Källenäs

Upplev urskogslik tallskog på Källenäs. Foto: Anders Hildingsson

Naturreservatet Källenäs domänreservat är en gammal urskogslik tallskog på sandmark. Marken är fattig på arter men på de åldriga tallarna växer rikligt med hänglavar.

Söder om Källenässjön ligger Källenäs, en av länets få tallhedsnaturskogar. Området blev naturskyddat 1937 som domänreservat och ombildades till naturreservat 1996.

Syfte

 • bevara den gamla barrskogen med de arter som är knutna till den. Skogen ska lämnas till fri utveckling.

Växt- och djurliv

De äldsta tallarna är cirka 200 år och här finns gott om så kallade torrakor (döda träd) och lågor (liggande trädstammar) som tillför extra näring till den magra tallheden.

I områdets sydöstra del växer också en hel del gran. Terrängen i området är flack och marken är torr och sandig. Torrast är det i västra delen av reservatet, här växer nästan bara lavar på marken. Trots det magra underlaget är skogen ganska tät.

Sandbarrskogar är naturligt artfattiga men i Källenäs finns det gott om hänglavar som till exempel garnlav och talltagel.

I dessa miljöer trivs främst småfåglar som olika mesar exempelvis tofsmes, svartmes och talltita. Hackspettsarten spillkråka bygger gärna sina bon i de gamla tallarna. Under vår och sommar häckar grå flugsnappare och rödstjärt i skogen.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut. Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • tälta
 • elda
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
 • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär eller matsvamp
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • fånga eller samla in ryggradslösa djur
  snitsla spår eller ordna orienteringskontroll.
 • Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Beslutsår: Avsattes som domänreservat 1937, omvandladess till naturreservat 1996.
Storlek: 7,8 hektar
Ägare: Statligt
Kommun: Jönköping
Läge: Cirka 25 kilometer sydväst om Jönköping
Naturtyp: Urskogslik tallskog
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla.