Västermarken

Fuktig mark med vitmossa, granar och liggande stammar.

Västermarken är en välbevarad naturskog. Här finns gammal skog, bergbranter, våtmarker och en skogssjö. Den naturliga miljön som finns i reservatet är viktig för de många arter som lever här.

I en naturskog som den som finns i Västermarken planteras inga nya träd, utan skogen föryngras istället i sin egen takt. Här trivs både mossor, lavar och fåglar. Terrängen i reservatet är kuperad. På höjderna finns nakna berghällar och i sänkorna finns områden med våtmark. Längs reservatets östra gräns löper en bergbrant och på vissa ställen är bergväggen lodrät. Nedanför branten rinner en liten bäck, omgiven av våtmark och sumpskog. Bäcken mynnar ut i skogssjön Långegölen i reservatets södra del. Marken runt Långegölen är mycket sank.

Syfte

 • bevara och utveckla en naturskogsartad barrblandskog i kuperad terräng,
 • bevara och ge förutsättningar för en hög artrikedom knuten till naturskogsartad barrblandskog.

Växt- och djurliv

Skogen består mest av gran, men på hällmarkerna och i områdena med våtmark finns även en hel del tall. Det finns också en liten mängd lövträd, björk är vanligast. I Västermarken finns gott om död ved, vilket gör att flera ovanliga mossor och lavar trivs i området. Här kan man till exempel hitta garnlav, långfliksmossa, mörk husmossa och stor revmossa. På granarna växer mycket kattfotslav.

På marken växer blåbär, lingon, tuvull och kruståtel. I våtmarkerna finns olika vitmossor och där det är torrare finns husmossa, väggmossa och stor kvartsmossa. Uppe på berghällarna växer olika renlavar. I öster, på bergbranten, växer några vanliga mossor och lavar, till exempel cypressfläta, sidenmossa, äppelmossa och mjöllav.

I Västermarken lever skogshönsen järpe och tjäder. De trivs bäst i fuktig barrskog, och det får gärna finnas en del lövträd. Särskilt järpen kan vara svår att få syn på, den sitter gärna uppe i ett träd eller i en buske där den känner sig säker för rovdjur.

Friluftsliv

Västermarken är inte ett välbesökt friluftsområde. Det finns inga markerade stigar, vandringsleder eller andra anordningar för friluftslivet. Tänk på att terrängen är kuperad och att det kan vara sankt på sina ställen. Rör dig med försiktighet i reservatet för att inte skada naturen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Inom Västermarkens naturreservat är det förbjudet för allmänheten att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller liggande eller stående, levande eller döda träd eller buskar
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller vedsvampar
 • fånga eller samla in ryggradslösa djur
 • störa djurlivet genom närgånget uppträdande vid till exempel spelplats, fågelbo eller gryt
 • elda annat än med medhavd ved
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn
 • cykla eller rida
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller liknande.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2007
Storlek: 29,7 hektar
Ägare: Privat markägare
Kommun: Sävsjö
Läge: Sävsjö kommun, cirka 8 kilometer norr om Hylletofta kyrka
Naturtyp: Barrblandskog, barrsumpskog, näringsfattig sjö
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar:Informationstavla

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss