Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lilla Kungsbacken

En grov, gammal tall som delvis är täckt av snö.

Träden har varierade åldrar, men många är över 150 år gamla. Barken på dessa gamlingar får så kallad krokodilbark, en bark som bara riktigt gamla tallar har. Foto: Johan Rova.

Naturreservatet Lilla Kungsbacken är en myrholme bevuxen med gammal naturskog av tall och gran. Området är småkuperat och inhyser många känsliga arter av framför allt lavar och insekter.

Welcome to Lilla Kungsbacken!

This nature reserve is an islet of forest in an area of mires. Old pines and spruces grow here, some of them as old as 150 years old. A lot of dead wood make lichens, fungi, mosses and insect thrive. With insects come birds like woodpeckers, which can be seen since there are a lot of holes in the stems.

Explore the reserve

This reserve is hard to visit. There is no parking and no other facilities than an information sign. You are of course welcome here anyway, but on nature's own terms.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • driving a motor vehicle
 • setting up a tent
 • making a fire
 • bringing an unleashed dog or other pet
 • putting up any kind of sign or poster
 • collecting plants or plant parts, with exception from berries and mushrooms
 • breaking twigs, cutting or in other way damaging living or dead, standing or fallen trees and bushes
 • catching or collecting invertebrates
 • making tracks with paper-strips or arrange orienteering controls.

Syfte

Reservatets syfte är att:

 • bevara ett urskogsartat område för fri utveckling
 • ge möjlighet till naturupplevelse och vetenskaplig forskning inom ramen för bevarandet av naturvärdena.

Växt- och djurliv

Lilla Kungsbacken ligger som en holme i hörnet av en mosse. Holmen höjer sig 15 meter över omgivande myrar, och här växer gammal naturskog med tall och gran. Träden har varierande åldrar, men många är över 150 år gamla. Här finns också gott om död ved, och tack vare det trivs många mossor, lavar, svampar och insekter. Hålen i träden avslöjar att det är till glädje även för insektsätande fåglar, som till exempel hackspettarna spillkråka och större hackspett.

På träden växer det rikligt med hänglav. På vissa av de döda träden finns det ovanliga lavar, som sotlav och ärgspik. Området genomkorsas av ett flertal viltstigar.

I skogen trivs fågelarter som svatmes, tofsmes, talltita, trädkrypare och kungsfågel.

Friluftsliv

Lilla Kungsbacken är inte ett besöksvänligt reservat. Det är svårt att ta sig till och här finns inga andra anläggningar än en informationsskylt. Du är självklart välkommen att besöka reservatet ändå, men på naturens egna villkor.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka Lilla kungsbacken, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • tälta
 • elda
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande
 • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär eller matsvamp
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • fånga eller samla in ryggradslösa djur
 • snitsla spår eller ordna orienteringskontroll.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 1937, justerat 1996
Storlek: 9,6 hektar
Naturtyp: Myrholme, naturskogsliknande barrskog
Kommun: Vaggeryd
Läge: Cirka 6 kilometer sydväst om Månsarp
Markägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla

Hitta hit

Vägbeskrivning till informationsskylten:
Utgå från Bondtorpsvägen, väg 651, som går mellan Taberg och Bondstorp. Drygt 3 kilometer söder om Månsarp tar du av mot Buddebo och Grälebo. Efter 1,5 kilometer kommer det på vänster sida en liten triangel mellan tre vägar. Sväng vänster. Efter drygt 500 meter ligger reservatet en bit in på vänster sida. Observera att det inte finns någon parkeringsplats.

Koordinater till informationsskylten:
N 57°36'45.47", E 14°1'33.20"
57.61263, 14.02589

Tillgänglighet

Lilla Kungsbacken är ett reservat utan parkering och stigar. Du är självklart välkommen hit ändå, men på naturens egna villkor.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss