Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Rödjan

Skirt grön bokskog med relativt lite växtlighet på marken.

Rödjan är ett alldeles nytt naturreservat som i första hand består av bokskog. Här finns flera ovanliga arter av lavar och fladdermöss och gott om död ved där mossor, insekter och svampar trivs. Reservatet ligger otillgängligt och är svårbesökt.

Welcome to Rödjan!

Rödjan is a beech woodland nature reserve with several rare species of lichens and bats. On the ground there is lot of dead wood where mosses, insects and fungi thrive.

Explore the reserve

This is not a reserve that is easy to visit. It is hard to reach and way off from public roads. If you want to go here anyway, be prepared for a more than 3 kilometres walk before you even reach the reserve. Wear good shoes and a gps. This reserve is brand new and there are yet no markings on the trees, nor a sign.

You are welcome to come here despite all this, on nature's own terms.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • destroying or damaging permanent natural objects or surface formations
 • damaging fallen or standing dead trees and bushes
 • making a fire if you haven't brought your own firewood
 • putting up any kind of sign or poster
 • collecting mosses, lichens or fungi living on wood with exception from occasional specimen needed for determination of species that cannot be done out in the field
 • digging up plants
 • collecting invertebrates with killing traps.

Syfte

Reservatets syfte är att:

 • bevara och vårda gammal bokskog med död ved och inslag av ek
 • bevara och vårda naturvärdesträd, det vill säga extra värdefulla träd, av främst bok
 • bevara biologisk mångfald knuten till denna naturtyp
 • ge besökare möjlighet till naturupplevelser och ett rikt friluftsliv så länge det inte påverkar bevarandet av naturvärdena.

Växt- och djurliv

Rödjan ligger på en stor udde ut i sjön Flåren. Reservatet sluttar åt väster ner mot sjön, och det är bitvis gott om block och sten. Reservatet består av lövskog, i första hand bok. Här finns både gamla bokar och gott om död ved. En hel del träd har tappat grenar, och där finns det goda förutsättningar för perfekta bohålor till fåglar och andra djur.

På marken växer arter som blåsippa, tandrot, skogsbingel och hässlebrodd och på bokstammarna finns det gott om lavar som porlav och bitterlav (som gör skäl för sitt namn). Den ovanliga arten bokvårtlav finns här, liksom mossor som guldlockmossa, fällmossa, trubbfjädermossa och västlig hakmossa.

Vildsvin bökar gärna i området och reservatet är mycket populärt bland fladdermöss. En inventering har visat att här finns vattenfladdermus, dvärgpipistrell och de hotade arterna dammfladdermus, fransfladdermus och nordfladdermus. I närheten av Rödjan har man dessutom observerat ytterligare två hotade arter, nämligen barbastell och brunlångöra.

Historia

Tittar på man ekonomiska kartan från 1950-talet så ser man att området täcktes av en glesare lövskog än den som finns idag. Troligen användes området som bete till djuren på gården Linnåsen.

Friluftsliv

Rödjan är inget välbesökt område och det är lite bökigt att hitta hit. Du måste promenera tre kilometer för att komma fram. Det finns en informationsskylt, men inga andra anordningar är planerade. Du är självklart välkommen hit ändå, på naturens egna villkor!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka Rödjan, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar
 • elda med annat än medhavd ved
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller vedsvampar med undantag för insamling av enstaka exemplar för artbestämning som inte låter sig göras i fält
 • gräva upp växter
 • samla in insekter med fällor som dödar.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2022
Storlek: 20,9 hektar varav 4,8 hektar vatten
Naturtyp: Bokskog
Kommun: Värnamo
Läge: Rödjan ligger vi sjön Flåren, 3 kilometer söder om Voxtorps kyrka
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Inga anordningar finns ännu

Hitta hit

Rödjan är mycket svårt att besöka och ligger långt ifrån närmsta allmänna väg. Med det sagt kommer här en vägbeskrivning från Värnamo:
Åk ut på väg 27 mot Bor. Parkera i Voxtorp. Promenera sedan söderut på Kyrkvägen. Ungefär 100 meter från kyrkan svänger du vänster in på en grusväg. Följ den vägen i tre kilometer, sedan är du i höjd med reservatet som ligger in på höger sida. Observera dock att det inte ligger intill vägen och att gränserna ännu inte är markerade. För att hitta reservatet behöver du antingen vara en god kartläsare eller aktivera din gps på reservatskartan så att du ser var du är.

Koordinater till en punkt inne i reservatet:
N 57°6'3.70", E 14°7'46.41"
57.10103, 14.12956

Tillgänglighet

Rödjan ligger otillgängligt till och man måste promenera i tre kilometer för att komma till reservatet. Själva området är sluttande och blockigt. Här finns inga anläggningar ännu, och det enda som planeras är gränsmarkering och informationsskylt.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss