Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kroppsjön

Flygbild över en igenvuxen sjö.

Flygfoto över Kroppsjön så som den såg ut innan restaureringen. Foto: Pål Mernelius

Kroppsjön är numera mer ett träsk än ett sjö, men den är ändå viktig för flera fågelarter, bland annat sångsvanar och änder som rastar här. Sjön har periodvis varit kraftigt igenväxt men Länsstyrelsen har gjort restaureringar för att öppna vattenytan och gynna fågellivet.

Welcome to Kroppsjön!

This nature reserve consists mainly of a shallow lake. Many birds rest and breed here. Examples of species that like to stay here for longer or shorter time are garganey, water rail, coot and spotted crake.

History

In the end of the 19th century humans lowered the surface of Lake Kroppsjön. They did it because they wanted to get more agricultural land. Kroppsjön then became a lake that were very popular for different kinds of birds that both rested and breeded here. In the 1980th the vegetation started to grow and the water surface got smaller and smaller. Länsstyrelsen has restaured the area twice, and now birds are back in the area.

There are traces from humans since a long time ago. People have used the boulder-ridge "Getryggen" in the north as a road. In the north there is also a human-made paved channel that is well preserved.

Explore the reserve

The easiest way to visit this reserve is via the look-out platform that is located beside the parking area. There are no other facilities in the reserve, but as always you are welcome to hike the area on nature's own terms.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • destroying or damaging permanent natural objects or surface formations
 • breaking twigs, felling or in any other way damaging living or dead, standing or fallen, trees and bushes
 • setting up a motor vehicle or caravan
 • disturbing bird life with intrusive behaviour
 • putting up any kind of sign or poster
 • collecting mosses, lichens or fungi, with exception from mushrooms for household requirements
 • catching or collecting invertebrates
 • using the area for camp activities
 • using the area for organized competitions or similar activities with more than 20 participants, without permission from the County Administrative Board

Syfte

Reservatets syfte är att:

 • ge förutsättningar för ett rikt fågelliv och återskapa Kroppsjön till en viktig rast- och häckfågellokal för bland annat sångsvan
 • ge förutsättningar att bevara arter enligt EU:s fågeldirektiv i gynnsamt tillstånd
 • bevara och utveckla en hög lövskogsandel kring sjön, med bokskog i den västra delen
 • inom ramen för ovanstående syften öka områdets tillgänglighet och bidra till en tilltalande landskapsbild utmed Getaryggarna.

Växt- och djurliv

Kroppsjön är främst fåglarnas sjö. And­fåglar har regelbundet utnyttjat Kroppsjön för rastning och häckning. Häckande arter som är relativt ovanliga för området har haft starka fästen i Kroppsjön, till exempel rödbena, småfläckig sumphöna, vattenrall och sot­höna.

Efter det att dämningarna upphörde 1982 minskade antalet sångsvanar och många andra häckande fågelarter försvann helt, till exempel rödbena, skrattmås och grågås. När vårdämningen återupptogs år 2000 och 2001 var responsen hos fågelfaunan omedelbar med bland annat ett ökande antal rastande sångsvanar. Under 2001 och 2014 genomförde Länsstyrelsen restaureringar i sjön genom att gräva bort växtlighet och skapa en större vattenspegel.

De växter som dominerar i sjökanten är flaskstarr, jättegröe och vitmossor. Närmast sjön är det sumpigt och här växer tåliga arter som klibbal, asp och glasbjörk. På de marker som översvämmas när det är mycket vatten växer det lövsumpskog. På mark som ligger högre och därmed är torrare växer det främst granskog.

På sluttningarna mot rullstensåsen Getaryggen finns en bokskog med inslag av hassel, lönn, ek och rönn. På marken växer vitsippor och andra typiska vårväxter, som blommar innan trädens lövverk slagit ut. Getaryggens ädellövskog är registrerad som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. På de äldre bokstammarna växer bland annat platt fjädermossa, klippfrullania och fällmossa.

Historia

I slutet av 1800-talet sänkte man Kroppsjön för att få tillgång till mer jordbruksmark. Fram till 1982 dämde man sjön om vårarna, men när man slutade med det växte sjön snabbt igen. Därför har Länsstyrelsen genomfört restaureringar för att förstora vattenytan och gynna fåglarna.

Människan har rört sig i området under lång tid och lämnat spår efter sig. På Getaryggsåsen finns rester av gamla vägar och den välbevarade stensatta kanalen som leder från Kroppsjön byggdes för cirka 100 år sedan.

Friluftsliv

På utsiktsplattformen har du god uppsikt över den restaurerade delen av sjön. Plattformen är tillgänglig för rullstolar. Plattformen ligger precis intill parkeringen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka Kroppsjön, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål, liggande eller stående döda träd eller buskar eller delar av träd eller buskar
 • ställa upp husvagn eller husbil
 • störa fågellivet genom närgånget uppträdande
 • sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande
 • samla in lavar, mossor eller svampar med undantag av matsvamp
 • fånga eller samla in ryggradslösa djur
 • använda området för lägerverksamhet
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingsändamål eller motsvarande med fler än 20 deltagare.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Beslutsår: 2007
Storlek: 105 hektar
Naturtyp: Vatten, öppen våtmark, bokskog, granskog, gransumpskog, lövsumpskog, betesmark
Kommun: Värnamo
Läge: Ungefär 5 kilometer väster om Rydaholms kyrka och cirka 12 kilometer söder om Bor
Markägare: Staten och privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla, parkering och tillgänglig utsiktsplattform.

Hitta hit

Från Rydaholm:
Åk ut på Västra Storgatan, väg 734. Drygt 2,5 kilometer från samhället Rydaholm svänger du höger in mot Hyggestorp. Åk knappt 5,5 kilometer på den vägen så ligger reservatet sedan på höger sida, strax efter Räfsebo.

Från Bor:
Åk söderut på väg 27. Ungefär tre kilometer efter samhället (fyra om man räknar från centrum) svänger du höger in mot Hyggestorp. I Hyggestorp fortsätter du rakt fram mot Rydaholm. Drygt två kilometer från Hyggestorp ligger reservatet på vänster sida.

Koordinater till parkeringen:
N 57° 0' 7.17", E 14° 11' 32.45"
57.00199, 14.19235

Tillgänglighet

Vid parkeringen finns en utsiktsplattform som är tillgänglig för rullstolar. Här kan du se ut över den restaurerade delen av sjön. I övrigt finns inga stigar eller andra anläggningar i reservatet, som mestadels består av våtmark.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss