Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ingaryd

I reservatet finns många olika sorters lövträd som bok, björk, asp och sälg. Foto: Länsstyrelsen.

Ingaryd är en äldre, välbevarad gård med både skog- och jordbruksmark som har stor artrikedom. Området är mycket välbesökt och flera stigar löper genom terrängen. Reservatet är till för att bevara den biologiska mångfalden i skog och odlingslandskap. Den stora variationen av olika sorters natur gör att många arter trivs i området.

Syfte

 • bevara biologisk mångfald knuten till naturskogsartad barrblandskog, ädellövskog samt ett odlingslandskap med alléer, skyddsvärda träd och lövträdshagmark,
 • vårda och bevara barrblandskog, ädellövskog samt ett odlingslandskap med alléer, skyddsvärda träd och lövträdshagmark
 • ge möjlighet till naturupplevelser inom ramen för bevarandet av naturvärdena.

Växt- och djurliv

En bäck, sumpskogspartier, block och små branter, bidrar till den varierade växtligheten i den gamla barrskogen. Stora delar av skogen är över 100 år. Det finns gott om död ved, både i form av stående döda träd (torrakor) och av döda omkullfallna träd (lågor). I dessa träd trivs många arter, bland annat grön sköldmossa och vedtrappmossa. Den sällsynta arten plattlummer förekommer även i barrskogen.

I reservatet finns också många olika sorters lövträd som bok, björk, asp och sälg. Du kan hitta flera fina gamla ekar i ädellövskogen. På de äldre, grova träden växer ovanliga lavarter som västlig njurlav, gul dropplav, brun nållav och kort parasitspik.

Det småskaliga odlingslandskapet består av åkermark, betesmark, åkerholmar, odlingsrösen och ett stort antal grova träd som ek, ask, alm och björk. En imponerande allé med främst lönn och björk kantar uppfartsvägen till gården från väg 31. Markerna hålls öppna genom betande kor. Det finns gott om blommande träd och buskar på åkerholmar och i bryn. I lövskogens marker kan du under våren njuta av arter som vitsippa, liljekonvalj och blåsippa.

Här finns ett rikt och varierat fågelliv bland annat sångare och hackspettar. Under våren sjuder det av sång i skogen från flugsnappare, svarthättor, grönsångare och lövsångare. På kvällen drar morkullorna runt. Lite mer udda fågelarter är nötkråka och skogsduva.

I träden trivs många arter som grön sköldmossa och vedtrappmossa. Foto: Länsstyrelsen.

Ekar vittnar om forna tider

Grusvägen som sträcker sig över Ingaryds ägor är den gamla vägen från Jönköping och österut. Gården har tidigare haft gästgiveri. Tveta härads tingsplats låg på Ingaryd mellan åren 1723 och 1890.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar eller delar av träd eller buskar
 • plocka eller samla in lavar, mossor eller vedlevande svampar
 • fånga eller samla in ryggradslösa djur
 • elda annat än på anvisad plats och med medhavd ved
 • parkera annat än på anvisad parkeringsplats
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn
 • cykla eller rida annat än på befintliga vägar och anvisade leder
 • sätt upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 2008
Storlek: 52 hektar
Ägare: Föreningen Ingaryds natur
Kommun: Jönköping
Läge: cirka 2,5 km sydöst om Rogberga kyrka, Ingaryd ligger beläget vid väg 31 strax nordväst om Tenhult. Kollektivtrafik i närheten.
Naturtyp: barrblandskog och odlingslandskap, ädellövskog
Anordningar: Informationstavla, parkeringsplats och strövstigar
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län

Hitta hit

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss