Lilla Kungsbacken

Träden har varierade åldrar, många är över 150 år gamla. Barken på dessa har fått en sådan yta som bara riktigt gamla träd har. Foto: Johan Rova.

Naturreservatet Lilla Kungsbacken är en myrholme bevuxen med gammal naturskog av tall och gran. Området är småkuperat och inhyser många känsliga arter av framför allt lavar och insekter.

Lilla Kungsbacken ligger som en holme i hörnet av en mosse i Vaggeryds kommun. Holmen höjer sig 15 meter över myrplanet och är skild från fastmarken av Gräleboån. Syftet är att bevara ett urskogsartat område för fri utveckling.

Växt- och djurliv

På Lilla Kungsbacken växer en gammal naturskog av tall och gran. Träden har varierade åldrar, många är över 150 år gamla. Barken på dessa har fått en sådan yta som bara riktigt gamla träd har. I skogen finns det också många torrträd som rymmer ett rikt insektsliv, att döma av alla hål och gångar efter larver i veden.

På träden växer rikligt med hänglav och på vissa av de döda träden växer exklusiva lavar med namn som sotlav och ärgspik. Området genomkorsas av ett flertal viltstigar.

I skogen trivs fågelarter som svatmes, tofsmes, talltita, trädkrypare och kungsfågel. Större hackspett och spillkråka är två regelbundet förekommande arter i området.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut. Inom naturreservatet Lilla kungsbacken. Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • tälta
  • elda
  • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
  • uppsätta tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
  • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär eller matsvamp
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • fånga eller samla in ryggradslösa djur
  • snitsla spår eller ordna orienteringskontroll.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 1996
Storlek: 9,6 hektar
Ägare: Statligt
Kommun: Vaggeryd
Läge: Cirka 6 kilometer sydväst om Månsarp
Naturtyp: Myrholme, naturskogsliknande barrskog
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla