Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Karstorp vid Gagnån

Bäck med stenblock i, omgiven av skog. Vinterlandskap.

Foto: Claes Uhlén

På den sandiga marken i Karstorp trivs i första hand tallar tack vare sina djupa rötter. Sedan lång tid tillbaka har träden fått stå kvar här, och det har gynnat många svampar som kopplat ihop sig med träden. Under jorden sker ett snillrikt utbyte av näring, mineraler och information. I kanten av reservatet flyter Gagnån, ett vattendrag som är relativt förskonat från försurning. Längs dess kanter finns en mer blandad skog än i resten av reservatet. Skogen är en viktig skyddszon till ån.

Welcome to Karstorp vid Gagnån!

This brand new reserve is valuable because its relatively untouched forest and its clean stream. The sandy ground is perfect for pines, and since the forest has not been clear-cut mykorrhiza fungi have had plenty of time to establish here. There is a fascinating cooperation between trees and fungi going on under ground.

The stream, Gagnån, is protectet by forest and is relatively clean. Species from both north and south have been found here.

Explore the reserve

This reserve has no facilities yet. From before there are some trails, roads and forest roads in the area so it is pretty easy to visit.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • destroying or damaging permanent natural objects or surface formations
 • destroying or damaging dead, fallen or standing, trees or bushes
 • putting up any kind of sign or poster
 • collecting mosses, lichens or fungi with exception from occasional specimen needed for determination of species that cannot be done out in the field
 • collecting invertebrates with killing traps. Exception: Fishing right holders' right to fish for signal crayfish.

Syfte

Syftet med reservatet är att:

 • bevara och vårda sandbarrskog med kontinuitet av tall på sandig mark
 • bevara och vårda biologisk mångfald, främst i form av kontinuitetskrävande mykorrhizasvampar knutna till gles tallskog på sandig mark
 • bevara och vårda vattendraget Gagnån med en ekologisk funktionell kantzon
 • inom ramen för bevarande av naturvärdena ge besökare möjlighet till naturupplevelser och ett rikt friluftsliv.

Historia

Området har förmodligen aldrig kalhuggits, men däremot har man plockhuggit träd, tagit reda på död ved och troligen även använt området som skogsbete. Det finns två registrerade kultuhistoriska lämningar här. Den ena är en dammvall och den andra en rötningsgrop för lin.

Växt- och djurliv

Den största delen av skogen består av tall som växer på sandig mark. Tack vare att området troligen aldrig har kalhuggits finns det arter här som är beroende av skog med lång kontinuitet. Här finns till exempel taggsvampar (Bankera, Hydnellum och Sarcodon) och korallfingersvampar (Ramaria) som är knutna till tall.

I närheten av själva Gagnån är skogen mer blandad med ett större inslag av löv och även gran. Här finns främst björnmossa, husmossa och levermossor, men också den regionalt mycket ovanliga skirmossan. Gagnån är relativt förskonad från försurning och i det rena vattnet i ån finns sällsynta arter av sländor. I ån finns både nordliga och sydliga djurarter, och det gör den extra intressant.

Friluftsliv

Reservatet är alldeles nybildat och har ännu inte fått några anordningar. Redan innan det blev reservat har det använts som strövområde. Det går en bilväg och ett par brukningsvägar genom reservatet.

Vatten som forsar fram bland stenar.

Foto: Claes Uhlén

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar
 • varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar, med undantag för insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter sig göras i fält
 • samla in ryggradslösa djur med fällor som dödar. Förbudet gäller inte fiskerättsinnehavarens rätt till fiske av signalkräfta.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslutsår: 2022
Storlek: 4,2 hektar, varav mindre än 1 hektar vatten
Naturtyp: Tallskog, lövskog, vattendrag
Kommun: Habo
Läge: Norr om tätorten Fagerhult vid Gagnån
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Eftersom reservatet är alldeles nytt finns ännu inga anordningar.

Hitta hit

Från Habo:
Karstorp vid Gagnån ligger nära väg 195, knappt en mil norr om Habo. Kör alltså norrut på väg 195 och hitta en parkeringsplats i Fagerhult. Reservatet ligger ungefär 150 meter fågelvägen från sporthallen. Har du sporthallen och affären i ryggen promenerar du åt vänster längs med Fagerlidsvägen. Efter cirka 250 meter svänger du vänster in på en grusväg. Fortsätt i ungefär 250 meter till så passerar du Gagnån och har naturreservatet in till vänster.

Koordinater (till Gagnån i östra delen av reservatet):
N 57° 59' 58.92", E 14° 7' 32.07"
57.99970, 14.12558

Tillgänglighet

Karstorp vid Gagnån är ett reservat som är relativt lätt att nå och redan idag ett strövområde för en del närboende. Eftersom det är nytt finns varken informationsskylt eller gränsmarkering ännu. En väg går igenom området sedan tidigare, och flera stigar likaså.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss