Uvaberget Tenhult

Uvaberget reser sig ca 260 meter över havet. Foto: Annika Lindvall.

Uvaberget är ett dramatiskt naturområde med branta klippväggar som bjuder på en vacker utsikt. 

Uvaberget reser sig ca 260 meter över havet (möh) och klippväggen ner mot Tenhultasjön är ca 45 meter hög. Tenhultasjön är 214 möh. Uvaberget är dramatiskt med såväl rasbranter som kala lodväggar. Två små bäckar genomkorsar området och ger sin prägel till den omgivande skogen med avrinning i sjön.

Syfte

 • bevara biologisk mångfald knuten till brantmiljöer, barrnaturskog, betesmark och lövrik strand- och sumpskog
 • ge möjlighet till naturupplevelse och ett rörligt friluftsliv samt bibehålla vissa kulturvärden, inom ramen för bevarande av naturvärden
 • återställa likåldrig granskog till naturskogsartad barrblandskog med stort lövträdsinslag

Växt- och djurliv

Naturreservatet består till större delen av brantmiljöer med barrblandskog. De lätt sluttande partierna med solbelysning bidrar också till den stora variationen. Trädslagen tall och gran dominerar området med undantag för översilad alsumpskog i den norra delen och inne i viken. De högsta naturvärdena finns främst knutet till gamla och grova lågor av gran och till de gamla vidkroniga och senvuxna tallarna som påträffas längs med branterna.

De många olika livsmiljöerna bidrar till en stor mångfald när det gäller både växter och djur. Inom området har de båda rödlistade arterna gränsticka och vedtrappmossa påträffats samt signalarter som exempelvis ullticka, strutbräken och kattfotslav. I betesmarken finns det spår av en betesmarksflora med bland annat stor och liten blåklocka, gulmåra och åkervädd.

Det har observerats spår av insektsarterna granbarkgnagare och bronshjon. Brantmiljöerna och de gamla tallarna är viktiga för häckande fåglar. Från Uvaberget är även sparvuggla, spillkråka och järpe rapporterade. Från närbelägna Tenhultasjön är små- och storlom samt brun kärrhök och fiskgjuse rapporterade.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut. Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål förstöra eller skada döda träd eller buskar eller delar av träd eller buskar
 • elda annat än på anlagda eldplatser samt i anslutning till båtplatsen norr om berget
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar, med undantag av matsvamp för husbehov
 • ställa upp husvagn, släpvagn, husbil eller motorfordon
 • parkera annat än på anvisad plats
 • varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
 • under perioden 1 februari – 15 augusti klättra i berg eller uppehålla sig i brantområdet (markerat på karta bilaga 1).

Inom reservatet är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

 • borra i berg i syfte att fastsätta ny bergbult för klättring
 • uppföra ny klätterled använda reservatsområdet för lägerverksamhet med fler än 30 deltagare. Föreskriften innebär inte att tältning enligt allemansrätten begränsas.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2013
Storlek: 37 hektar
Kommun: Jönköping
Läge: ca 2 km söder om Tenhult
Areal: 37 hektar (ha), varav vatten 19,5 ha
Ägare: Staten (Naturvårdsverket)
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkeringsplats, informationstavla, strövstigar, grillplats och bänk vid utsiktsplatsen

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss