Svinhultsåsen

Svinhultsåsens naturreservat består av ett bergstup med omgivande skogsmark. Foto: Anders Hildingsson.

Klipphyllorna i Svinhultsåsens bergstup var tidigare häckningsplats för berguv. Här finns många gamla träd vilket gynnar mossor och svampar.

Naturreservatet Svinhultsåsen består av ett bergstup med omgivande skogsmark. Trots den lilla ytan ger området en känsla av urskog. Området skyddades som naturminne redan 1957 för att skydda berguvens häckningsplats. Berguven finns inte längre kvar, men området skyddas fortfarande av hänsyn till klipphäckande fåglar och förhoppningen är att berguven en dag återvänder. Här finns många gamla döda träd i olika nedbrytningsstadier vilket gynnar ovanliga trädsvampar och mossor såsom de rödlistade arterna grön sköldmossa, gränsticka och vedtrappmossa.

Om rödlistan på artdatabanken Länk till annan webbplats.

Skogsmarken består av högvuxna granar, stora tallar, blåbärsris, kruståtel och flera starrarter. I branterna växer även en del björk och rönn. På marken dominerar mossorna. I området finns också den sällsynta orkidén spindelblomster (Listera cordata).

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det förbjudet att

  • under perioden 1 februari – 15 augusti uppehålla sig i reservatet med undantag för direkt passage genom området på den gångstig som löper i nordsydlig riktning cirka 10 meter från sjöstranden
  • förstöra eller skada fast naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar eller delar av träd eller buskar
  • samla in ryggradslösa djur med fällor som dödar
  • varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning.

Från föreskrifterna undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning eller motsvarande för vilka tillstånd erhållits av Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 1957 och 2018
Storlek: 2 hektar
Kommun: Gislaveds kommun
Läge: Cirka 15 kilometer norr om Gnosjö intill väg 640
Ägare: Kyrkan och privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Naturtyp: Bergvägg, urskogsartad granskog
Anordningar: Informationstavla

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss