Snöfall i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Långelaggen

Öppen mosse med spridda martallar på. I bakgrunden en fastmarksö med skog på. I förgrunden en lite högre martall.

Foto: Claes Uhlén

Den allra största delen av Långelaggens naturreservat består av en svagt välvd mosse. Den är näringsfattig och blöt och här klarar endast naturens riktiga tuffingar av att leva. I sluttningarna i öster springer källvatten fram och ger en artrik miljö.

Welcome to Långelaggen!

This nature reserve is mainly a valuable mire. In the eastern part there is a ridge from which spring water flows. The water brings minerals and creates a species rich habitat.

Explore the reserve

This reserve is very hard to visit. There is no parking and no other facilities than an information sign. Since it is a wetland and there are no paths, it is difficult to walk in the area. If you want to visit a wetland we can recommend you to go to Dumme mosse, Store mosse or Anderstorps stormosse instead.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • destroying or damaging fallen or standing dead trees
 • making fires if you haven't brought your own firewood
 • biking or riding
 • disturbing animal life
 • driving a motor vehicle, with exception for hunters that are allowed to use a small vehicle for transporting dead moose out of the area, as long as the ground has good bearing capacity
 • setting up a caravan or motorhome
 • picking or collecting mosses, lichens or fungi, with exception from picking mushrooms for household requirements
 • collecting invertebrates
 • putting up any kind of sign or poster
 • using the area for organized competitions, training activities or camp activities.

Syfte

 • bevara en orörd och mångformig myr
 • bevara och utveckla en källpåverkad sumpskog och rikkärr samt de arter som är knutna till dessa miljöer
 • bevara de listade habitaten enligt EU:s art- och habitatdirektiv i gynnsamt tillstånd

Växt- och djurliv

Långelaggen är en svagt välvd mosse som är glest bevuxen med martall och björk. På marken växer myrlilja, tuvull, ljung, klockljung och kråkbär. I mossens ytterkanter växer sumpskog som mest består av tall. På fastmarken runt mossen växer tallskog i varierande ålder, förutom i reservatets nordöstra del där det finns äldre granskog med inslag av lövträd.

Öster om Långelaggen ligger byn Stora Svalås på en åsrygg och delar av åsens västra sida ingår i reservatet. Flera vattenflöden tränger fram i sluttningen och på vissa ställen finns utfällningar av järnockra.

Vattnet som rinner fram här innehåller mycket mineraler och skapar en rik växtlighet med bland annat kärrfibbla, slåtterblomma och gullpudra. Här växer också ovanliga mossor, till exempel purpurmylia och långfliksmossa.

Opåverkad av människan

Tidigare har förmodligen delar av sluttningen mellan Stora Svalås och myren använts till slåtter och bete. Själva mossen är i stort sett opåverkad av människan med undantag av ett dike i norr samt en liten väg som går över mossen vid reservatsgränsen i söder.

Även vattendrag och källådror i området är i stort sett orörda. Långelaggen är naturreservat just för att bevara den orörda naturen och de arter som finns här.

Friluftsliv

Det är sankt och blött i stora delar av reservatet och det finns inga anordningar som underlättar för besökare. Du är förstås välkommen hit ändå, på naturens egna villkor. Vill du besöka mossar som är betydligt mer lättillgängliga kan vi tipsa om Store Mosse nationalpark eller Dumme mosse.

Store Mosse nationalpark

Dumme mosse

Foto: Claes Uhlén och Eva Wallander.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka Långelaggen men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada liggande eller stående döda träd
 • elda annat än med medhavd ved
 • cykla eller rida
 • störa djurlivet
 • framföra motordrivet fordon, med undantag för uttransport av fälld älg med mindre fordon på fastmark
 • ställa upp husvagn eller husbil
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar, med undantag av matsvamp
 • samla in ryggradslösa djur
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller lägerverksamhet.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2006
Storlek: 66,2 hektar
Naturtyp: Mosse, sumpskog, rikkärr, barrblandskog
Kommun: Gnosjö
Läge: Drygt två kilometer söder om Källeryds kyrka
Markägare: Staten och privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla.

Hitta hit

Från Gnosjö:
Ta väg 151 norrut mot Hestra. Efter ungefär 4 kilometer, sväng av mot Hagelstorp. Kör till Hagelstorp. När du kommer till en T-korsning, sväng höger mot Nissafors. Efter 1,3 kilometer (Strax innan Stora Svalås) ligger reservatet 300 meter in på vänster sida om vägen. Det finns ingen parkering i anslutning till reservatet. För att komma till informationsskylten, gå in skogsbilvägen som går parallellt med elledningarna. Efter cirka 350 meter kommer reservatet och informationsskylten på höger sida.

Koordinater till informationsskylten:
N 57° 23' 2.47", E 13° 38' 35.00"
57.38402, 13.64306

Tillgänglighet

Långelaggen är en våtmark som är svårframkomlig. Här finns inga anlagda stigar och ingen parkering.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss