Snöfall i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Uppebo

Mossen består av omväxlande torra områden. Foto: Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Uppebo är en del av högmossen Store Mosse som började bildas för cirka 8000 år sedan. Det kallas högmosse eftersom mossen är välvd och blir högre in mot mitten. Torven i mossen har bildats av växtdelar som bara delvis förmultnat. Den fuktiga miljön i mossen har gjort så att de döda växterna inte kunnat brytas ned helt.

Syfte

långsiktigt skydda en del av myrkomplexet Store mosse
Upprätthålla och utveckla gynnsam bevarandestatus för de livsmiljöer och strukturer som ingår i det europeiska nätverket Natura 2000.

Randskog och öppen myr

Stora delar av Uppebo är öppen myr men på vissa ställen växer tallskog på mossen. Skogen är i genomsnitt 65 år gammal. Längs med mossens utkant (rand) växer en så kallad randskog av tall.

Mossen består av omväxlande torra områden (tuvor) och våta områden (höljor). I höljorna växer olika typer av vitmossor, till exempel rostvitmossa och flytvitmossa. Här finns även vitag och sileshår. På några ställen saknas kärlväxter och där består höljorna bara av torv. På tuvorna växer bland annat praktvitmossa, tuvull, rosling, tranbär, ljung och kråkbär.

I nationalparken Store Mosse är fågellivet rikt och förmodligen finns en del av nationalparkens fåglar även i naturreservatet Uppebo.

Torvbrytning

Uppebo har tidigare använts för torvbrytning och skogsbruk. Det var länge sedan torvbrytningen avslutades och spåren efter brytningen håller på att försvinna. I de östra och västra delarna av reservatet kan man dock fortfarande se igenvuxna torvgravar, trärester från redskap och flera nedrasade torvlador. Det finns också ett antal grävda diken i området. Torvbrytningen var främst till husbehov.

Friluftsliv

Uppebo är inte ett välbesökt friluftsområde. Reservatet gränsar till Store Mosse nationalpark, men det finns inga markerade stigar eller vandringsleder i reservatet eller till nationalparken. Rör dig med försiktighet i reservatet för att inte skada naturen. Om du vill ha markerade leder eller andra friluftsanordningar rekommenderar vi dig att besöka Store Mosse nationalpark istället.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada liggande eller stående levande eller döda träd eller buskar
 • elda
 • cykla eller rida
 • klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet
  medföra ej kopplad hund (förbudet gäller ej vid eftersök av älg)
 • framföra motordrivet fordon inklusive snöskoter (förbudet gäller inte för sakägare vid uttransport av fälld älg med mindre fordon)
 • ställa upp husvagn, släpvagn, husbil eller motorfordon
 • tälta eller uppföra vindskydd, koja, gömsle eller liknande anordning
 • landa med luftfarkost
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning.

 

Inom reservatet är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

 • anordna orienteringskontroller eller snitslade spår eller annan tävlingsverksamhet
 • använda området för lägerverksamhet
 • samla in ryggradslösa djur samla in eller plocka svampar, mossor eller lavar (förbudet gäller inte för plockning av matsvamp för husbehov).

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2007
Storlek: 34,6 hektar
Kommun: Gnosjö kommun
Läge: 3,2 kilometer nordöst Kävsjö kyrka, söder om vägen mellan Uppebo och Stråkeved
Ägare: staten
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Naturtyp: Högmosse, öppen myr, skogbevuxen högmosse
Anordningar: Informationstavla

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss