Isaberg

I brantmiljöerna finns en naturskogsartad barrskog med äldre träd och död ved. Foto: Joanna Stenback

Isaberg är en markerad urbergskulle i Nissans dalgång intill Hestra. Med sin topp 150 meter över omgivningen bjuder Isaberg på milsvida utsikter. Naturen är omväxlande och kan upplevas från ett system av markerade vandringsleder. Mest känd är Isaberg för sin vintersportanläggning.

Syftet är att tillgodose friluftslivets intressen. I kombination med friluftsintressena ska även naturvärdena bevaras och utvecklas.

Växt- och djurliv

Isaberg ligger på sydsvenska höglandet. Toppens höjd över havet är 310 meter. Den dominerande naturtypen är barrskog, med dess typiska växt- och djurliv. Isaberg är till största delen täckt med gran- och tallskog. Lövinslaget är litet men här och var finns inslag av framförallt björk och asp.

I brantmiljöerna finns en naturskogsartad barrskog med äldre träd och död ved. En grandominerad äldre barrskog breder ut sig längs med västra sluttningen. I de fuktiga brantmiljöerna har flera signalarter noterats, bland annat kambräken, västlig hakmossa och vedticka. I öster gränsar reservatet till Algutstorpasjön. I reservatets bergbranter häckar det berguv. Berguv är rödlistad i kategorin missgynnad (NT) och ingår även i EU:s fågeldirektiv.

Skogen ska skötas med hänsyn till friluftslivet och naturvårdsintresset, så att den blir trevlig och lätt att vandra i. Här finns flera markerade strövstigar, som också sträcker sig långt utanför reservatet.

 

Ta en tur till Ettö

En vandring från Isaberg till det närbelägna naturreservatet Ettö (markerad strövstig) bjuder Nissadalens kontrastrika natur i ett nötskal: från det karga barrskogslandskapet till de bördigare, öppna markerna i dalbottnen.

Ettö är ett leende odlingslandskap. Det vilar på det delta, som bildats där Nissan mynnar i Algutstorpssjön. Älvens näringsrika slam göder marken vid de årliga översvämningarna och skapar helt andra förutsättningar för växtligheten än uppe på sluttningarna.

Ettö naturreservat

Ta en promenad

 • Jättestigen (4,5 kilometer) leder upp till toppen av Isaberg, en stigning på omkring 120 meter.
 • Ettöspåret (5 kilometer) är en lätt vandring till naturreservatet Ettö. På återvägen passerar leden en trevlig badplats.
 • Bjärsvedsleden (12,5 kilometer), huvudsakligen på skogsbilvägar. Många fina utsikter från höjdsträckningarna!
 • Hestraspåret (5,5 kilometer ), till Hestra samhälle.
 • Klarabospåret (2,5 kilometer).
 • Sjöstigen (1 kilometer).

Samtliga strövstigar utgår från stugbyns centrumanläggning.

Sportfiske

Här finns bland annat gädda, gös, abborre, lake, id och ål. Fiskekort för sträckan Öreryd till Båraryd (cirka 20 kilometer) kan lösas bland annat i stugbyn vid Isaberg.
En kilometerlång sträcka av Nissan vid Nissafors har avsatts för flugfiske.

Vintersport

Hestra var turistort redan vid seklets början. Idag är vintersportanläggningen Isaberg den största i södra Sverige. Backens fallhöjd är 135 meter. Den har sju nedfarter och sex liftar. Här finns också preparerade spår för längdåkning och väl utbyggd service: stugby, campingplats, värmestugor, servering, skidshop med mera.

Vägbeskrivning

Ligger utmed "Nissastigen" (väg 26), cirka 65 kilometer från Jönköping, 15 kilometer norr om Gislaved.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet.Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller liggande träd eller buskar
  störa djurlivet genom närgånget uppträdande vid till exempel spelplats, fågelbo eller gryt
 • framföra motordrivet fordon annat än på befintliga vägar
 • parkera annat än på anvisad parkeringsplats
 • ställa upp husvagn eller husbil annat än på anvisad campingplats
 • tälta annat än på anvisade platser
 • elda annat än på anvisade platser
 • cykla eller rida annat än på befintliga vägar eller anvisade platser
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
 • klättra i berg. Undantag gäller för klättring i organiserad form mellan 1 september och 31 december samt året runt i och i anslutning till det bergrum som finns inom skifte 2 av fastigheten Vik 1:97.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Cykelled Cykelled
 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Ridled Ridled
 • Skidled Skidled
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Toalett Toalett
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 1968
Storlek: 149 hektar
Ägare: Stiftelse, privat
Kommun: Gislaved
Läge: 15 kilometer norr om Gislaved. Kollektivtrafik i närheten.
Naturtyp: Skog med småbrutet, sjörikt landskap
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkeringsplatser, vandringsleder, naturstig, skidspår, informationstavlor, toaletter, utsiktspunkter, lägerplats, eldplats, husvagnscamping, släplift, sportfiske,