Kvänsås bokar

Vy över Kvänsås bokar. Foto: Bergslagsbild.

På en kulle strax söder om Kvänsås ligger en av Jönköpings läns nordligaste bokskogar. Kanske planterades den under mitten på 1600-talet, då Per Brahe ägde Kvänsås gård. Den kan också vara en rest från den tid då boken var ett vanligare trädslag i våra trakter.

Syfte

Att vårda ett av länets nordligaste bokbestånd så att dess naturvärden består och ökar och så att området ska vara trevligt och lättillgängligt för allmänheten.

Växt- och djurliv

Bokskogen är inte bara en av de nordligaste, utan också en av de högst belägna bokskogarna i landet. Den ligger på en kulle cirka 264 meter över havet. Bokarna i reservatet är gamla och grova. Området är särskilt värt att besökas under april-maj, när olika typer av sippor blommar under den nyutslagna, skira lövgrönskan.

Skogen domineras av drygt 100-åriga, hög- och grovstammig bokar, men enstaka träd är betydligt äldre. Den gamla skogen växer främst i den södra och östra delen. De grövsta stammarna mäter 4 meter i omkrets i brösthöjd. I den centrala delen av reservatet är trädskiktet yngre och uppblandat med asp, ask, ek, rönn och fågelbär.

Floran i den stängslade delen är starkt påverkad av kreatursgödsel. Död ved förekommer sparsamt eftersom en hel del tidigare tagits om hand. Under senare år har ett värdefullt tillskott av grova lågor skapats genom vindfällning. Äldre död ved finns som högstubbar och lågor främst i norra delen. Den levande och döda bokveden utgör ett utmärkt miljö för flera värdefulla lavar, mossor och svampar. På levande och död bokved finns flera ovanliga arter av lavar och svampar.

Sydlig blekspik, gulvit blekspik, gulnål och kornig nållav vittnar om en sällsynt artrik flora av knappnålslavar knutna till bok. På lågor har bokticka och bokdyna samt Smålands landskapssvamp koralltaggsvampen påträffats. (Boktickan är vanligare i bokskogsområden i södra Småland.) Vid en tickinventering 1992 påträffades sju tickarter. Två av karaktärsarterna är annars porslinsnagelskivling på döda bokgrenar och porlav som växer rikligt på bokstammar.

Reservatets östra del ingår i den angränsande betesmarken. Trädskiktet utgörs av äldre bok. I luckor frodas nässlor, skräppor och smörblommor.

Sydvästra hörnet närmast parkeringen har ursprung i igenväxande betesmark. Trädskiktet är ungt med enstaka grövre träd av björk.

Bokskogen har stor betydelse för fågelarter som stenknäck, bergfink, gröngöling och nötkråka.

Bokarna i reservatet får inte på något sätt skadas. Tänk på att hundar måste hållas kopplade.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • uppförande av byggnad
  täkt av sten, grus, sand eller lera
 • schaktning eller fyllning
  anordnande av upplag, dock ej för virkesuttag ur reservatet
 • byggande av väg
 • avverkning eller planering av skog
 • skogsgödsling eller användning av kemiska bekämpningsmedel
 • borttagande av växter
 • eldning
 • tältning
 • framförande av motordrivet fordon annat än i samband med vården av reservatet eller fastigheten i övrigt.
 • Vidare är det förbjudet för allmänheten att medföra okopplad hund.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 1972
Storlek: 6,4 hektar
Ägare: Privat
Kommun: Eksjö
Läge: Eksjö kommun, strax söder om Kvänsås gård, cirka 2 kilometer nordost om Eksjö samhälle
Naturtyp: Bokskog
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkeringsplats, informationstavla, strövstig, rastbord