Haboskogen

Foto: Johan Rova

I Haboskogen sker förändringar plötsligt och dramatiskt. När sandmassorna sätts i rörelse är det inget som kan stoppa händelseförloppet. Erosionen skapar ett säreget landskap som kan vara både farligt och fascinerande att uppleva.

Naturreservatet Haboskogen utgörs av en strandbrink längs Vätterstranden mellan Hornåns och Lufsebäckens dalgångar. Strandbrinken består av en platå med en erosionsbrant som stupar ned i Vättern. Området delas i en nordlig och sydlig del av den uttorkade bäckravinen Friaredalen, som skär genom platån.

Syfte

Syftet med naturreservatet är att för framtiden bevara och utveckla ett naturskogsartat område, med dess flora, fauna och naturliga successioner. Och att områdets geologiska processer ska kunna fortgå utan mänsklig påverkan, och därigenom bibehålla dess representativa och karakteristiska utformning, samt dess höga geologiska värde. Inom ramen för nämnda syften, ska reservatet ge möjlighet till naturupplevelser och naturstudier inom området.

Växt- och djurliv

I branten växer träd i varierade åldrar. Många är avbrutna och omkullvräkta av de ständiga rasen och befinner sig i olika nedbrytningsfaser. Det rika utbudet av död färsk ved gör området värdefullt för många insekter.

Längs stranden växer främst gråal. Ovanför branten växer tallskog med inslag av gran. På platån finns flera av gammelskogens växter, till exempel den lågväxta orkidén knärot och den sällsynta rylen, ett vintergrönt ris med platta läderartade blad och rosa blommor . I ravinerna är floran särskilt rik med många lundväxter.

I skogskanten finns vanligt förekommande arter som olika mesar, korsnäbbar och hackspettar.

Erosionsbranten

Erosionsbranten har sitt ursprung långt tillbaka, från den tid då Baltiska issjön täckte stora delar av Sydsverige. Issjön, som hade bildats efter inlandsisens avsmältning, tappades ur i takt med landhöjningen. Åar och bäckar fick då brantare fall och djupa ådalar och branta bäckraviner bildades. I de blottade strandslänterna mellan vattendragen uppstod skred och ras. Landhöjningen pågår fortfarande. Därför förändras Vätterns vattenyta hela tiden och erosionen vid vattenlinjen fortgår.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra fordon
 • rida eller cykla
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn
 • sätt upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförbar anordning
 • tälta
 • elda
 • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
 • anordna läger, sätta upp orienteringskontroller eller snitslade spår
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning skada eller ta bort döda träd eller vindfällen bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada stående träd eller buskar.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 1995
Storlek: 44,9 hektar
Ägare: Statligt
Kommun: Habo
Läge: Cirka 5 kilometer norr om Habo, längs Vätterstranden
Kollektivtrafik i närheten.
Naturtyp: Erosionsbrant, raviner, naturskogsartad blandskog
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkeringsplats längs väg 195; i den norra delen av reservatet finns en cirka 200 meter lång sandstrand; ovanför delar av branten går en stig genom området med fin utsikt över Vättern. Informationstavla.