Karlstorps tallskog

Gles tallskog.

Välkommen ut i ett skogsområde där de segvuxna tallarna från Gustav III tid ger en trollsk inramning.

Karlstorps tallskog är ett 30,1 ha stort tallskogsområde där de äldsta träden är uppemot 250 år gamla. I området finns även mindre myrmarksområden och sumpskogar. Den gamla skogen är bra livsmiljöer för många skyddsvärda och hotade arter. De gamla träden med pansarbark och brandljud, hänglavar, död ved, tjocka lavmattor på berghällar och mossbevuxna stenblock bidrar till områdets höga skyddsvärde. I skogen trivs bland annat vår största hönsfågelart tjäder vars säregna spel kan upplevas under våren.

Syftet med att bevara Karlstorps tallskog är att:

 • bevara ett sammanhängande område med senvuxen, brandpåverkad tallskog med hög ålder
 • bevara en mosaik av små sumpskogar och mossmarker med hög grad av naturlighet
 • bevara och främja goda livsmiljöer och en rik biologisk mångfald knuten till äldre, brandpåverkad tallskog
 • ge möjlighet till naturupplevelse och ett rörligt friluftsliv, inom ramen för bevarandet av naturvärdena

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller liggande eller stående
  döda träd eller buskar
 • göra upp eld annat än med medhavd ved
 • samla in ryggradslösa djur med fällor som dödar
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller tickor, med undantag för
  insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter
  sig göras i fält
 • varaktigt ställa upp motorfordon eller släpvagn
 • varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig
  anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 2019
Storlek: 30,1 hektar (ha), varav vatten 0,4 ha
Kommun: Vetlanda
Läge: 5 km norr om Pauliström, 1 km öster om Karlstorp
Ägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län