Naturreservat

Naturreservat är den vanligaste formen av områdesskydd. Här kan du få besökstips och information om hur naturreservat bildas.

Hitta ditt naturreservat

Det är vanligtvis Länsstyrelsen som föreslår ett nytt naturreservat, men även markägare kan föreslå att områden borde bli naturreservat.

Så bildas naturreservat

  1. Oftast är det Länsstyrelsen som föreslår att ett område ska bli naturreservat efter att ha gjort inventeringar. Ibland är det en kommun, en organisation eller en privat markägare som kommer med förslaget.
  2. När markägaren och Länsstyrelsen fått kontakt informerar vi om natur- och kulturvärdena i området. Vi samråder om hur värdena kan bevaras.
  3. Markägaren och Länsstyrelsen kommer överens om gränser till det tänkta naturreservatet.
  4. Om det behövs märks området preliminärt ut i terrängen.
  5. Området värderas.
  6. Förhandlingar startar mellan markägare och Länsstyrelsen (via en extern konsult) om köp av mark eller intrångsersättning.
  7. När förhandlingarna är avslutade skriver staten ett avtal.
  8. Förslag till beslut skickas ut på remiss till samtliga mark- och sakägare så att alla ges en möjlighet att komma med synpunkter. Även andra myndigheter och berörda organisationer får möjlighet att lämna synpunkter.
  9. Länsstyrelsen fattar beslut. Beslutet vinner laga kraft om det inte överklagas.
  10. Området markeras ut i fält.

En kommun kan också bilda naturreservat. Vid kommunal reservatsbildning gäller samma principer som ovan.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping