Huluskogen

Foto: Johan Rova

Naturreservatet Huluskogen är ett varierat och värdefullt område som är värt att skyddas, inte minst för förekomsten av större vattensalamander.

På östra sidan om en sprickdal ligger Huluskogen, ett bergigt höjdområde bevuxet med gammal mossrik blåbärsgranskog, hällmarkstallskog och inslag av lövträd. Syftet är att bevara och förstärka ett naturskogs­område med flera olika biologiskt värdefulla småbiotoper.

Växt- och djurliv

Skogen är drygt 100 år, med enstaka äldre träd. Uppe på höjden ligger Toppegölen i en gryta i berget. I och runt gölen växer starr och örter, och här finns även större vattensalamander, ett hotat och fridlyst groddjur.
Norr om gölen sluttar terrängen mot en sänka. Här mynnar små källor, vilka ger upphov till en vegetation med många och krävande arter.

På den skogbeklädda östra sluttningen växer mest gran. I det artrika mosstäcket, med bland annat vågig sidenmossa, växer orkidén knärot. Västra branten är raka motsatsen med torra sprickrika bergväggar, rasmarker och fler lövträd. I södra delen finns ett område med grövre skog och större inslag av örter och här kan du hitta arter som blåsippa, trolldruva och dvärghäxört. Här finns även en alsumpskog, där smältvattnet blir stående under våren.

Huluskogen är en utmärkt miljö för fåglar som hackspettar, mesar och sångare. Under våren ljuder skogen av sång då tal, -dubbel- och rödvingetrastar sjunger. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • parkera annat än på parkeringsplats
 • framföra motorfordon
 • ställa upp husvagn, husbil eller tälta
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
 • cykla eller rida
 • medföra okopplad hund
 • elda
 • klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet genom närgånget uppträdande
 • skada levande eller döda träd och buskar till exempel genom att fälla träden
 • plocka eller gräva upp växter eller växtdelar med undantag från bär och svamp för husbehov
 • samla in eller flytta insekter eller andra ryggradslösa djur
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2001
Storlek: 40 hektar
Ägare: Privat
Kommun: Tranås
Läge: Vid Stensjön, cirka 7 kilometer norr om Örserum kyrka
Naturtyp: Barrskogsbeklätt höjdområde
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkering, Informationstavla och vandringsled.

Hitta hit

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Helena Jonsson

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss