Romanäs

Romanäs består av både åkrar, öppna betesmarker, barrskog, öar och lövklädda hagmarker. Foto: Eva Wallander.

Välkommen att ströva genom lövhagar, över ängsmarker och i naturskogsbevuxna bergsbranter. Romanäs bjuder på upplevelser av både skön natur och kulturhistoria.

Syfte

 • bevara och utveckla områdets särskilda värden för djur, växter och natur för framtiden.
 • bevara och utveckla de stora naturvärdena knutna till lövhagarnas trädskikt och gammal naturskogsartad tallskog i bergsbranter.
 • områdets vackra belägenhet på ett näs i den riksintressanta sjön Sommen ger särskilda estetiska kvalitéer och ska bevaras.

Växt- och djurliv

Romanäs ligger vid sjön Sommen, bara en dryg kilometer norr om Svartåns utlopp. Näsets södra del består av åkrar, öppna betesmarker och lövklädda hagmarker. Nordvästra delen av Näset är barrskogsbeklädd. Till reservatet hör också två öar, Fårön och Kungshatt.

Vad som främst präglat natur- och kulturmiljön på Romanäs är dock jordbruket med tillhörande ängs- och hagmarker. Det strandnära odlingslandskapet har sedan länge varit ett populärt strövområde.

Bebyggelse på Romanäs kan spåras tillbaka till 1500-talet, men historiskt är Romanäs mest känt för sitt sanatorium som byggdes 1905-1907 och var i bruk fram till 1950. Efter att sanatorieverksamheten upphört togs anläggningen i bruk som behandlingshem, en verksamhet som pågick fram till 1997 varefter byggnaderna stått tomma.

Strax utanför naturreservatet ligger Romanäs gård, som är skyddad för sitt kulturhistoriska värde. Gården består av flera byggnader där huvudbyggnaden är från 1800-talet, men byggdes om på 1900-talet. Den västra flygeln byggdes redan vid 1700-talets början och är den ursprungliga huvudbyggnaden.

Friluftsliv

Romanäs är ett välbesökt skogsområde. Det är lätt att nå med bil och det är väl skyltat från Tranås. Det finns inga iordningsställda rastplatser men god tillgänglighet tack vare de många stigarna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller liggande och stående döda träd
 • elda på annan än härför avsedd plats
 • tälta på annan än härför avsedd plats
 • cykla
 • klättra i berg
 • klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet
 • framföra motordrivet fordon annat än för jordbrukets och skötselns behov
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
 • gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, mossor eller lavar med undantag av bär och matsvamp för husbehov
 • samla in insekter, snäckor eller andra djur, deras ägg, puppor eller liknande
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller liknande
 • rida på de stigar som löper genom skogsmarken.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2011
Storlek: 62 hektar
Kommun: Tranås
Läge: Vid sjön Sommens nordvästra strand
Ägare: Tranås kommun
Naturtyp: Åkermark, betesmark, strandskog, lövhagar, skogsmark, öar (Fårön och Kungshatt)
Förvaltare: Tranås kommun 
Anordningar: Parkeringsplatser, informationstavla, badplats, eldplats, strövstigar.

Hitta hit

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet