• Eldningsförbud i hela länet

    Nu är det eldningsförbud i hela Jönköpings län. Nu är brandrisken stor och samtliga kommuner i länet har beslutat om eldningsförbud för att minska risken för brand i skog och mark. Förbudet gäller från och med kl. 10.00 tisdag 30 maj och tills vidare.

Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Höghult södra

Foto: Claes Uhlén

Höghult södra ligger i direkt anslutning till naturreservat Höghult, i det sydöstligaste hörnet av Vetlanda kommun. De gamla träden tillsammans med förekomsten av hänglavar, död ved, tjocka lavmattor på berghällar och block, små sumpskogspartier, vattendrag, lövträd med mera bidrar till områdets höga naturvärden.

Syfte

Syftet är att bevara en äldre talldominerad barrblandskog med inslag av lövträd med dess biologiska mångfald.

Växt- och djurliv

Området består av barrblandskog med inslag av hällmarksskog och små områden med sumpskog. Skogen är nästan uteslutande talldominerad men bestånd med gran finns och enstaka lövträd av främst björk och asp finns inklämda mellan barrträden. Marken är mager och tallarna är ofta ganska klena även om de är gamla, de äldsta är ca 150 år.

Området har varit mer öppet tidigare, en del av granarna har många och grova grenar långt ner på stammen. Det finns en hel del både levande och döda enbuskar vilket tyder på att området har varit mer öppet. Det finns en del död ved av olika ålder och grovlek, både stående och liggande. På marken växer det blåbär och lingon. Över marken finns husmossa och väggmossa som ett täcke förutom på den solbelysta hällmarken som är renlavarnas rike.

Hänglavar av både tagel- och skägglav hänger och slingrar sig kring granarnas grenar. Signalarterna grynig blåslav och långfliksmossa har noterats i området. Närmast ån finns det ett översvämningspåverkat område där det växer pors. Bland fågellivet finns de typiska arterna för sådana här miljöer som hackspettar och skogsmesar. Tjäder är påträffad i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller liggande eller stående
    levande eller döda träd eller buskar
  • ställa upp husvagn, släpvagn, husbil eller motorfordon
  • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Areal: 14,4 hektar
Kommun: Vetlanda
Läge: 5 km SO om Näshults kyrka
Ägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla

Hitta hit

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet