• Eldningsförbud i hela länet

  Nu är det eldningsförbud i hela Jönköpings län. Nu är brandrisken stor och samtliga kommuner i länet har beslutat om eldningsförbud för att minska risken för brand i skog och mark. Förbudet gäller från och med kl. 10.00 tisdag 30 maj och tills vidare.

Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kakelugnsmossen

Blöt myrmark med glest utställda, ganska små träd. Foto.

Naturreservatet Kakelugnsmossen har bildats för att bevara områdets mosaik av öppen och skogbevuxen myr och för att gynna typiska myrmarksarter samt utveckla skogens naturskogskaraktär.

Syftet är att bevara orörd och mångformig myr och utveckla dess äldre naturskogsartade barrblandskog. Men också bevara de listade habitaten enligt EU:s art- och habitatdirektiv i gynnsamt tillstånd.

Växt- och djurliv

Kakelugnsmossen är en platåformigt välvd rismosse på högslätten mellan Eksjö och Försjön. Stora delar av mossen är bevuxen med tallskog och växtligheten do­mineras av skvattram. Mosseytan bryts på flera ställen av små flacka fastmarks­holmar. Skogen på holmarna har naturskogskaraktär. Hela mossen omges av ett mycket välutvecklat laggkärr. Kakelugnsmossen är i stort sett orörd, det finns endast några mindre diken längst i söder. På mossen förekommer orrspel och tranor.

Två öppna vattensamlingar, Kakelugnsgölen och Bråtagölen som finns i mossen, omges av mattor av vitmossa och ute i vattnet hittar du gul och vit näckros.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller liggande eller stående döda träd
 • elda annat än med medhavd ved
 • cykla eller rida
 • medföra okopplad hund, med undantag för jakt eller annat lösgående husdjur
 • klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet
 • framföra motordrivet fordon, med undantag av parkeringen eller för uttransport av fälld älg med mindre fordon på fastmark
 • ställa upp husvagn eller husbil
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
  använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2004
Storlek: 85,6 hektar
Ägare: Staten
Kommun: Eksjö
Läge: 5,5 kilometer ost om Eksjö kyrka
Naturtyp: Tallsumpskog och öppen myr
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkering och informationstavla, i övrigt finns inga iordningställda anordningar inom reservatet.

Hitta hit

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet