Bäckafall

Foto: Länsstyrelsen

Miljön i naturreservatet Bäckafall är mycket varierad och har under årens gång använts till både odling, skogsbruk och bete. Gammal barrskog blandas med våtmark, skogsbete och öppna betesmarker och. Här finns en stor artrikedom med flera ovanliga växter och insekter.

Syfte

 • bevara en äldre granskog med källmiljöer och grov asp, samt för delar av skogen bevara en betespräglad skogsmiljö
 • bevara en artrik kryptogamflora
 • bevara brynmiljöer och öppna betesmarker
 • ge möjlighet till natur- och kulturmiljöupplevelse inom ramen för bevarandet av naturvärdena

Växt- och djurliv

Skogen består till största delen av äldre granskog som växer på frisk mark. Området är ganska platt, men det finns sänkor där vattenkällor gör marken fuktig. Där växer sumpskog med både gran och lövträd. Skogen har länge använts för skogsbete och i skogen finns det flera grova träd. Kraftiga gamla aspar, tallar, granar och björkar är värdefulla inslag liksom döda träd. I Bäckafall finns det flera ovanliga lavar, svampar och mossor exempelvis aspgelélav, gytterlav, vedticka, långfliksmossa och västlig hakmossa.

I naturreservatet pågår restaureringen och skötseln av ett stort skogsbetesområde. Nu kan man återigen hitta soliga gläntor och trampade kostigar. Många insekter, till exempel hornssteklar och långhorningar, trivs i den solvarma döda veden som finns på olika platser i reservatet. Kraftledningsgatan som skär genom reservatet ingår till stor del i betesmarken. På den betade marken växer bland annat slåttergubbe, ängsvädd, brudborste och jungfrulin.

Historia

Bäckafall har både i forntid och nutid använts för skogsbruk och bete. Strax söder om reservatsgränsen låg tidigare torpet Ingridtorp. Torpet finns inte kvar idag och i betesmarken syns odlingsrösen och åkerytor. I granskogen på höjden i reservatets södra del, nära Ingridtorp, ligger ett gravröse från bronsåldern. Det finns ihopplockade stenhögar, röjningsröseområden, på flera ställen i naturreservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller liggande eller stående, levande eller döda träd eller buskar
 • klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet
 • elda annat än med medhavd ved
 • tälta mer än en natt
 • framföra motorfordon annat än på befintlig väg, för jordbrukets behov eller för uttransport av fälld älg med mindre fordon på fastmark
 • parkera annat än på anvisad parkeringsplats
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2006
Storlek: 67 hektar
Ägare: Staten
Kommun: Nässjö
Läge: Cirka 4,5 kilometer sydväst om Nässjö kyrka
Naturtyp: Äldre granskog, granungskog, kalmark, tallsumpskog, lövsumpskog, blandlövskog, trädklädd betesmark, öppen hagmark, åker, våtmark.
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkeringsplats och strövstig

Hitta hit

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss