Bottnaryds urskog

Naturreservatet Bottnaryds urskog är en mycket gammal barrskog, märkt av ålder och vind. Martallarna är grova och vridna. Torrakor (torkade träd) och omkullfallna träd ligger orörda och berättar om hur de en gång besegrats av vädrets makter.                 

Bottnaryds urskog ligger strax öster om Bottnaryds samhälle,  inom det så kallade Bottnarydsfältets isälvsavlagringar. Delar av skogen växer på en tydligt markerad rullstensås och i naturreservatet finns även en högmosse och en liten göl.

Syfte

 • bevara och återskapa en talldominerad barrnaturskog och att bevara de arter som är knutna till denna,
 • bevara de listade habitaten enligt EU:s art- och habitatdirektiv i gynnsamt tillstånd,
 • bevara variationen i jordarter och landformer samt de processer som påverkat och påverkar jordytan,
 • ge möjlighet till naturupplevelse och naturstudier, inom ramen för bevarandet av naturvärdena.

Växt- och djurliv

Skogen består av 300-400-åriga tallar och upp till 200 år gamla granar. Floran och svampfaunan är rik och intressant, framför allt växer mängder av olika svampar, mossor och lavar på träden. I reservatet finns även intressanta insekter som till exempel vedlevande skalbaggar. Älg och rådjur vistas i området och ett stort antal fåglar häckar i de talrika boträden. En grupp fåglar som trivs bra i området är hackspettar, bland annat uppträder tretåig hackspett regelbundet i naturreservatet.  Bland övriga fåglar är det korsnäbbar och mesfåglar som är vanligast förekommande.

Friluftsliv

Det går en led rakt igenom västra delen av Bottnaryds urskog. Den går via parkeringen. Utgår från parkeringen gör också den markerade rundslinga som är drygt två kilometer lång och som går genom stora delar av reservatet.

Foto: Claes Uhlén

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål
 • skada levande eller döda, stående eller liggande träd eller buskar
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar, med undantag av matsvamp
 • samla in ryggradslösa djur
 • klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet
 • cykla eller rida
 • elda
 • tälta
 • framföra motordrivet fordon, med undantag för mindre fordon på fastmark för uttransport av fälld älg
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn
 • sätta upp tavla, affisch, skylt, inskrift, eller därmed jämförlig anordning.  

Utöver vad som annars gäller är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller liknande verksamhet. 

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 1969 och reviderat 2004
Storlek: 37,6 hektar (utvidgades 2004)
Kommun: Jönköping
Läge: Strax öster om Bottnaryd. Kollektivtrafik finns i närheten, se busslinje 131. Hållplatsen heter Bottnaryd Nygatan.
Ägare: Svenska Kyrkan
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkeringsplats, informationstavla och strövstig; Södra Vätterleden går igenom området.

Hitta hit

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss