Långelaggen

I Långelaggens naturreservat finns en orörd mosse och en stor artrikedom. I området finns också ett rikkärr, något som är mycket ovanligt i den här delen av länet.

Syfte

 • bevara en orörd och mångformig myr
 • bevara och utveckla en källpåverkad sumpskog och rikkärr samt de arter som är knutna till dessa miljöer
 • bevara de listade habitaten enligt EU:s art- och habitatdirektiv i gynnsamt tillstånd

Växt- och djurliv

Långelaggen är en svagt välvd mosse som är glest bevuxen med martall och björk. På marken växer myrlilja, tuvull, ljung, klockljung och kråkbär. I mossens ytterkanter växer sumpskog som mest består av tall. På fastmarken runt mossen växer tallskog i varierande ålder, förutom i reservatets nordöstra del där det finns äldre granskog med inslag av lövträd.

Öster om Långelaggen ligger byn Stora Svalås på en åsrygg och delar av åsens västra sida ingår i reservatet. Flera vattenflöden tränger fram i sluttningen och på vissa ställen finns utfällningar av järnockra.

Vattnet som rinner fram här innehåller mycket mineraler och skapar en rik växtlighet med bland annat kärrfibbla, slåtterblomma och gullpudra. Här växer också ovanliga mossor, till exempel purpurmylia och långfliksmossa.

Opåverkad av människan

Tidigare har förmodligen delar av sluttningen mellan Stora Svalås och myren använts till slåtter och bete. Själva mossen är i stort sett opåverkad av människan med undantag av ett dike i norr samt en liten väg som går över mossen vid reservatsgränsen i söder.

Även vattendrag och källådror i området är i stort sett orörda. Långelaggen är naturreservat just för att bevara den orörda naturen och de arter som finns här.

På marken växer myrlilja, tuvull, ljung, klockljung och kråkbär. Foto: Joanna Stenback

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka Långelaggen men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada liggande eller stående döda träd
 • elda annat än med medhavd ved
 • cykla eller rida
 • störa djurlivet
 • framföra motordrivet fordon, med undantag för uttransport av fälld älg med mindre fordon på fastmark
 • ställa upp husvagn eller husbil
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar, med undantag av matsvamp
 • samla in ryggradslösa djur
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller lägerverksamhet.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 2006
Storlek: 66,2 hektar
Ägare: Staten och privata markägare
Kommun: Gnosjö kommun
Läge: 2 kilometer söder om NIssafors
Naturtyp: Öppen myr, tallsumpskog, tall- och grandominerad barrskog, rikkärr
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla, iövrgt finns inga iordningställda anordningar inom reservatet.