Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Karlstorps tallskog

Gles tallskog med gott om död ved och bärris på marken.

Foto: Claes Uhlén

I Karlstorps tallskog står det träd som överlevt tre skogsbränder! De segvuxna tallarna från Gustav III:s tid ger en trollsk inramning. I vissa delar av området täcker renlavsmattorna marken, och hänglavarna sitter som grå skägg på grenarna.

Welcome to Karlstorps tallskog!

In this nature reserve you can find trees that are 250 years old. Some of the old pines have survived three wild fires! When a fire passes by there can be a wound on the tree. If the tree survives, it heals itself with resin, and as time goes it covers the wound with new bark in a way that forms a very special scar. There are thus trees with three fire made scars of different ages in this area.

There are small patches of wet areas, swamp forests, but most of the reserve is dry and parts of the ground are covered with lichens. The forest consists mainly of pine trees, but you can also find slow-growing spruces here. Birds that are found here are for example capercallie and black woodpecker.

Explore the reserve

Karlstorps tallskog is pretty flat and easy to walk in, but here are no hiking trails or paths. There is no parking area connected to the reserve. The only facility you find here is an information sign. In parts of the reserve lots of dead wood is lying on the ground. You are of course welcome to visit the reserve anyway, we just want to make sure that your expectations correlate with reality.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • felling, breaking twigs or in any other way damaging living or dead trees
 • destroying or damaging permanent natural objects or surface formations
 • making a fire if you haven't brought your own firewood
 • collect invertebrates with killing traps
 • picking or collecting mosses, lichens or fungi living on wood with exception from occasional specimen needed for determination of species that cannot be done out in the field
 • permanently setting up a motor vehicle or trailer
 • permanently putting up any kind of sign or poster.

Syfte

Syftet med reservatet är att:

 • bevara ett sammanhängande område med brandpåverkad tallskog med hög ålder
 • bevara en mosaik av små sumpskogar och mossmarker
 • bevara och främja goda livsmiljer och en rik biologisk mångfald knuten till äldre, brandpåverkad tallskog
 • ge möjligheter till naturupplevelse och ett rörligt friluftsliv inom ramen för bevarandet av naturvärdena.

Växt- och djurliv

Skogen består av tall och gran som vuxit länge och långsamt på samma plats. Här finns träd som är 250 år gamla och som har överlevt flera bränder. I reservatet finns även mindre myrmarksområden och sumpskogar.

Den gamla skogen är viktig för många skyddsvärda och hotade arter. De äldsta tallarna avslöjar sig dels genom sin pansarbark, som ser ut lite som krokodilskinn, och dels genom att de har flera brandljud, de avlånga ärr som bildas efter att de har skadats av skogsbrand. På trädens grenar hänger skägglika hänglavar, och på marken finns det tjocka lavmattor och mosstäckta stenblock.

Här i Karlstorp trivs bland annat tjädern som är vår största hönsfågel. Dess säregna spel kan upplevas under våren. Här finns också spillkråkan som hackande söker efter insekter i träden.

Friluftsliv

Det finns inga andra anordningar i Karlstorps tallskog än en informationsskylt. Det är relativt lätt att promenera i reservatet eftersom det är platt. Du kan dock få kliva över grenar och stammar eftersom de lämnas kvar till glädje för lavar, svampar, mossor, insekter och andra som är beroende av död ved.

Foto: Claes Uhlén.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut. Inom naturreservatet Karlstorps tallskog är det förbjudet för allmänheten att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller liggande eller stående
  döda träd eller buskar
 • göra upp eld annat än med medhavd ved
 • samla in ryggradslösa djur med fällor som dödar
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller tickor, med undantag för
  insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter
  sig göras i fält
 • varaktigt ställa upp motorfordon eller släpvagn
 • varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2019
Storlek: 30,1 hektar, varav 0,4 hektar vatten
Naturtyp: Talldominerad gammal barrskog
Kommun: Vetlanda
Läge: 5 kilometer norr om Pauliström, 1 kilometer öster om Karlstorp
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Det finns en informationsskylt, men inga andra anordningar i reservatet.

Hitta hit

Karlstorps tallskog ligger (fågelvägen) ungefär 25 kilometer nordost om Vetlanda och 12 kilometer söder om Mariannelund.

Från Mariannelund:
Väg 40 bryts av en rondell. Där tar du vägen som är skyltad mot Karlstorp (väg 919). Vägen delar sig några gånger, men följ bara skyltarna mot Karlstorp. När du är framme i Karlstorp tar du vänster vid skylten "Silverdalen 19". Efter ungefär 650 meter går det in en omärkt skogsväg till vänster. Reservatet ligger ungefär 600 meter in på den vägen (håll vänster när vägen delar sig om du vill komma till informationsskylten).

Från Kvillsfors:
Från väg 47 (som går mellan Vetlanda och Målilla), ta Stationsgatan (väg 900) norrut. Det är skyltat mot Pauliström och Ökna. Efter cirka 300 meter svänger du vänster i fyrvägskorsningen (fortfarande skyltat Pauliström/Ökna). I Pauliström tar du höger i T-korsningen, mot Järnforsen. Efter knappt 3 kilometer svänger du vänster mot Karlstorp. När du är framme i Karlstorp tar du höger vid skylten "Silverdalen 19". Efter ungefär 650 meter går det in en omärkt skogsväg till vänster. Reservatet ligger ungefär 600 meter in på den vägen (håll vänster när vägen delar sig om du vill komma till informationsskylten).

Koordinater (till informationsskylten):
57°30'55.70"N, 15°31'54.06"E
57.51547, 15.53168

Tillgänglighet

Karlstorps tallskog är ett reservat som inte prioriteras ur friluftssynpunkt. Här finns en informationsskylt, men ingen parkering.

Reservatet är relativt platt och lättframkomligt. De träd och grenar som faller till marken får dock ligga kvar och här finns inga markerade stigar.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss