Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kroppsjön

Flygfoto över Kroppsjön. Foto: Pål Mernelius

Kroppsjön är en viktig sjö för flera fågelarter, bland annat sångsvanar och änder som rastar här. Sjön har periodvis varit kraftigt igenväxt men restaureringar har gjorts för att öppna vattenytan och gynna fågellivet.

Syfte

 • ge förutsättningar för ett rikt fågelliv och återskapa Kroppsjön till en viktig rast- och häckfågellokal för bland annat rastande sångsvanar
 • ge förutsättningar att bevara arter enligt EU:s fågeldirektiv i gynnsamt tillstånd
  bevara och utveckla en hög lövskogsandel kring sjön, med bokskog i den västra delen
 • inom ramen för ovanstående syften bidra till en tilltalande landskapsbild utmed Getaryggarna och öka områdets tillgänglighet

Växt- och djurliv

Kroppsjön är främst fåglarnas sjö. And­fåglar har regelbundet utnyttjat Kroppsjön för rastning och häckning. Häckande arter som är relativt ovanliga för området har haft starka fästen i Kroppsjön, till exempel rödbena, småfläckig sumphöna, vattenrall och sot­höna.

Efter det att dämningarna upphörde 1982 minskade antalet sångsvanar och många andra häckande fågelarter försvann helt, till exempel rödbena, skrattmås och grågås. När vårdämningen återupptogs år 2000 och 2001 var responsen hos fågelfaunan omedelbar med bland annat ett ökande antal rastande sångsvanar. Under 2001 och 2014 genomfördes restaureringar i sjön vilket förhoppningsvis leder till att fler fågelarter återvänder.

Dominerade växtarter är flaskstarr och jättegröe och i bottenskiktet vitmossor. I zonen närmast sjön förekommer främst klibbal, asp och glasbjörk. Marker som normalt översvämmas vid höga vattenflöden är till största delen beväxta med lövsumpskog (mest björksumpskog), ibland med inslag av gran. På något högre liggande mark växer det främst granskog.

På sluttningarna upp på Getaryggen växer det hedbokskog, med inslag av hassel, lönn, ek och rönn. Fältskiktet uppvisar typisk våraspekt med bl.a. vitsippor. Ädellövskogen är registrerad som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. På de äldre bokstammarna växer bland annat platt fjädermossa, klippfrullania och fällmossa.

Historia

Området runt Kroppsjön är intressant för kulturmiljövården. På Getaryggsåsen finns rester av gamla vägar och den välbevarade stensatta kanalen som leder från Kroppsjön byggdes för cirka 100 år sedan.

Var rädd om Kroppsjöns naturreservat
Omgivningen kring sjön är extra ömtålig efter restaureringen, innan växtligheten återhämtat sig. Ta därför hänsyn och rör dig med försiktighet. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar eller delar av träd eller buskar
 • ställa upp husvagn eller husbil
 • störa fågellivet genom närgånget uppträdande
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
 • samla in lavar, mossor eller svampar med undantag av matsvamp
 • fånga eller samla in ryggradslösa djur
 • använda området för lägerverksamhet utan Länsstyrelsens tillstånd
 • använda området för organiserade tävlingsändamål eller motsvarande med fler än 20 deltagare.
 • Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Beslutsår: 2007
Storlek: 105 hektar
Ägare: Staten och privata markägare
Kommun: Värnamo
Läge: Värnamo kommun, cirka 5 kilometer väster om Rydaholms kyrka och cirka 12 kilometer söder om Bor
Naturtyp: Vatten, öppen våtmark, bokskog, granskog, gransumpskog, lövsumpskog, betesmark
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla, parkering och utsiktsplattform.

Hitta hit

Kontakt