Årån

De variationsrika vattenmiljöerna längs Årån skapar livsrum för mängder av växter och djur. Åråns strömmande vatten, med fasta steniga bottnar och goda syreförhållanden, är livsviktig för många vattenlevande djur. Här kan du med en god portion tur få se utter, som är Smålands landskapsdjur. 

Welcome to Årån!

Årån is a nearly ten kilometres long stream with high biological values. Sweden has a lot of water power plants, and most streams with rapids of the size of Årån have been exploited. That makes this area valuable for both insects and plants living in and around the water but also for fish and birds. Examples of species found in Årån are trout, kingfisher, osprey, white-throated dipper, lesser spotted woodpecker and royal fern. Otters are living nearby and especially during snowtime tracks from them can be seen.

Explore the reserve

In this reserve there are no footpaths or other facilites. You are of course welcome to visit the area anyway. Canoeing is allowed at certain times during the year.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • parking a motor vehicle, caravan or trailer
 • canoeing during March 1 - July 15 and October 1 - November 30
 • practicing water rafting
 • making a fire
 • setting up a tent
 • disturbing animal life by coming too close to nests or dens

Syfte

 • skydda Åråns vatten- och strandområden, särskilt de orörda forssträckorna, och därigenom bibehålla och utveckla goda möjligheter till biologisk mångfald
 • ge möjligheter till naturupplevelser och vetenskaplig forskning i den mån naturvärdena tillåter det.

Ovanligt forsande

Årån ingår i Lagans vattensystem och sträcker sig cirka 10 kilometer mellan sjöarna Lången och Furen. Ån är naturskön och förhållandevis orörd, och i reservatet finns flera olika vattenmiljöer representerade. Den största delen av sträckan flyter Årån lugnt och svagt strömmande, men det finns också vildare forssträckor. På många håll delar ån upp sig i så kallade kvillar, små vattenbäckar kring stenar och små öar. Öarna är bevuxna med lummig växtlighet.

Fallhöjden mellan Lången och Furen uppgår till cirka 18 meter. Av denna fallhöjd utnyttjas i dag 6,5 meter vid Värmeshult kraftstation belägen vid Långens utlopp. De resterande 11,5 metrarna fördelar sig på forssträckorna i reservatet. De flesta forsar av den storlek som finns i Årån har försvunnit när man har byggt ut vattenkraften. Området är alltså extra skyddsvärt eftersom det är en av få platser för
arter som är knutna till just forsande partier.

Växt- och djurliv

Fågellivet utefter Årån är rikligt. Här finns bland annat övervintrande och häckande kungsfiskare och strömstare. I omedelbar anslutning till ån häckar lärkfalk. I de strandnära lövskogarna finns en stabil stam av mindre hackspett.

En av de mer exklusiva djurarterna i området är uttern som har en stark population i vattensystemet. Under vinterhalvåret kan du vid bra snöförhållanden hitta spår och så kallade utterkanor. Kanorna uppstår när uttrarna rutschar ner mot vattnet. Uttern är fridlyst och sällsynt i Sverige.

I Årån finns också ett mycket värdefullt bestånd av storvuxen och snabbväxande öring. Öringen är beroende av strömmande och forsande partier. Flera undersökningar har visat att det finns rikligt med olika bottendjur, framför allt insekter, i Årån. Många är hotade och sällsynta arter. Även floran utefter Årån och på öarna ute i ån är artrik och skyddsvärd. Till de ovanligare örterna hör hampflockel, dysäv och ormbunksväxten safsa. Den senare är fridlyst i Jönköpings län.

Åtgärder för mångfalden

Länsstyrelsen har restaurerat delar av Årån för att gynna den biologiska mångfalden. Vid Eds kvarn har stora stenar placerats ut, dels för att skapa lugna platser till fiskarna och dels för att få en variation av djup och vattenhastighet. Här har också ett vandringshinder åtgärdats och det är nu fria vandringsvägar upp till Värmeshult. Vid Ängatäppefallet har lekbottnar till öring återskapats, stora stenar har placerats ut och en sidofåra har öppnats upp.

BIlden visar en del av Årån som sakta flyter fram.

Friluftsliv

Det finns inga leder eller andra anordningar för friluftslivet i området. Du som besökare är välkommen att utforska området på egen hand. Tänk på att det råder förbud mot att paddla kanot 1 mars till 15 juli och 1 oktober till 30 november. Kanotförbuden beror på att det på våren-sommaren häckar störningskänsliga fåglar och under hösten leker öringar i Årån.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i reservatet. Inom Åråns naturreservat är det förbjudet för allmänheten att:

 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn
 • paddla kanot under tiden 1/3 - 15/7 och 1/10 - 30/11
 • utöva forsränning
 • göra upp eld
 • tälta
 • störa djurlivet genom att gå för nära till exempel fågelbo, lya eller gryt.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 1998
Storlek: 96 hektar, varav cirka 30 hektar vatten
Naturtyp: Vattendrag
Kommun: Värnamo
Läge: Cirka 20 kilometer sydost om Värnamo, mellan sjöarna Lången och Furen
Markägare: Staten och privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavlor

Hitta hit

Tillgänglighet

I reservatet finns inga anlagda stigar eller andra anordningar.

Vägbeskrivning:

Från Värnamo:
E4 utanför Värnamo svänger du in på väg 27 mot Alvesta. Efter ungefär 15 kilometer korsar väg 27 Årån.

Från Rydaholm:
Kör på väg 27 mot Värnamo. Efter ungefär 1 mil korsar vägen Årån.

Koordinater till informationstavla vid väg 27:
57°3'28.36"N, 14°12'11.26"E
57.05788, 14.20313

Kontakt

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss