Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hällarydskogen

Stigen går längs med den grävda kanalen. På andra sidan är det bergigt och brant. Foto.

Hällarydskogen är vandringsvänligt reservat med både natur- och kulturvärden. Den stig som är lättast att komma till går längs med den handgrävda kanalen. Då vandrar du mellan kanalen och Solgenån fram till den punkt där de en gång delades.

Welcome to Hällarydskogen!

This nature reserve is bright new and its border is not even marked yet. Still, it is easy to come here since it is from before a recreation area for a lot of people. Here you can walk along the river and the canal, pass throught different kinds of forest and, if you are lucky, see some rare species of both birds and mammals.

History

This area has been used by humans since long ago. The major part of the reserve consists of forest, but about one fifth of the area is water. In 1898 the canal was digged, mostly by hand. As you understand this was hard work, but people thought it was necessary in order to get sufficent water supply to the important mill that once stood in the southern part. Today there is a small hydropower plant at the mill location.

In north-east, at the shore of Lillån, another mill once stood. It is named in a historical map from 1753. You can still see the remnants of both the building and the dam.

In the middle of the 20th centrury the small river Lillån was made dry. This was because they wanted more forest land. 2013 the area was restaured, and now there are at least periodically water running in the river again. At the same time the river ground was restaured to encourage salmon trout spawning.

Explore the reserve

The nature in the reserve is a mix between a more swampy forest (near the water) and dryer areas in the outskirts. There is a variety of tree species as for example spruce, alder, aspen, ash, oak, mountain ash, and, in the dryer areas, pine.

Thanks to the streaming water, birds like dipper, grey wagtail and kingfisher are found here. In the forest you can hear the knocking sound from woodpeckers searching for food.

Mammals are normaly very shy, but if you are lucky you might see moose, bats or even otters. The extremely shy and cute hazel dormouse has been observed in the surroundings.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • felling, breaking twigs or in any other way damaging living or dead trees
 • destroying or damaging permanent natural objects or surface formations
 • making a fire if you haven't brought your own firewood or use firewood that is put in designated areas
 • collecting mosses, lichens or fungi living on wood with exception from occasional specimen needed for determination of species that cannot be done out in the field. Findings should be reported to Länsstyrelsen or Artdatabanken.
 • collect invertebrates with killing traps or traps using baits
 • putting up any kind of sign or poster

Syfte

Syftet med reservatet är att:

 • bevara och vårda en naturskogsartad barrblandskog, lövblandskog och tallskog på näringsrik mark med dess biologiska mångfald och varierade hydrologi
 • bevara ett blockrikt strömmande vattendrag med åmader och
  kvillområde
 • bevara och vårda vattendragets biologiska mångfald, inklusive
  lämpliga miljöer och fria spridningsvägar för bland annat öring och flodpärlmussla
 • ge möjligheter till naturupplevelse och ett rörligt friluftsliv i ett
  tätortsnära naturreservat.

Historia

Inom naturreservatets område finns det flera spår efter människors verksamhet. Hällaryds kanal, som även kallats Axelfors kanal, grävdes 1898. Den klassas idag som industriminne. Kanalen är nära 1,5 kilometer lång och eftersom den är till största delen handgrävd så förstår man att det var ett stort och arbetsamt projekt. Anledningen till att man ändå gjorde det var för att den vattendrivna kvarnen i Skede skulle få god tillgång till vatten. Tidigt satte man också in turbiner så att kanalens vatten även kunde generera el. I naturreservatets nordvästra del finns en gammal stenanläggning som användes för att leda in vattnet till kanalen. Där kvarnen en gång stod finns idag (sedan 1982) ett kraftverk som används för småskalig energiutvinning.

I nordost, vid Lillån, har det funnits ännu en kvarn. Den kallades Kvarnarps kvarn och finns med på historiska kartor från 1753. Kvarngrunden finns fortfarande kvar, och strax norr om den syns rester av den gamla dammvallen. Strax utanför reservatet, i söder, finns en gammal stenvalvsbro.

I mitten av 1900-talet torrlades Lillån eftersom man ville skapa mer skogsmark. 2013 genomfördes restaureringsåtgärder som gjorde att Lillån periodvis fått tillbaka vatten i fåran. Vid samma restaurering återskapade man också lekbottnar för öring.

På kartor daterade från olika tider kan man se att marker kring ån har använts som ängs- och hagmark under de senaste tre århundradena. Utmed ån fanns också ett kärr som på kartorna benämns som ”helveteskärret”.

Växt- och djurliv

Nästan hela naturreservatet är nyckelbiotop. I Solgenån finns det ett svagt bestånd av den akut hotade flodpärlmusslan. Det finns tyvärr inga tecken på att musslorna förökar sig i dagsläget och de musslor som finns kvar är gamla individer som överlevt trots människans förändring av vattendraget. Flodpärlmusslan har en mycket fascinerande livscykel. Larverna lever som parasiter på öringens gälar. Musslan är alltså helt beroende av att det finns öring, vilket det gör här. Den pyttelilla musslan släpper till slut sitt tag om öringen och behöver då landa på ett gynnsamt ställe för att inte kvävas av dy på botten. Ett av målen med reservatet är att stärka och gynna den population av flodpärlmussla som finns här.

Längs vissa partier vid Solgenåns västra strand svämmas markerna över ibland. Där växer det sumpskog med klibbal och björk. Även videbuskage trivs här. I övrigt är skogen mellan ån och kanalen dominerad av gran men med ett stort inslag av lövträd. I reservatets ytterkanter är marken torrare och här är skogen mer präglad av tall. Förutom de buskar och träd vi redan nämnt finns här även asp, ask, alm, rönn, skogslönn, ek, sälg, måbär, fläder, en och hägg.

I naturreservatets nordvästra del utmed Solgeån har stormar under årens lopp fällt en hel del granar, så här finns det relativt gott om död ved. Vid åkanten finns också högvuxna örter som älggräs, hampflockel, sprängört, strandklo och läkevänderot. I reservatet kan du också hitta tibast, som om våren blommar vackert på bar kvist, och svart trolldruva.

Tack vare det strömmande vattnet finns här fåglar som strömstare, forsärla och kungsfiskare. I skogen trivs Sveriges minsta fågel, kungsfågeln, liksom även mindre hackspett och gröngöling. Har du tur kan du få se älg, och när det mörknar flyger fladdermössen över området på sin jakt efter insekter. Utter har observerats i reservatet och den skygga hasselmusen har synts till i närområdet.

Friluftsliv

Redan innan Hällarydskogen blev reservat var det ett välbesökt friluftsområde. Många tycker om att promenera på stigarna som löper längs kanalbanken vid Hällaryds kanal och utmed Solgenån. Från det natursköna
promenadstråket utmed kanalen har besökaren god sikt över vattnet. En
spång leder över kanalbankens blötaste partier och vid ett par ställen finns
gångbroar med räcke som leder över Hällaryds kanal.

En kanotled passerar reservatet och det finns två platser för iläggning och upptagning av kanoter. De kulturhistoriska värdena uppmärksammas av den
lokala hembygdsföreningen bland annat genom en informationstavla vid
kraftverket.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut. Inom naturreservatet Hällarydskogen är det förbjudet för allmänheten att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller liggande eller stående
  döda träd eller buskar
 • elda annat än med medhavd eller tillhandahållen ved
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller vedsvampar, med undantag
  för insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte
  låter sig göras i fält. Fynden bör rapporteras till Länsstyrelsen
  och/eller Artdatabanken.
 • samla in ryggradslösa djur med fällor som dödar eller lockar.
  Förbudet gäller inte fiskerättsinnehavarens rätt till fiske av
  signalkräfta.
 • varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig
  anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslutsår: 2021
Storlek: 26,8 hektar, varav 6,2 hektar vatten
Naturtyp: Barrblandskog, lövblandad barrskog, sumpskog, sjöar och vattendrag.
Kommun: Vetlanda
Läge: Cirka 0,5 kilometer väster om Skede kyrka
Markägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationsskylt. Gränsen är ännu inte markerad. Det finns sedan tidigare stigar genom området.

Hitta hit

Reservatet ligger på gångavstånd från Skede by, som i sin tur ligger cirka 6 kilometer nordost om Vetlanda (fågelvägen).

Från väg 47 mellan Vetlanda och Kvillsfors:
3-4 kilometer från Vetlanda svänger du av mot Sjunnen och Holsbybrunn. Sväng sedan strax av mot Skede. Fortsätt i ungefär 4 kilometer. Sväng sedan vänster in på Axelforsvägen. När den korsar vattendraget ligger reservatet in på vänster sida.

Koordinater (vid Hällaryd):
57° 28' 6.56"N, 15° 10' 12.99"E
57.46849, 15.17028

Tillgänglighet

Hällarydskogen var redan innan det blev reservat ett välkänt strövområde, så där finns stigar längs kanalen och Solgeån. Det finns en spång som hjälper dig över de blötaste partierna och på något ställe finns det gångbroar med räcke som leder över Hällaryds kanal. Stigen längs kanalen är plan, men varierar i bredd. Det finns smala partier med branta kanter. Stigen är inte grusad och det sticker upp trädrötter och stenar.

I området finns en kanotled och två platser för iläggning och upptagning av kanoter. Vid kraftverket finns en informationstavla om områdets kulturhistoriska värden. Tavlan är uppsatt av den lokala hembygdsföreningen.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss