Anderstorps Stormosse

Anderstorps Stormosse är ett av Sydsveriges största och värdefullaste myrmarksområden. Anderstorps Stormosse har ovanligt många häckande vadarfåglar. Reservatet ligger nordväst om Anderstorp och två mil väster om Store Mosse nationalpark i Gislaveds och Gnosjö kommuner.                        

Observera att Anderstorps Stormosse kan förväxlas med Store Mosse nationalpark eftersom namnen är förhållandevis lika och deras geografiska placering är nära.

Syfte

 • bevara en av Sydsveriges största myrkomplex med högmossar
 • bevara biologisk mångfald knuten till myr- och skogsmark
 • skydda och återställa värdefulla myrmarker
 • tillgodose behov av områden för friluftslivet
 • bevara Natura 2000-området med dess naturtyper och arter i gynnsam bevarandestatus

Växt- och djurliv

Mossen har ett speciellt växt- och djurliv med flera våtmarksberoende arter. Torvbildande våtmarker som denna är också av stor betydelse för att binda tungmetaller och näringsämnen. Anderstorps Stormosse har ovanligt många häckande vadarfåglar, några vadarfåglar som har noterats i området är bland annat enkelbeckasin, ljungpipare, storspov, småspov, gluttsnäppa och grönbena. Tranor och orre spelar på den öppna mossen. Spillkråka, entita och tjäder har noterats på myrens skogsholmar. Även kungsörn ses i området.

På mossen finns ett flertal myrholmar med mycket gammal skog. Dvärgbjörken på mossen är ett av Sydsveriges största bestånd. Tallar med en ålder över 200 år är inte ovanliga. Flera arter som visar på att skogen är gammal finns på myrholmarna, som till exempel gammelgranslav, kattfotslav, västlig hakmossa och blåmossa.

Flera av dessa träd är grovgreniga och slätbarkade och värdefulla för hackspettar att hacka ur bon i, samt för rovfåglar att bygga bon i. Död ved finns rikligt, vilket är av stor betydelse för ett flertal växter och djur.

Anderstorps Stormosse är en av de största mossarna i södra Sverige, här finns ett rikt fågelliv.

Foto: Eva Wallander

Restaurering av mossen

Torvtäkt bedrevs här under andra världskriget. Täkten och de många diken som då grävdes på flera platser gjorde att delar av mossen torkade ut och blev trädklädd under andra halvan av 1900-talet. För att återskapa de gamla ytorna med öppen, levande högmosse har de invaderande träden avverkats och över tio mil diken lagts igen inom EU-projektet Life to ad(d)mire under 2012-1013.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller döda träd eller buskar
 • sätta upp tavla, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,

Inom reservatet är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller liknande verksamhet med fler än 100 deltagare
 • anordna lägerverksamhet med fler än 30 personer.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Cykelled Cykelled
 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Torrdass Torrdass
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 2009
Storlek: 1937 hektar
Ägare: Staten och privat
Kommun: Gislaved och Gnosjö, nordväst om Anderstorp cirka två mil väster om Store Mosse nationalpark
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkeringsplats, grusad stig och fågeltorn vid Ströudden, cirka 3 kilometer norr om Anderstorp. Cykelled, eldplats, rastplats, rast/vindskydd, tillgänglighet, torrdass.