Romanäs

Vindskydd, rastplats och eldstad nere vid sjön Sommen.

Vid sjön Sommen ligger Romanäs som bjuder på upplevelser av både vacker natur och spännande kulturhistoria. Stora delar av reservatet ligger faktiskt ute i sjön, men det är lätt att nå även från land. Välkommen att ströva genom lövhagar, över ängsmarker och i naturskogsbevuxna bergsbranter.

Welcome to Romanäs!

Most known is Romanäs probably for the big and luxury sanatorium that once was built to ease the life for patients with tuberculosis. When finally tuberculosis could be cured with antibiotics the house became a rehabilitation centre for addicts. This fascinating house is not inside the reserve though and it is privately owned.

From old maps we know that the Romanäs area has been settled by humans since at least the 16th century. It's been cultivated for a long time and has many nature values that are favored by farmland. There is a lot of dead wood in the area and also some really old oaks and birches.

Today, the area is a mixture of pastures, fields, forest and of course the clean and beautiful Lake Sommen.

Explore the reserve

Romanäs is easy to reach from Tranås, if you go by bike or by car. It is a popular excursion destination. There are marked trails here, as well as facilities like shelters, picnic and barbecue areas, information signs and a parking. Some parts of the reserve are easy to walk while others are a bit more demanding.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • destroying or damaging permanent natural objects or surface formations
 • destroying or damaging fallen or standing, dead trees
 • making a fire other than in designated areas
 • setting up a tent other than in designated areas
 • biking
 • mountain-climbing
 • climbing up in trees where animals nest or in other ways disturb the animal life
 • driving a motor vehicle other than for the needs of farming or managing the reserve
 • putting up any kind of sign or poster
 • digging up, picking or breaking bushes, twigs, herbs, mosses or lichens, with exception from berries and mushrooms for household requirements
 • collecting insects, snails or other animals, their eggs, pupas or similar
 • using the area for organized competitions, training camps or similar activities
 • riding on the trails that pass through the forest.

Syfte

Syftet med naturreservatet är att:

 • bevara och utveckla områdets särskilda värden för djur, växter och natur för framtiden
 • bevara och utveckla de stora naturvärdena knutna till lövhagarnas trädskikt och gammal naturskogsartad tallskog i bergsbranter
 • säkerställa friluftslivets intressen vid sjön Sommen, som är ett riksintresse.

Historia

Bebyggelse på Romanäs kan spåras tillbaka till 1500-talet. Mest känt är Romanäs för sitt vackra sanatorium som byggdes 1905-1907 och var i bruk fram till 1950. Efter att sanatorieverksamheten upphört togs anläggningen i bruk som behandlingshem, en verksamhet som pågick fram till 1997 varefter byggnaderna stått tomma.

Strax utanför naturreservatet ligger Romanäs gård, som är skyddad för sitt kulturhistoriska värde. Gården består av flera byggnader där huvudbyggnaden är från 1800-talet, men byggdes om på 1900-talet. Den västra flygeln byggdes redan vid 1700-talets början och är den ursprungliga huvudbyggnaden.

Växt- och djurliv

Romanäs ligger vid sjön Sommen, bara en dryg kilometer norr om Svartåns utlopp. Näsets södra del består av åkrar, öppna betesmarker och lövklädda hagmarker. På nordvästra delen av näset växer det barrskog av skiftande ålder och värde. Till reservatet hör också två öar, Kungshatt och Fårö (som ser ut att sitta ihop med Romanö). Observera att den västra delen av Romanö är privat och ligger utanför reservatet.

Det som främst präglat natur- och kulturmiljön på Romanäs är jordbruket med tillhörande ängs- och hagmarker. Det strandnära odlingslandskapet har sedan länge varit ett populärt strövområde.

Det finns stora trädvärden i reservatet, med gamla, grova ekar där insekter kan få en fristad. Här finns flera ekar som bedöms vara över 300 år gamla, men också björkar har uppnått den aktningsvärda åldern av över hundra år. På dem trivs till exempel sotlaven. Det finns gott om död ved i reservatet, och det gynnar både svampar, lavar, mossor och insekter.

Friluftsliv

Romanäs är ett välbesökt skogsområde med omväxlande lövskog, barrskog och fina beteshagar. Det är lätt att nå med bil och är väl skyltat från Tranås. Här finns flera olika markerade stigslingor som antingen leder dig upp till Bernes utsikt eller ner till vindskyddet med grillplats vid Sommens strand. Kommer du hit med kanot finns det på den steniga stranden en liten ränna där du kan komma i land.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

 • Ikon för Förbud att bryta kvistar Förbud att bryta kvistar
 • Ikon för Förbud fyrhjuling Förbud fyrhjuling
 • Ikon för Förbud att plocka växter Förbud att plocka växter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller liggande och stående döda träd
 • elda på annan än härför avsedd plats
 • tälta på annan än härför avsedd plats
 • cykla
 • klättra i berg
 • klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet
 • framföra motordrivet fordon annat än för jordbrukets och skötselns behov
 • sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande
 • gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, mossor eller lavar med undantag av bär och matsvamp för husbehov
 • samla in insekter, snäckor eller andra djur, deras ägg, puppor eller liknande
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller liknande
 • rida på de stigar som löper genom skogsmarken.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 2001
Storlek: 62 hektar
Naturtyp: Åkermark, betesmark, strandskog, lövhagar, skogsmark, sjö och öar
Kommun: Tranås
Läge: Vid sjön Sommens nordvästra strand, 3,5 kilometer nordost om Tranås
Markägare: Tranås kommun
Förvaltare: Tranås kommun 
Anordningar: Parkeringsplats, informationstavla, badplats, grillplats, rastplatser, utsiktsplatser, vindskydd, markerade stigar.

Hitta hit

Från Tranås:
Från väg 131 som går genom Tranås, ta Mjölbyvägen som går parallellt med järnvägen. Efter drygt 3,5 kilometer, sväng höger in på Romanäsvägen, skyltat Romanäs. Efter ungefär 2 kilometer är du framme vid parkeringen.

Från samhället Sommen, väg 32:
Åk väg 32 söderut, förbi samhället Sommen. Ungefär 2 kilometer efter samhället Sommen svänger du höger där det är skyltat mot Romanäs. Kör över järnvägen och fortsätt i drygt 4 kilometer. Sväng sedan vänster in på Romanäsvägen, skyltat Romanäs. Efter ungefär 2 kilometer är du framme vid parkeringen.

Koordinater till parkeringen:
N 58° 4' 11.23", E 15° 1' 0.16"
58.06978, 15.01671

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss