Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hökesån Lampen

Ett vattendrag i sol och skugga. Det ligger död ved i vattnet och det står barr- och lövträd längs med åkanten. 

I Hökesån finns fyra reservat som sitter ihop, men är bildade vid olika tidpunkter. Ett av dem är Hökesån Lampen. Här finns stora naturvärden, men området är otillgängligt och svårt att utforska. Det finns dock tre större vägar som korsar Hökesån inom reservatsområdet, och här kan man stanna till och kika!

Welcome to Hökesån Lampen!

Hökesån Lampen is one of four connected nature reserves along Hökesån. This meandering stream is valuable because of its animal life. Fish like trout, alpine bullhead and grayling are mating here. At some places there are colonies of the rare and protected freshwater pearl mussel. This freshwater pearl mussel can reach ages above 200 years, but it is very sensitive when it comes to reproducing. In this area the conditions are good enough for it to reproduce which make this reserve very valuable.

The area also contains a lot of dead wood which give insects, fungi, lichens and mosses a good habitat. And where there are lots of insects, the insects eating birds will come. Except from woodpeckers this reserve also houses i.e. white-throated dipper, grey wagtail and common kingfisher.

Explore the reserve

There are no footpaths or other facilities in Hökesån Lampen. If you want to visit it anyway you should have good shoes and a stubborn mind. At three places, Hökesån Lampen is crossed by the road, and here you can stop and have nice views of the stream and the forest that surrounds it. If you want to enjoy Hökesån where it is a lot easier to walk around, we recommend you to visit its neighbour reserve, that is called Hökesån Habo. It goes through the small town Habo and is easy to reach.

Hökesån nature reserve

The other nature reserves that covers Hökesån are find here:

Hökesån nedre

Hökesån-Hallebo

Regulations for visitors

The usual right of public access do not fully apply in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • destroying or damaging permanent natural objects or surface formations
 • damaging fallen or standing trees and bushes
 • digging up plants
 • putting up any kind of sign or poster without permission from the County Administrative Board.

Syfte

Reservatets syfte är att:

 • bevara och stärka biologisk mångfald knuten till strömmande vattendrag med fria vandringsvägar och lämpliga miljöer för öring, flodpärlmussla och andra vattenlevande organismer
 • vårda, bevara och nyskapa en varierad skog med dess biologiska mångfald och dess ekologiska funktion som kantzon mot vattendraget.

Växt- och djurliv

Vattnet i Hökesån Lampen är ömsom snabbt strömmande och ömsom lugnt rinnande. Den varierande vattenhastigheten ger en stor mångfald av olika arter. Hela Hökesån är värdefull på grund av sin artrika fiskfauna. Förutom fiskar som bergsimpa, harr och vätteröring finns här rundmunnen flodnejonöga och den sällsynta flodpärlmusslan. Den kvicka strömstaren häckar här, liksom den långstjärtade forsärlan. Strömstaren dyker ner under vattnet för att fånga insekter medan forsärlan vadar omkring i vattnet och plockar insekter vid vattenytan. Har du riktig tur kan du också se den färggranna kungsfiskaren svischa förbi!

Skogen kring Hökesån består till största delen av gransumpskog och lövsumpskog med höga botaniska värden. Här finns till exempel dunmossa, kattfotslav, strutbräken, kärrfibbla och gullpudra. I skogen finns det också gott om död ved. Det gynnar många svampar och insekter, och där det finns gott om insekter finns det också insektsätande fåglar, som till exempel hackspettar.

Längs med stora delar av Hökesån Lampen växer det träd. Träden skuggar vattendraget men förhindrar också erosion i och med att rötterna binder jorden. Dessutom hindrar de att för mycket näring rinner ner från omgivande marker. Träd som ramlar ner i vattnet gör att den biologiska mångfalden ökar. Här skapas gömställen för småfiskar och insekter, och den döda veden bidrar också med mat.

Historia

Hökesån är även intressant för sin kulturhistoria. Längs ån har man funnit stenyxor och bearbetad flinta. Det vittnar om att människor levt på den här platsen sedan väldigt lång tid tillbaka.

Under lång tid har ån utnyttjats för fiske. Den har också varit kraftkälla till ett stort antal kvarnar, stampar och fabriker. Stampar är stora hammare som kan drivas av vattenkraft och till exempel användas vid smide.

Restaurering

I västra delen av reservatet, vid bron Lampen finns en fiskväg som hjälper Hökesåns öring att vandra.

Friluftsliv

Den som vill upptäcka Hökesån Lampen måste vara envis och ha bra skor. Vill man se Hökesån lämpar sig den delen som rinner genom Habo betydligt bättre. Även i Hökesån nedre finns en markerad stig.

Hökesån Lampen korsars dock av vägar på tre ställen, och där kan man få en möjlighet till en lätt utsikt över ån.

Hökesån

Hökesån nedre

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut. Inom naturreservatet Hökesån Lampen är det förbjudet för allmänheten att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller delar av liggande eller stående
  döda träd eller buskar
 • gräva upp växter.

Inom naturreservatet är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

 • varaktigt sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Upplysning: Länsstyrelsen vill gärna få information vid underhåll av befintliga avlopps- och bevattningsanläggningar i naturreservatet. På så vis kan åtgärderna planeras tillsammans så att påverkan på naturvärderna blir så små som möjligt. Kontakta förvaltaren av naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslutsår: 2021
Storlek: 20,9 hektar, varav 0,8 hektar vatten
Naturtyp: Vattendrag, gransumpskog, lövsumpskog, lövskog.
Kommun: Habo
Läge: 5 kilometer väster om Habo samhälle och cirka 250 meter söder om Habo kyrka
Markägare: Kyrkan
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Reservatet är alldeles nytt och har ännu inga informationsskyltar.

Hitta hit

Vägbeskrivning:
Hökesån Lampen korsas av tre vägar. För att nå de östra delarna, åk till Habo kyrka. Fortsätt söderut på väg 1815. Efter cirka 200 meter delar sig vägen. Håll vänster för att komma till den östra spetsen som ligger i närheten av Habo kvarn. Håll höger för att korsa Hökesån på ställe nummer två.

För att komma till västra delen, håll väster vid Habo kyrka, skyltat V Bäckebo. Efter knappt 800 meter, sväng vänster ner mot Ljunga. Efter drygt 400 meter korsar du Hökesån. Där finns också ett omlöp som fiskar kan vandra i.

Koordinater till nordöstra hörnet:
57°52'59.20"N, 14°1'24.52"E
57.88311, 14.02348

Tillgänglighet

Hökesån Lampen är naturskönt men svårframkomligt. Det planeras inga andra anordningar än informationsskyltar i området. Än finns det dock inga informationsskyltar utsatta.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss