Stora Grönlid

Stora Grönlid är det sydligast belägna naturreservatet i länet. Foto: Johan Rova.

Naturreservatet Stora Grönlid består idag av en lummig ädellövskog. Enstaka jätteträd av ek och bok finns fortfarande kvar från en mer öppen period med slåtter- och betesmarker. På marken växer ovanliga mossor och lavar som lundarv, tandrot, platt fjädermossa och fällmossa. Mindre hackspett, svartvit flugsnappare och grönsångare är fåglar som hörs i skogen och det är rikligt med vildsvinsspår.

Syfte

 • bevara och vårda äldre ädellövskog, med gamla och grova träd och död ved
 • bevara och förbättra förutsättningar för biologisk mångfald knuten till ädellövnaturskog
 • bevara Natura 2000-områdets naturtyper och dess typiska arter i gynnsamt tillstånd
 • inom ramen för bevarande av naturvärdena, ge möjlighet till naturupplevelse utifrån allemansrättens förutsättningar samt synliggöra en del av de kulturlämningar som förekommer.

Växt- och djurliv

Större delen av skogen utgörs av ädellövskog med en stor variation av lövträd. Här finns alla sorters ädellövträd, utom avenbok. Norr om vägen finns det enstaka grova ekar med en brösthöjdsdiameter på ca 60 cm. Inblandat med ekarna finns grova aspar och några större bokar, samt yngre generationer eller klenare träd av bland annat lind, ask, björk, rönn och ett buskskikt med hassel, brakved, hägg och olvon.

Söder om vägen finns fler grova ekar kvar, där de grövsta är uppemot en meter i brösthöjdsdiameter. Blandat med ekarna växer större bokar, björkar och aspar, samt täta lindsnår och hasselbuketter. I sydväst finns en mindre mosse.

I reservatet kan man hitta bland annat tandrot, trolldruva, platt fjädermossa, fällmossa och bårdlav. Mindre hackspett, svartvit flugsnappare och grönsångare är fåglar som hörs i skogen och det finns gott om vildsvinsspår.

Stora Grönlid är det sydligast belägna naturreservatet i länet. Terrängen är småkuperad och markförhållandena torra till friska, med inslag av blöta svackor och mindre mossepartier.

Större delen av skogen utgörs av ädellövskog med en stor variation av lövträd. Foto: Eva Wallander.

Friluftsliv

Stora Grönlid nås via en mindre grusväg från norr. Lövskogen är ett trevligt utflyktsmål, speciellt på våren. Det syns inte mycket stigar i området och inga andra besöksanordningar finns iordningsställda.

Vägbeskrivning

Naturreservatet Stora Grönlid är beläget cirka 9 km söder om Rydaholms kyrka. I Rydaholm, som du når via väg 27 mellan Värnamo och Växjö, svänger du av söderut mot Skriperyd. Sväng in till vänster på mindre väg i Skriperyd så kommer du till Stora Grönlid.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Inom Stora Grönlids naturreservat förbjudet för allmänheten att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar
 • elda annat än med medhavd ved
 • ställa upp husvagn eller husbil
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
 • genomföra organiserade tävlings- eller övningsändamål annat än på befintlig väg
  bedriva lägerverksamhet

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2008
Storlek: 24,8 hektar
Kommun: Värnamo
Läge: ca 9 km söder om Rydaholms kyrka och ca 16 km väster om Alvesta kyrk
Ägare: Staten Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Anordningar: Informationstavla

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss