Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Moens naturskog

Skog med mossa på marken. På bilden finns även stormfällda träd och död ved.

När ett träd faller omkull av ålder och vind tas det om hand av skogens egna nedbrytare. Foto: Henrik Gustafsson.

I Moens naturskog får skogen i stort sett sköta sig själv. När ett träd faller omkull av ålder och vind tas det om hand av skogens egna nedbrytare. Genom ett samspel mellan insekter, svampar, mossor och mikroorganismer, förmultnar trädet och lämnar plats och näring åt nästa generation.

Welcome to Moens naturskog!

Moens naturskog is a reserve that from the beginning was a dense forest of mainly coniferous trees. In the areas around the streams alder is growing, and you can also find old birches and other decedious trees in the reserve. There is also some wetland areas spread around the reserve, the biggest is found near the the lake.

Moen has changed because of storms in 2005 and 2007. Especially in the western part of the reserve lots of trees have fallen, which has given space and light for new seeds to grow. It is mainly young spruces and birches that has grown up. Some of the spruces that didn't fall in the storms have later been damaged and killed by European spruce bark beetle.

Since there are a lot of dead wood in this reserve it is an important place for many rare mosses, lichens, fungi and insects.

Black soil and the remainder of an old hut near the lake shore tells us that this area has former been a place where charcoal was made. Except from this, most of the Moen reserve is unaffected by human activities.

Explore the reserve

There is a narrow path (marked orange) that starts from the parking area. It is about 1.4 kilometres long and end up at the same place as it starts. The landscape is mainly flat.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • breaking twigs, felling or in any other way damaging trees and bushes,
  damaging fallen or standing trees and bushes, destroying or damaging permanent natural objects or surface formations
 • making a fire if you haven't brought your own firewood
 • digging up, collecting or picking plants, mosses, lichens or fungi, with exception from berries and mushrooms for household requirements
 • collecting invertebrates
 • putting up any kind of sign or poster

Syfte

Syftet med reservatet är att:

 • bevara biologisk mångfald knuten till ett område med naturskogstillstånd
 • tillgodose allmänhetens behov av områden för friluftsliv.

Stormdrabbad naturskog

Moens naturskog består av en mossrik barrblandskog. Förutom gran och tall hittar du också lövträd som björk och asp och invid bäckarna som rinner genom skogen växer det klibbal. Här och var, bland annat vid Älgarydssjöns kant, finns våtmarksområden med mjuka mattor av vit- och björnmossor.

I reservatet finns det upp till 300 år gamla tallar. Granarna är något yngre, de äldsta är runt 150 år gamla.

Moen blev reservat för att man ville bevara en naturskog, det vill säga en skog som utvecklats utan större inverkan från människan. På vissa ställen har naturen dock fått hjälp på traven genom att man röjt bort unga granar för att ge plats för naturligt uppkommen tall- och lövskog. I reservatet finns också hägn, som skyddar tallen och lövträden mot viltet, och ringbarkade träd.

Stormar har gått hårt fram i reservatet både 2005 och 2007. I västra delen finns stora områden där träd ramlat omkull, och många granar som klarat stormarna har senare dött av granbarkborreangrepp. Idag kommer här upp ny skog, mestadels bestående av björk och gran men även av enstaka tallar.

Växt- och djurliv

I skogen finns det gott om liggande träd, högstubbar och torrträd. För många växter, fåglar och insekter är det livsviktigt med död ved. På de döda och döende träden växer flera ovanliga lavar, mossor och svampar.

I reservatet växer knärot, vårfryle och skogsbräken. Bland markmossorna finns till exempel signalarterna vågig sidenmossa, västlig hakmossa och stor revmossa. Signalarter är arter som är relativt lätta att känna igen och som växer i områden med höga naturvärden. Letar man efter lavar och svampar kan man hitta glansfläckslav, korallav, garnlav, kattfotslav och vedticka, grovticka, tallticka samt blomkålsvamp. Alla dessa arter visar på en gammal skog med mycket höga naturvärden.

När man inventerat området har man hittat skalbaggslarver av trägnagarsläktet (Doracatoma) och även skalbaggar som granbarkgnagare och bronshjon. Exempel på fåglar du kan hitta i området är spillkråka, orre, duvhök och stjärtmes.

Historia

Stora delar av skogen i naturreservatet har stått orörda under en mycket lång tid. Vid kanten av Älgarydssjön finns dock något som skvallrar om människans forna aktiviteter: kolbottnar och resterna av en kolarkoja. Här har man alltså byggt kolmilor och tillverkat kol av de omgivande träden.

Friluftsliv

Naturskogen är nästan som en urskog och erbjuder en spännande vandring för besökaren. En orangemarkerad stig går från parkeringsplatsen i en 1,4 kilometer lång slinga.

Lacktickan har en glänsande roströd ovansida.

Det finns gott om fnösktickor i reservatet. På bilden syns en lackticka. Foto: Henrik Gustafsson.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka Moens naturskog, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar eller delar av träd eller buskar
 • elda annat än med medhavd ved
 • plocka eller samla in kärlväxter, mossor, lavar eller svampar, med undantag av bär eller matsvamp för husbehov
 • samla in ryggradslösa djur
 • sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande

Det är också förbjudet att utan tillstånd:

 • använda reservatsområdet för organiserade tävlings- eller övningsändamål med fler än 100 deltagare
 • använda området för lägerverksamhet med fler än 30 deltagare

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 1975, 1982 och 2008
Storlek: 32,3 hektar
Naturtyp: Naturskog
Kommun: Värnamo
Läge: Drygt två mil öster om Värnamo (cirka 12 kilometer fågelvägen).
Markägare: Privat och staten
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkeringsplats, informationstavla och en cirka 1,4 kilometer lång stig.

Hitta hit

Vägbeskrivning:
Reservatet ligger mellan Värnamo (drygt en mil fågelvägen) och Lammhult (knappt två mil fågelvägen).

Från Gimmarp: Följ järnvägen mot Os. Sväng vänster efter cirka 600 meter, vid vägvisning mot naturreservat. Efter en kilometer delar sig vägen. Håll till höger. Även där finns en liten vägvisningsskylt med texten "Naturreservat".

Från Os: Kör mot Rönnhult, men sväng vänster efter cirka 2 kilometer (följ järnvägen). Efter ungefär 3 kilometer, sväng höger vid vägvisningen mot naturreservat. Ytterligare en kilometer senare delar sig vägen. Håll till höger. Även där finns en liten vägvisningsskylt med texten "Naturreservat".

Koordinater:
57°10'58.81"N, 14°15'57.95"E
57.18300, 14.26610

Tillgänglighet

Moens naturskog är ganska flack. Parkeringen ligger inne i själva reservatet. Det finns en smal stig som går över stock och sten och är markerad med orange. Stigen går i en rundslinga från parkeringen och är cirka 1,4 kilometer lång.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss