Boerydsberget

Naturen karaktäriseras av en långsträckt, västvänd brantskog. Höjdskillnaden inom reservatet är cirka 80 m, högsta punkten ligger på 216 meter över havet. Från toppen av branten erbjuds en magnifik utsikt över Vättern och Visingsö. 

Syftet

Syftet med naturreservatet är att:

 • bevara och vårda naturskogsartad ädellövskog och blandskog i brantmiljö
 • bevara och vårda ett landskap med hamlade träd
 • bevara och vårda öppen och trädklädd betesmark och brynmiljöer
 • bevara biologisk mångfald knuten till dessa naturtyper
 • ge möjligheter till naturupplevelse och ett rörligt friluftsliv, inom ramen för bevarandet av naturvärdena

Växt- och djurliv

Lövskogen med ek, ask, alm och lind dominerar i området. På de solbelysta, torraste partierna i branten växer främst ek med inslag av tall. Längre ner i branterna är det mer slutet och fuktigt och här dominerar alm och ask. Det finns även inslag av asp, lönn och oxel. Hassel och är vanligt förekommande och på de tidigare betespåverkade ytorna förekommer hagtorn och berberis.  

I området finns många skyddsvärda träd. Bland annat finns det rikligt med hamlade träd i de betade markerna. Ett flertal rödlistade och andra ovanliga arter är knutna till de hamlade träden. Inom reservatet finns flera stenblock med signalarter som fällmossa, porellor, trubbfjädermossa, platt fjädermossa och klippfrullania. Dessa mossor behöver en hög luftfuktighet för att klara sig. Det finns även kalkkrävande mossor som olika baronmossor och kalkkrusmossa. Ädellövträden har en rik epifytflora med många olika lavar, till exempel signalarterna gulnål, lönnlav, vitskivlav, kornig nållav samt de rödlistade arterna rosa skärelav och brunskaftad blekspik.  

I lövskogen finns en mängd olika växtarter. Här återfinns bland annat tandrot, vätterros, ramslök, trolldruva, underviol, gulsippa, sårläka och hässleklocka.  

Kleven och Boerydsberget har inventerats med avseende på insekter. Man har då bland annat hittat de rödlistade arterna enfärgad brandsvampbagge, Atomaria diluta, svartbrun brunbagge och sprängtickgnagare. Dessa arter är alla beroende av ädellövträd och hassel i olika nedbrytningsstadier. Det finns tio registrerade nyckelbiotoper inom reservatets gränser.

Friluftsliv

Boerydsberget är ett fint reservat att besöka om än något brant att vandra i. I reservatet planeras en strövstig på den gamla skolvägen. På lämplig plats kommer det även finnas en rastplats med bord och bänkar. Parkeringsplats till reservatet finns i anslutning till Turistvägen.

Från toppen av branten erbjuds en magnifik utsikt över Vättern och Visingsö. Foto: Länsstyrelsen

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål, träd eller buskar eller delar av träd eller buskar
 • ställa upp husvagn eller husbil. Förbudet gäller inte tillfällig parkering (max 6 timmar) på anvisad parkeringsplats
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar, med undantag av matsvamp för husbehov samt för insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter sig göras i fält
 • samla in insekter med fällor som dödar
 • varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 2014
Areal: 37 hektar
Kommun: Jönköping
Läge: Boerydsberget ligger direkt öster om turistvägen mellan Gränna och Ödeshög vid byn Boeryd.
Ägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordning: Parkering, informationsskylt, stigar.

Hitta hit

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss