Höghult södra

Ett stort block på lavklädd mark där det även växer bärris. I bakgrunden tall- och granskog.

Foto: Claes Uhlén

Här i Höghult södra finns gamla träd, hänglavar, död ved, tjocka lavmattor på berghällar och block, små sumpskogspartier, vattendrag, och enstaka lövträd. Allt detta tillsammans ger området höga naturvärden.

Welcome to Höghult södra!

This nature reserve share its nothern border with Höghult nature reserve. The soil layer is generally thin and the bedrock is visible on many places. The forest mainly consists of pine and spruce but there are also some birch and aspen. There are only a few signs of forestry in this reserve, och even though the pines are relatively thin they can be up to 150 years old.

If you have an eye for it you can find traces from an old cottage and its farmland.

Explore the reserve

You are welcome to visit this reserve, but there are no facilities here except from an information sign. Take care of yourself and the nature!

Höghult nature reserve

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • destroying or damaging permanent natural objects or surface formations
 • destroying or damaging fallen or standing, living or dead, trees or bushes
 • setting up a caravan, trailer, motorhome or motor vehicle
 • putting up any kind of sign or poster.

Syfte

Syftet med reservatet är att:

 • bevara en äldre talldominerad barrblandskog med inslag av lövträd med desss biologiska mångfald.

Historia

Skogen i de östra delarna av reservatet saknar till stora delar synliga spår av skogsbruk. Man har tagit ut enstaka träd och tagit reda på vindfällen, men i övrigt har skogen fått sköta sig själv sedan skogsbetet upphörde. På kartor från 1700- och 1800-talen användes marken till utmarksbete, förutom området närmast ån som användes till madslåtter. På laga skifteskartan från 1842 har det tillkommit två stugor nära ån, dels torpstugan Stenbrohult och dels en stuga med ängsmark runtomkring. Den senare stugan kan ha varit en ängslada. Knutet till Stenbrohult fanns en källare, odlingsytor och odlingsrösen. Rester av dessa kan du se fortfarande.

Växt- och djurliv

Höghult södra delar sin norra gräns med naturreservatet Höghult. Båda reservaten är relativt kuperade och bitvis blockrika. I Höghult södra bryter bryter berggrunden igenom på flera ställen, så jordlagret är generellt sett tunt. Skogen är en barrblandskog med majoritet av tall, men på några ställen dominerar granen. Det finns också små områden av sumpskog och relativt gott om död ved. Enstaka lövträd, främst björk och asp blandar sig med barrträden. Den magra marken gör att tallarna är klena även när de är gamla. De äldsta exemplaren är ungefär 150 år gamla.

Man kan se på levande och döda enbuskar och på grova grenar långt ner på granarnas stammar att området en gång i tiden varit mer öppet än det är idag. Marken täckt av bärris, husmossa och väggmossa där jordlagret är lite djupare, och olika sorters renlavar på hällmarken. Från träden hänger det rikligt med tagellavar och skägglavar. Man har även hittat långfliksmossa, grynig blåslav och tjäder i reservatet.

Friluftsliv

Det finns inga anordningar som underlättar för friluftslivet i varken Höghult eller Höghult södra. Målet med naturreservaten är att bevara den gamla orörda skogen och vildmarkskänslan. Du är självklart välkommen att besöka reservaten ändå på naturens egna villkor. Terrängen är kuperad och blockrik, och på enstaka platser brant. Det går två vägar genom reservaten, en i söder och en i norr.

Foto: Claes Uhlén

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller liggande eller stående
  levande eller döda träd eller buskar
 • ställa upp husvagn, släpvagn, husbil eller motorfordon
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2016
Storlek: 14,4 hektar, varav 0,6 hektar vatten
Naturtyp: Barrblandskog, våtmark
Kommun: Vetlanda
Läge: Ungefär 5 kilometer nordost om Näshults kyrka
Markägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationsskylt.

Hitta hit

Från Vetlanda:
Åk väg 125 mot Nye. Passera Nye och fortsätt ungefär 12 kilometer på väg 125. Sväng vänster in på en grusväg där det är skyltat med "Höghult 7". Ungefär 5 kilometer in på den vägen står informationsskylten för Höghult och Höghult södra.

Koordinater till informationstavlan:
N 57° 14' 48.49", E 15° 27' 34.30"
57.24680, 15.45953

Tillgänglighet

Genom Höghult södra går det en liten väg, men det finns inga andra anordningar som underlättar för friluftslivet. Du får besöka reservatet på naturens egna villkor. Terrängen är kuperad och blockig.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss