Årån

De variationsrika vattenmiljöerna längs Årån skapar livsrum för mängder av växter och djur. Åråns strömmande vatten, med fasta steniga bottnar och goda syreförhållanden, är livsviktig för många vattenlevande djur. Här kan du med lite tur få se utter, som är Smålands landskapsdjur. 

Syfte

  • skydda Åråns vatten- och strandområden, särskilt de orörda forssträckorna, och härigenom bibehålla och utveckla de goda förutsättningarna för biologisk mångfald.
  • inom ramen för ovanstående mål, ge möjligheter till naturupplevelser och vetenskaplig forskning.

Växt- och djurliv

Årån ingår i Lagans vattensystem och sträcker sig cirka 10 kilometer mellan sjöarna Lången och Furen. Ån är naturskön och förhållandevis orörd, och i reservatet finns flera olika vattenmiljöer representerade. Den största delen av sträckan flyter Årån lugnt och svagt strömmande, men det finns också vildare forssträckor. På många håll delar ån upp sig i så kallade kvillar, små vattenbäckar kring stenar och små öar. Öarna är bevuxna med lummig växtlighet.

Fallhöjden mellan Lången och Furen uppgår till cirka 18 meter. Av denna fallhöjd utnyttjas i dag 6,5 meter vid Värmeshult kraftstation belägen vid Långens utlopp. De resterande 11,5 metrarna fördelar sig på forssträckorna i reservatet.

Fågellivet utefter Årån är rikligt. Här finns bland annat övervintrande och häckande kungsfiskare och strömstare. I omedelbar anslutning till ån häckar lärkfalk. I de strandnära lövskogarna finns en stabil stam av mindre hackspett.

En av de mer exklusiva djurarterna i området är uttern som har en stark population i vattensystemet. Under vinterhalvåret kan du vid bra snöförhållanden hitta spår och så kallade "utterkanor" när de rutschat ner mot vattnet. Uttern är fridlyst och sällsynt i Sverige.

I Årån finns också ett mycket värdefullt bestånd av storvuxen och snabbväxande öring. Öringen är för sin existens beroende av strömmande och forsande partier. Flera undersökningar har visat att det finns rikligt med olika bottendjur, framför allt insekter, i Årån. Många är hotade och sällsynta arter. Även floran utefter Årån och på öarna ute i ån är artrik och skyddsvärd. Till de ovanligare örterna hör hampflockel, dysäv och ormbunksväxten safsa. Den senare är fridlyst i Jönköpings län.

Foto: Eva Wallander

Friluftsliv

Det finns idag inga leder eller andra anordningar för friluftslivet i området. Du som besökare är välkommen att utforska området på egen hand. Tänk på att det råder förbud mot kanoting under häckningsperioden 1 mars till 15 juli och på grund av öringlek perioden 1 oktober till 30 november.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Inom Åråns naturreservat är det förbjudet för allmänheten att:

  • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn
  • paddla kanot under tiden 1 mars till 15 juli och 1 oktober till 30 november utöva forsränning
  • göra upp eld
  • tälta
  • störa djurlivet genom närgånget uppträdande vid till exempel fågelbo, lya eller gryt.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 1998
Storlek: 96 hektar
Kommun: Värnamo
Ägare: Privata, staten
Läge: Värnamo kommun, mellan sjöarna Lången och Furen, cirka 20 kilometer sydost om Värnamo
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla