservatet växer mest tall, men på vissa ställen finns också ganska mycket gran. I öster växer även en hel del lövträd. Skogen är gammal och träden ganska grova. Medelåldern på träden är över 100 år och på några ställen är den över 130 år. I Höghult finns tre små myrar och några områden där det växer sumpskog.

På marken och berghällarna växer tjocka lavmattor och på de gamla träden växer hänglavar. I reservatet finns gott om död ved och där trivs flera ovanliga arter. Här växer bland annat tallticka, sotlav, garnlav, grynig blåslav, stor revmossa och västlig hakmossa. I sumpskogarna finns exempelvis gullpudra, missne och kattfotslav. I Höghult växer dessutom den tidigare hotade skuggmossan.

Friluftsliv

Det finns inga anordningar som underlättar för friluftslivet i varken Höghult eller Höghult södra. Målet med naturreservaten är att bevara den gamla orörda skogen och vildmarkskänslan. Du är självklart välkommen att besöka reservaten ändå på naturens egna villkor. Terrängen är kuperad och blockrik, och på enstaka platser brant. Det går två vägar genom reservaten, en i söder och en i norr.

Foto: Claes Uhlén

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Inom Höghults naturreservat är det förbjudet för allmänheten att:  

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller liggande eller stående levande eller döda träd eller buskar
 • göra upp eld. Undantaget är föreskriftsområde 1 ( i stort sett området söder om vägen som går genom reservatet) där det är tillåtet att göra upp eld med medhavd ved
 • samla in ryggradslösa djur med fällor som dödar. Förbudet gäller inte fiskerättsinnehavarens rätt till fiske av signalkräfta
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller tickor, med undantag för insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter sig göras i fält
 • varaktigt ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn
 • varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2006 och 2021
Storlek: 57,3 hektar, varav 0,9 hektar vatten
Naturtyp: Barrblandskog, björkdominerad sumpskog, vatten och öppen och skogbevuxen myr
Kommun: Vetlanda
Läge: Ungefär 5 kilometer nordost om Näshults kyrka
Markägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationsskylt.

Hitta hit

Från Vetlanda:
Åk väg 125 mot Nye. Passera Nye och fortsätt ungefär 12 kilometer på väg 125. Sväng vänster in på en grusväg där det är skyltat med "Höghult 7". Ungefär 5 kilometer in på den vägen står informationsskylten för Höghult och Höghult södra.

Koordinater till informationstavlan:
N 57° 14' 48.49", E 15° 27' 34.30"
57.24680, 15.45953

Tillgänglighet

Det går ett par små vägar genom Höghult, men det finns inga andra anordningar som underlättar för friluftslivet. Du får besöka reservatet på naturens egna villkor. Terrängen är kuperad och blockig.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss